Fondo administravimas

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) lėšų administravimo procesas susideda iš įvairių etapų ir veiksmų, kurių savalaikis įgyvendinimas ir kontrolė skatina efektyvų Fondo lėšų skyrimą ir skaidrų panaudojimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 5 str., Fondo lėšų administravimo darbai yra finansuojami iš Fondo.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama pavestas jai Fondo įstatymu Fondo administratoriaus funkcijas:

  • Atlieka pateiktų paraiškų, skirti fondo lėšų atitinkamų metų projektų veiklai finansuoti, administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą;
  • Rengia trišales sutartis dėl priemonių įgyvendinimo tarp Energetikos ministerijos, Fondo administratoriaus ir priemonių vykdytojų;
  • Atlieka priemonių vykdytojų pateiktų mokėjimo prašymų, ketvirtinių, metinių ataskaitų ir mokėjimus patvirtinančių dokumentų tikrinimą;
  • Atlieka priemonių vykdytojų įgyvendinamų veiklų patikras vietoje;
  • Organizuoja Fondo tarybos darbą, rengia susijusią dokumentaciją;
  • Rengia planuojamų piniginių srautų ir išlaidų prognozes ateinančiais metais, atsižvelgiant į administruojamas priemones;
  • Rengia Fondo lėšų sąmatos įvykdymo ataskaitos projektą, atsižvelgiant į administruojamas priemones.