Tadas Norvydas

Organizacijos vystymo skyriaus teisininkas

  • Titulinis
  • Organizacijos vystymo skyriaus teisininkas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

TEISININKUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;

2.Turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;

3. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos ir viešųjų pirkimų sritis;

4. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

TEISININKO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros įstatų tvirtinimo ir (ar) keitimo;

2. Rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros valdymo struktūros, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Agentūros valdymo struktūros klausimais;

3. Atlieka Agentūros padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo;

4. Rengia Agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų, organizuoja Agentūros administracinių padalinių nuostatų rengimą ir (ar) keitimą, konsultuoja šiais klausimais Agentūros administracinių padalinių vadovus, atsakingus darbuotojus, teikia jiems siūlymus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų keitimo;

5. Esant poreikiui, organizuoja Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą ir (ar) keitimą, konsultuoja šiais klausimais Agentūros administracinių padalinių vadovus, atsakingus darbuotojus, teikia jiems siūlymus dėl darbuotojų pareigybių aprašymų keitimo, rengia Agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo ir (ar) keitimo;

6. Agentūros direktoriaus pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atliekant Agentūros darbuotojų darbo pareigų pažeidimų tyrimus;

7. Rengia ir teikia Agentūros direktoriui tvirtinti Agentūros vidaus tvarkos taisykles, organizuoja ir koordinuoja kitų Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų rengimą;

8. Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Agentūros vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Agentūros teisės aktų, susijusių su personalo, turto, Agentūros veiklos dokumentų valdymu, viešųjų pirkimų vykdymu ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, laikymąsi;

9. Konsultuoja kitus Agentūros administracinius padalinius, rengia pasiūlymus dėl veiklos procesų efektyvumo ir rezultatyvumo didinimo;

10. Rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus Agentūros darbuotojų parengtiems teisės aktų ir (ar) dokumentų projektams, vertina ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų ir (ar) dokumentų projektų, nustatyta tvarka vizuoja Agentūros administracinių padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų, pažymų, teikiamų Agentūros vadovybės vardu, projektus, siekiant užtikrinti jų atitiktį Agentūros veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;

11. Analizuoja kitų Agentūros administracinių padalinių, Agentūros direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų, Agentūros vardu sudaromų teisės aktų nuostatas įgyvendinančių sutarčių projektus ir rengia bei teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl tokių projektų atitikties teisės normoms, teisėkūros principams;

12. Konsultuoja Agentūros darbuotojus teisėkūros ir teisės taikymo klausimais;

13. Savarankiškai arba pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais rengia Agentūros procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms, nustatyta tvarka savarankiškai arba kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais atstovauja Agentūrai Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

14. Inicijuoja viešuosius pirkimus pagal priskirtą atsakomybės sritį, dalyvauja organizuojant ir atliekant Agentūros viešuosius pirkimus, užtikrina Agentūros viešųjų pirkimų atitiktį viešųjų pirkimų sritį reglamentuojantiems teisės aktams, konsultuoja Agentūros darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

15. Esant poreikiui, savarankiškai arba pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su Skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

16. Esant poreikiui, organizuoja Agentūros turto ir įsipareigojimų inventorizaciją;

17. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją;

18. Nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai rengimą;

19. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

20. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse;

21. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

22. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

23. Nustatytąja tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

24. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).