CA-EED

Projektas „CA-EED“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo direktyvą (anglų kalba „The Concerted Action of the Energy Efficiency Directiveplačiau žr. projekto „CA-EED“ interneto svetainėje).

„Suderintų veiksmų“ projektas buvo pradėtas 2008 m. pavasarį, siekiant paremti Energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų direktyvos įgyvendinimą, kuri vėliau tapo Energijos vartojimo efektyvumo direktyva (EED). Projekto rezultatai parodė didelę energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ir jų įgyvendinimo ES įvairovę ir aiškų informacijos ir patirties apsikeitimo poreikį tarp ES valstybių narių. Projektas finansuojamas iš ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.


Kodėl projektas „CA-EED“?

Projektas „CA-EED“ apima visas ES valstybes nares (taip pat ir Norvegiją) ir kuria patikimą forumą, kuriame šalys gali keistis patirtimi ir bendradarbiauti. Čia jos gali mokytis viena iš kitos, išvengti galimų klaidų ir pritaikyti sėkmingus kitų šalių sprendimus perkeliant ir įgyvendinant EED. Projekte dalyvauja nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už EED įgyvendinimą. Projektas „CA–EED“ apima visą energijos vartojimo efektyvumo aplinką. Ši aplinka yra padalyta į keturiolika sričių, kurioms atstovauja/vadovauja nepriklausomi ekspertai, turintys ypatingų žinių ir patirties savo srityje.

Energijos vartojimo efektyvumo sritys:

 Energijos sutaupymų skaičiavimas ir vertinimas

 Energijos gamybos ir perdavimo tinklo efektyvumas

 Energijos efektyvumo įpareigojimų schemos ir alternatyvios priemonės

 Energetinės paslaugos ir energetinių paslaugų bendrovės

 Pavyzdinis viešųjų pastatų vaidmuo

 Energijos vartojimo auditai ir energijos vadybos sistemos

 Efektyvumo reikalavimai vykdant viešuosius pirkimus

 Energetinių paslaugų sertifikavimas ir auditorių mokymas

 Ilgalaikė pastatų fondo atnaujinimo strategija

 Energijos tiekimo efektyvumas, didelio naudingumo kogeneracija ir šildymas/vėsinimas

 Energijos apskaita, mokėjimai ir mokėjimų informacija

 Finansavimo priemonės ir mechanizmai

 Energijos paklausos valdymas

 Informavimas ir mokymai

riii

Kokie projekto „CA-RES“ tikslai?

Projekto „CA-EED“ pagrindiniai tikslai yra:

  • Tobulinti ir sisteminti keitimąsi informacija ir nacionalinio įgyvendinimo patirtimi, tuo pat metu skatinant gerosios patirties perėmimą, kuria siekiama pagerinti ir stiprinti EED įgyvendinimą valstybėse narėse.
  • Skatinti valstybių narių dialogą ieškant bendrų efektyvių sprendimų įgyvendinant EED.
  • Prisidėti ir papildyti EED komiteto, padedančio Europos Komisijai, darbą.