CA-RES

Projektas „CA-RES“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo direktyvą (anglų kalba „Concerted Action on the transposition and implementation of the Renewable Energy Sources Directiveplačiau žr. projekto „CA-RES“ interneto svetainėje).

2009 metais priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (AIE direktyva) nustatė bendrą atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimo tvarką Europos Sąjungoje (ES). Klausimų, kuriuos sprendžia AIE direktyva, sudėtingumas ir įvairiapusiškumas reikalauja jos įgyvendinimą palaikančių sprendimų. Suderinti veiksmai – CA-RES – yra vienas šių sprendimų, įgalinantis ES valstybes nares, dalyvaujant struktūrizuotame dialoge, ieškoti bendrų metodų ir sprendimų įgyvendinant AIE direktyvos nuostatas. Projektas finansuojamas iš ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.


Kodėl projektas „CA-RES“?

Projektas „CA-RES“ yra struktūruotas, konfidencialus dialogas tarp ES valstybių narių nacionalinių institucijų, įgyvendinančių AIE direktyvą. Dalyvaudami šiame projekte, ES valstybių narių specialistai keičiasi patirtimi ir gerosiomis praktikomis, mokosi ir įsisavina papildomų gebėjimų, stiprinančių jų kompetencijas ir siekia kurti vieningą teisinę aplinką. Projektas suskirstytas į 5 pagrindines temas:

 I

 Atsinaujinantieji energijos ištekliai (AEI) elektros gamyboje ir suvartojime

 II

 AEI šilumos gamyboje ir suvartojime

 III

 Kilmės garantijos

 IV

 Biomasės mobilizavimas ir tvarumo kriterijai

 V

 AEI transporte

Kokie projekto „CA-RES“ tikslai?

Pagrindinis projekto „CA-RES“ tikslas – padedant specialistams keistis patirtimi ir gerąja praktika, skatinant tarpvalstybinį dialogą ieškant bendrai taikomų sprendimų ir suteikiant galimybę įgyti naujų gebėjimų ir kompetencijų, tinkamai perkelti ir įgyvendinti AIE direktyvos nuostatas nacionalinėje teisėje.