Projekto rezultatai

Projekto „ENSMOV“ įgyvendinimo rezultatai

2022 metai


2022-04-29 ● Renginys „Energijos nepritekliaus mažinimas taikant Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį“

2022 m. balandžio 29 d. IEECP (Europos energetikos ir klimato politikos institutas) suorganizavo renginį, kuris sudarė galimybes mokytis ir keistis energijos nepritekliaus (energetinio skurdo) mažinimo žiniomis pagal projekto „ENSMOV“ politikos formavimo perspektyvas bei aptarti paramos energijos nepritekliui sumažinti galimybes, remiantis projekto „SocialWatt“ patirtimi.

Darbotvarkės pranešimai ir diskusijos:

 • Samuel Thomas, RAP, „Energijos nepritekliaus mažinimas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį“, pagrindinis pranešimas;
 • Jean-Sébastien Broc, IEECP, „10 ES šalių energijos nepritekliaus mažinimo politikos apžvalga“;
 • Ray Breen, ESB Airija, „Energijos vartojimo efektyvumo schemos taikymas skurstantiems namų ūkiams – geriausia praktika ir išmoktos Airijos pamokos“;
 • Christos Tourkolias, CRES, „Energijos nepritekliaus mažinimo Graikijoje skatinimas taikant energijos vartojimo efektyvumo įsipareigojimo sistemą“;
 • Ester Sevilla Garcia, NATURGY, „Pagalba energijos stokojantiems namų ūkiams renovuojant namus Ispanijoje“.

Renginio įrašas:

Peržiūrėkite medžiagos santrauką čia

Skaitykite apie renginį čia (netrukus)

Daugiau informacijos

Projektas „ENSMOV“ remia 14 valstybių narių valdžios institucijas ir pagrindines suinteresuotąsias šalis ir yra skirtas visoms valstybėms narėms stebėti, peržiūrėti, tobulinti ir papildyti savo nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo politikos kūrimą ir įgyvendinimą plėtojant išteklius praktiniams ir strateginiams klausimams, kylantiems iš Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnio.

Projektas „SocialWatt“ leidžia įpareigotoms šalims pagal Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnį visoje Europoje kurti, priimti, išbandyti ir skleisti naujoviškas energijos nepritekliaus mažinimo schemas. Be planuojamų pajėgumų didinimo, „SocialWatt“ kuria įrankius, padedančius komunalinėms įmonėms ir energijos tiekėjams veiksmingai atpažinti energijos stokojančius namų ūkius, taip pat kurti ir stebėti schemas, skirtas šių namų energijos vartojimo efektyvumui didinti.
2022-03-17 ● Internetinis seminaras „Ką mes jau išmokome ir kas vyks toliau?“
ENSMOV komanda 2022 m. kovo 17 d. internetiniame seminare pristatė pirmųjų projekto „ENSMOV“ įgyvendinimo metų rezultatus ir supažindino su planuojamais renginiais, organizuojamais iki 2022 m. rugsėjo mėn. Seminare buvo pristatyti antrojo renginių ciklo rezultatai, taip pat ENSMOV komandos parengtas MRV (Matavimai, ataskaitų teikimas ir tikrinimas) vadovas bei pagrindinės kito seminarų ciklo temos.
Pranešėjai: Livio De Chicchis – FIRE, Vlasios Oikonomou – IEECP ir Gregor Thenius – AEA.

Internetinio seminaro įrašas:

Apie ENSMOV

ENSMOV (Energijos taupymo politikos įgyvendinimo ir stebėjimo bei tikrinimo praktikos tobulinimas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 7 straipsnį) yra 3 metų trukmės projektas, finansuojamas pagal ES programą „Horizontas 2020“, kurio tikslas – teikti paramą valstybėms narėms ir jų suinteresuotosioms šalims įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo politiką.

Tiksliau, projektas „ENSMOV“:

 1. Palengvina ir plečia valstybių narių dalijimąsi žiniomis ir patirtimi įgyvendinant politiką pagal EED 7 straipsnį;
 2. Kuria EED 7 straipsniui įgyvendinti pritaikytų išteklių ir priemonių rinkinį, kad būtų patenkinti konkretūs valstybių narių poreikiai; ir
 3. Padeda nacionalinėms valdžios institucijoms vykdyti vidines stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemas, siekdama užtikrinti, kad jos turėtų patikimų duomenų ir įžvalgų, kurios leistų (per)kurti politiką iki 2030 m.
2022-02-15 ● Stebėsenos ir energijos taupymo skaičiavimo patirtis pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį

Programos „Horizontas 2020“ du projektai „ENSMOV“ ir „streamSAVE“ 2022 m. vasario 15 d. surengė bendrą seminarą, kuriame aptarė papildomumo klausimą pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 7 straipsnį. Seminare buvo pristatyti energijos taupymo skaičiavimų ir politikos stebėjimo bei vertinimo papildomumo metodai, iliustruoti praktiniais Belgijos ir Jungtinės Karalystės pavyzdžiais.

„ENSMOV“ ir „streamSAVE“ yra du programos „Horizontas 2020“ projektai, susiję su Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED), o tiksliau – jos 7 straipsnio įgyvendinimu.

Papildomumas yra vienas iš pagrindinių principų įgyvendinant EED 7 straipsnį ir susijusį V priedą, taip pat vienas iš sudėtingiausių: „Turi būti įrodyta, kad sutaupytas energijos kiekis yra papildomas tam kiekiui, kuris būtų sutaupytas bet kokiu atveju, įpareigotajai, dalyvaujančiajai ar įgaliotajai šaliai arba įgyvendinančiajai valdžios institucijai nesiimant veiksmų. Kad galėtų nustatyti, koks sutaupytos energijos kiekis gali būti nurodomas kaip papildomas, valstybės narės atsižvelgia į tai, kokia būtų energijos vartojimo ir paklausos raida neįgyvendinus atitinkamos politikos priemonės, įvertindama bent šiuos veiksnius: energijos vartojimo tendencijas, vartotojų elgesio pokyčius, technologinę pažangą ir kitų Sąjungos bei nacionaliniu lygmenimis įgyvendintų priemonių sukeltus pokyčius;“ (EED V priedo 2 punkto a papunktis).

Pristatymai:

 1. Įvadas, Ivana Rogulj, IEECP;
 2. Pristatome papildomumo klausimą: kokie iššūkiai? kokie požiūriai? Samuelis Thomas, RAP („ENSMOV “ projektas);
 3. Energijos taupymo skaičiavimų papildomumo tvarkymas: pavyzdžiai iš „streamSAVE“ metodikų, Gema Millan Ballesteros, CIRCE (projektas „streamSAVE“);
 4. 1 atvejis: Kaip įvertinti EED 7 straipsnyje nurodytą energijos vartojimo efektyvumo sutaupymą, kad jis atitiktų EED V priedą: elektromobilių įgijimas federaliniam automobilių parkui (Belgija), Niels Smeets, Federalinė ekonomikos ministerija, ir Kelsey van Maris, VITO – Belgija;
 5. 2 atvejis: Papildomumas politikos lygmeniu – pamokos iš Jungtinės Karalystės, Laura Edwards, BEIS – JK.

Seminaro įrašas:

 

2021 metai

2021-12-16 ● Energijos sutaupymo įpareigojimas ir energetinio skurdo sumažinimas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus [Politikos vadovas]
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (H2020) finansuojami projektai „SocialWatt“ ir „ENSMOV“ kartu parengė šį bendrą vadovą (kuris atnaujintas 2022 m. gegužės mėn.).

Energijos sutaupymo įpareigojimas (ESĮ), nustatytas Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje (EVED), reikalauja, kad ES valstybės narės sutaupytų energijos, taikydamos nacionalinės politikos priemones. ESĮ yra dabartinės EVED redakcijos 7 straipsnyje ir siūlomos naujos redakcijos direktyvos, paskelbtos 2021 m. liepos mėn., 8 straipsnyje.

ESĮ yra svarbiausia energijos vartojimo efektyvumo priemonė Europos politikos pakete, padedanti pasiekti apie 50 proc. bendro EVED energijos vartojimo efektyvumo tikslo.

ES Komisijos pasiūlyta EVED naujoji redakcija nustato reikalavimą, kad dalį energijos sutaupytų namų ūkiai, kurie nefektyviai vartoja energiją.

Šiame Politikos vadove pirmiausia pateikiama naujojo reikalavimo apžvalga ir paaiškinama, kaip apskaičiuojamos dalys kiekvienai valstybei narei. Toliau dėmesys sutelkiamas į politikos priemones, kurios labiausiai prisideda prie bendro ESĮ tikslo siekimo, energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemų (EVEĮS), kurios padeda sutaupyti 35 proc. energijos (ES Komisija, 2020 m.). Taip pat dalijamasi patirtimi tų šalių, kuriose EVEĮS naudojamos energijos nepritekliui mažinti.

Tikslinė auditorija – nacionalinės valdžios institucijos, energetikos ir socialinės politikos ekspertai bei propaguotojai.


Apie „SocialWatt“ projektą
„SocialWatt“ yra ES finansuojamas projektas, kuriuo siekiama sukurti ir suteikti komunalinėms įmonėms ir energijos tiekėjams skirtas priemones veiksmingai bendrauti su savo klientais ir dalyvauti mažinant energijos nepriteklių. „SocialWatt“ projektas siekia sudaryti sąlygas komunalinėms įmonėms, energetikos įmonėms ir įpareigotosioms šalims vykdyti energijos sutaupymo įpareigojimą (ESĮ). Dėka Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos visoje Europoje sukuriamos, priimamos, išbandomos ir skleidžiamos naujoviškos energijos nepritekliaus mažinimo schemos.

Visų pirma, „SocialWatt“ projektas prisideda prie šių trijų pagrindinių tiklsų:
 • remti komunalinių paslaugų ir energijos tiekėjus, kad jie prisidėtų prie kovos su energijos nepritekliumi naudojant sprendimų priėmimo priemones;
 • mažinti atotrūkį tarp energetikos įmonių ir socialinių paslaugų skatinant bendradarbiavimą ir įgyvendinant žinių perdavimą ir gebėjimų stiprinimo veiklą, orientuota į schemų, kuriomis investuojama į atsinaujinančius energijos išteklius / energijos vartojimo efektyvumą ir mažinantį energijos nepriteklių, kūrimą;
 • naujoviškų schemų, skirtų energijos nepritekliui mažinti, įgyvendinimas ir jų tolimesnis platus pritaikymas.
2021-11-27 ● Interviu su prof. Stefanu Bouzarovskiu (Mančesterio universitetas)

Įraše prof. Stefaną Bouzarovskį kalbina Dario Di Santo (Italijos energijos vartojimo efektyvumo federacijos FIRE generalinis direktorius) apie energijos nepriteklių: apibrėžimas, įtraukimas į ES teisės aktus ir kt.

Stefanas Bouzarovskis yra Mančesterio universiteto humanitarinės geografijos profesorius, kuriame jis vadovauja Mančesterio urbanistikos instituto programai „Žmonės ir energija“. Jis yra Europos energetikos ir klimato politikos instituto bendradarbis. Jis taip pat vadovauja didžiausiam pasaulyje energijos nepritekliaus ekspertų, praktikų ir politikos šalininkų tinklui, pavadintam „Europos energijos nepriteklius: bendro kūrimo ir žinių inovacijų darbotvarkė“, kurį finansuoja mokslinių tyrimų ir inovacijų organizacija „Mokslo ir technologijų bendradarbiavimas“. Jis yra tarptautinio masto vadovaujantysis energetinio skurdo ir tvarumo politikos ekspertas, parašęs per 120 mokslinių publikacijų, tris autorines monografijas, vieną vadovėlį su bendraautoriais ir suredagavęs keturias knygas šiomis temomis. Jis vadovavo arba konsultavo daugiau nei 50 energetinio teisingumo ir miestų pertvarkos projektų, kurių bendra vertė – per 20 milijonų eurų.

Turėdamas per 25 metų patirtį energijos nepritekliaus matavimo, identifikavimo, socialinės demografijos, vietos, nacionalinės ir tarptautinės geriausios praktikos politikos kūrimo ir vertinimo srityse, jis teikė ekspertines konsultacijas Europos Parlamentui, Europos Komisijai, Jungtinėms Tautoms, Pasaulio bankui, Tarptautinei energetikos agentūrai. Jis yra septynių tarptautinių žurnalų redakcinių kolegijų ir penkių patariamųjų komisijų narys.

Anksčiau jis buvo kviestinis profesorius arba stipendininkas Bergene, Gdanske, Berlyne, Brisbene, Briugėje ir Prahoje. Kaip buvęs ES energijos nepritekliaus stebėjimo centro pirmininkas ir įkūrėjas, 2019 m. kampanijoje „EU Protects“ jis buvo pavadintas „eiliniu didvyriu“ už pastangas kovoti su skurdu ir nelygybe visoje Europoje.
2021-10-19 ● Aukcionų schemomis grįsti rinkos mechanizmai
Konsorciumas „ENSMOV“ surengė seminarą, skirtą aptarti aukcionų arba kitų politikos priemonių, apimančių tam tikrus konkurencinius elementus, siekiant apibrėžti paskatos vertę, vaidmenį įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo politiką, pagrįstą tematiniais tyrimais.

Pastaraisiais metais aukcionai buvo naudojami daugelyje Europos šalių kaip atskiros schemos arba kaip kitos paskatos, kuriomis siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumo projektus. Taip pat yra šalių, kuriose tokios galimybės ką tik buvo pradėtos įgyvendinti arba dar tik kuriamos.

Įvairi geografinė ir teminė aprėptis prisidėjo prie vaisingos diskusijos ir davė konkrečių patarimų, kaip sukurti ir įgyvendinti tokio tipo priemones, kokie jos privalumai ir trūkumai.

Susipažinkite su toliau pateikiamais pranešimais:

• Energijos vartojimo efektyvumo politikos rinkos mechanizmai, Samuelis Thomas, RAP

Tematiniai tyrimai:

• Šveicarija, Kurt Bisang, BFE
• Danija, Mortenas Brobergas, DEA
• Graikija, Christos Tourkolias, CRES

Seminaro įrašas:2021-09-17 ● Internetinis seminaras „Nauji ES Komisijos pasiūlymai dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įpareigojimų taupyti energiją“
Projektas „ENSMOV“ surengė internetinį seminarą, kuriame aptarė siūlomus Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) pakeitimus, susijusius su energijos taupymo įpareigojimu (8 straipsnis, buvęs 7). Pasiūlymais siekiama suderinti įpareigojimą su ES 55 proc. grynojo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslu 2030 m. ir, inter alia, 2024 m.:
 • nustatyti naują įpareigojimą visoms valstybėms narėms kasmet iki 2030 m. sutaupyti 1,5 proc. galutinio energijos kiekio, taip pakeičiant dabartinį reikalavimą kasmet sutaupyti 0,8 proc. energijos;
 • reikalauti, kad valstybės narės dalį savo energijos sutaupytų energijos nepriteklių patiriančių žmonių, pažeidžiamų vartotojų arba socialiniuose būstuose gyvenančių žmonių sąskaita;
 • neskaičiuoti energijos, sutaupytos taikant politikos priemones, susijusias su tiesioginio iškastinio kuro deginimo technologijomis; ir
 • jei tikslai nepasiekiami, perkelti nesutaupytos energijos kiekį.
ES Komisija pristatė siūlomus energijos taupymo prievolės pakeitimus, paaiškinant tikslo pakeitimų detales, sutaupymo apskaičiavimą ir būdus, kaip prievolė padės pasiekti klimato ir teisingumo tikslų. Mūsų trys komisijos nariai iš politikos formavimo, pramonės ir vartotojų bendruomenių pateikė trumpus pirminius atsakymus, prieš atsakydami į klausimus, gautus iš pirmininkės ir internetinio seminaro dalyvių. Iš viso renginyje dalyvavo 142 asmenys.

Pagrindinės diskusijos ir pastabos:
 • visi diskusijos dalyviai palankiai įvertino energijos taupymo įpareigojimo tikslo didinimą;
 • buvo teigiamai įvertintas dėmesys energijos nepritekliaus mažinimui ir teisingumo problemoms spręsti pakete „Fit for 55“, nors susirūpinimas dėl energijos nepritekliaus apibrėžimo nenuoseklumo išlieka;
 • Peteris Bachas palankiai įvertino tai, kad negalima sutaupyti tiesioginio iškastinio kuro deginimo technologijų kaip būtino žingsnio siekiant 2050 m. grynojo nulinio tikslo. Ši nuostata auditorijai sukėlė daug klausimų, pavyzdžiui, dėl jos taikymo įvairių tipų technologijoms; ir
 • Energijos taupymo įpareigojimo laikymasis, ypač EVED V priedas, buvo pabrėžta kaip pagrindinė susirūpinimą kelianti sritis, o komisijos nariai norėjo, kad būtų labiau laikomasi papildomumo reikalavimų ir geriau būtų matuojamas sutaupomas energijos kiekis.

Internetinio seminaro įrašas:

Darbotvarkė

10.00 – ENSMOV projektas, Vlasis Oikonomou, IEECP

10.10 – Nauji pasiūlymai dėl Direktyvos 7 straipsnio (dabar 8 str.), Anne-Katherina Weidenbach, ES Komisija

10.30 – Atsakymai

 • Arianna Vitali, Energijos taupymo koalicijos generalinė sekretorė
 • Marine Cornelis, „Next Energy Consumer“ vykdomasis direktorius
 • Peteris Bachas, TEA energijos vartojimo efektyvumo darbo grupės pirmininkas ir buvęs prezidentas (kalba asmeniškai)

10.45 – Diskusijos ir auditorijos klausimai ir atsakymai

11.30 – Seminaro pabaiga

Pirmininkas: Samuelis Thomas, RAP

2021-07-23 ● ENSMOV seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo politikai įgyvendinti skirtos IT priemonės“
ENSMOV konsorciumas surengė seminarą, skirtą aptarti IT priemonių vaidmenį įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo politiką, remdamasis konkrečių atvejų tyrimais.

Apie informacinių technologijų priemones retai kalbama tradiciniuose renginiuose, kuriuose kalbama apie energetikos politiką, nepaisant jų svarbos užtikrinant projektų ir bendrų politikos rezultatų rinkimą, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir vertinimą.

Įvairi geografinė ir teminė aprėptis prisidėjo prie vaisingų diskusijų ir davė konkrečių patarimų, kaip įgyvendinti ir vykdyti Energijos vartojimo efektyvimo direktyvos 7 straipsnyje nustatytus įpareigojimus, susijusius su stebėsena, ataskaitų teikimu ir jų tikrinimu ES valstybėse narėse ir už jos ribų.

Seminaro įrašas:


Toliau galite susipažinti su seminaro pranešimais:

10.00 – ENSMOV projektas, Ivana Rogulj, IEECP
10.10 – IT priemonių vaidmuo energetikos politikoje, Timo Liederer, AEA
10.20 – IT priemonių konkrečių atvejų analizė:

Austrija: Elisabeth Böck, AEA
• Kroatija: Lovorko Marić, EIHP
• Airija: Joe Durkan, SEAI
• Jungtinė Karalystė: Angela Gracey Roger, EST
• Italija: Livio De Chicchis, FIRE

2021-07-20 ● Seminaras „Projektas „ENSMOV“ dokumentų rinkinio „The Fit for 55“ kontekste

Ivana Rogulj iš IEECP (Europos energetikos ir klimato politikos institutas) pristato naujausius „ENSMOV“ projekto atnaujinimus: kas gali būti naudinga tolesniam darbui, susijusiam su Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos (EVED) 7 straipsniu, kas gali padėti kuriant naujas strategijas ir kt.

Seminaro įrašas:

Jau sukurta EVED 7 straipsnio  platforma, kur vyksta daug internetinių seminarų, o jų įrašai įkeliami į minėtą platformą.  Nedvejodami pažiūrėkite!

2021-05-26 ● ENSMOV seminaras „Stebėsenos, ataskaitų ir vertinimų schemos nustatymo ir modifikavimo pažingsninis vadovas“
ENSMOV konsorciumas surengė seminarą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta dabartinei stebėsenos, ataskaitų ir vertinimų schemos būklei Austrijoje, Kroatijoje ir Graikijoje. Taip pat dėmesys buvo skirtas techniniams stebėsenos, ataskaitų ir vertinimų schemos aspektams, t. y. nustatymui ir techniniams pakeitimams atitinkamose šalyse.

Buvo atskleisti privalumai ir problemos, kylančios stebint ir tikrinant energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemą ir alternatyvias priemones, kartu su konkrečiais pavyzdžiais, kaip antai: dvigubo skaičiavimo ir imties dydžio nustatymo problemos sprendimas.

Seminaro įrašas:

2021-05-26 ● ENSMOV regioninis seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos 7 straipsnio reikalavimų įgyvendinimas Pietryčių Europos šalyse“

Šių metų gruodį ENSMOV konsorciumas kartu su Energijos bendrijos sekretoriatu surengė internetinį seminarą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos ir alternatyvių priemonių įgyvendinimui pagal Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos (EVED) 7 straipsnį ir dabartiniam jo statusui Pietryčių Europos šalyse.

Internetiniame seminare buvo pristatyta bendra energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos ir alternatyvių priemonių apžvalga ES lygmeniu, EVED 7 straipsnio įgyvendinimas Energijos bendrijos šalyse, remiant Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) Regioninei energijos vartojimo efektyvumo programai (REEP) bei energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos ir alternatyvių priemonių įgyvendinimo Bulgarijoje ir Kroatijoje pavyzdžiai.

Seminaro įrašas:

2021-05-25 ● Pokalbis su Elena Allegrini, Italija
ENSMOV skelbia naują vaizdo pokalbį su Elena Allegrini.

Dr. Allegrini yra aplinkosaugos inžinierė, kurios dabartinė veikla yra susijusi su Italijos paramos schemomis, taikomomis esamiems pastatams, t. y. mokesčių lengvatos pastatams su vadinamaisiais Ecobonus ir Superbonus.

Jos įgytas akademinis išsilavinimas, techniniai įgūdžiai ir darbo patirtis daugelį metų buvo susiję su energijos vartojimo efektyvumo didinimo sritimi. Baigusi doktorantūros studijas ji savarankiškai dirbo inžiniere. Nuo 2018 metų ji dirba ENEA (Energijos efektyvumo departamente) mokslininke.

Išsamiau jos veikla yra skirta techninėms konsultacijoms apie minėtas paramos schemas, specialistų mokymo kursams ir sklaidai per techninių rekomendacijų dokumentus (pvz., ataskaitas, dokumentus ir biuletenius).

Pokalbio įrašas:

2021-05-13 ● COVID-19 pandemijos poveikis Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimui

COVID-19 pandemija paveikė energijos vartojimo efektyvumo politiką ir rinką.

Susipažinkite su apklausos, kurią atlikome su Europos suinteresuotosiomis šalimis, rezultatais.

Klausykitės mūsų žinių ir patirties mainų šia tema su:

 • „ENSMOV“ projekto koordinatorimi (Vlasis Oikonomou);
 • Europos Komisijos ENER GD (Anne Katherine Weidenbach);
 • Tarptautine energetikos agentūra (TEA) (Yannick Monschauer);
 • Électricité de France (EDF – Dominique Osso);
 • EFFIEES (Pascalis Guillaume'as);
 • ENEL X (Donati Nicolo);
 • EURIMA (Rolandas Gladushenko);
 • Tarptautine nekilnojamojo turto savininkų sąjunga (UIPI) (Maria Francisca Figueira);
 • ABN AMRO banku (Arnoldas Mulderis).


Apklausos įrašas:

2021-04-27 ● Suinteresuotųjų šalių poreikių Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos 7 straipsniui įgyvendinti įvertinimas

Nuo „ENSMOV“ projekto įgyvendinimo pradžios remdamiesi poreikių vertinimu ir poreikiais, su kuriais susidurta keičiantis žiniomis projekto įgyvendinimo metu, partneriai pasiūlė keletą būsimų ataskaitų / pagalbinės medžiagos rengimo ir seminarų temų.

Remdamiesi šiais pasiūlymais, 2021 m. kovo ir balandžio mėn. atlikome suinteresuotųjų šalių anoniminę apklausą, joje dalyvaujant per 50 internetinio seminaro dalyvių.

Rezultatai rodo prioritetines antrojo projekto ciklo temas:

Svarbiausios temos:

 • Direktyvos 7 straipsnis ir klimato tikslai;
 • Kaip įvertinti paramos schemų ir alternatyvių priemonių šalutinį poveikį?;
 • IT priemonės;
 • Pažingsninis stebėsenos, ataskaitų ir vertinimų schemų nustatymo, kūrimo ir modifikavimo metodas;
 • Papildomumas ir reikšmingumas;
 • Kaip įsteigti ir valdyti energijos vartojimo efektyvumo fondą?;
 • Paramos schemos ir Direktyvos 7 straipsnis;
 • Kaip valstybėse narėse veikia bankininkystės ir skolinimosi taisyklės?

Daugiau informacijos čia.

2021-04-07 ● Apsilankykite projekto „ENSMOV“ žinių perdavimo platformoje

Žinių perdavimo platforma yra skirta diskutuoti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimo klausimais. Ji yra žinių, mokymosi medžiagos, internetinių seminarų, veiklos procesų studijų, geros praktikos pavyzdžių ir nacionalinio lygio informacijos skelbimo vieta.

Jei norite daugiau sužinoti apie šią platformą, susipažinkite su internetinio seminaro įrašu:

Platforma nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į naujus teisės aktų pakeitimus ir turimas žinias. Labai laukiami pasiūlymai dėl naujų temų, apie kurias norite sužinoti daugiau.

Apsilankykite platformoje ir sužinokite daugiau!

2021-03-27 ● Projekto „ENSMOV“ tematinis internetinis seminaras apie energijos vartojimo efektyvumo įsipareigojimų schemų išlaidų efektyvumą ir finansinius aspektus

Susipažinkite su internetinio seminaro „Projekto ENSMOV ekonomiškumo ir finansiniai energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos, pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį, aspektai“ įrašą:

Seminaro darbotvarkė:

10.30 – Prisijungimo laikas.
10.35 – Sveiki atvykę,- seminaro tikslai ir darbotvarkė.
10.40 – Įvadas, Projekto „ENSMOV“ koordinatorius Vlasis Oikonomou, IEECP.
10.45 – Bendroji įpareigojimų sistemos vertė ir išlaidų bei naudos paskirstymas:
   • Prancūziškosios sistemos sintezė,
      o Grégory Chedin, ADEME, Prancūzija;
   • Itališkosios sistemos sintezė,
      o Giuseppe Dell’Olio, GSE, Italija;
   • Apvalieji stalai ir kitų šalių patirtys (Lenkijos, Graikijos, Austrijos, Bulgarijos, Airijos, Jungtinės Karalystės);
11.30 – Baltųjų sertifikatų prekyba.
   • Nulinių sąnaudų operacijų poveikis baltųjų sertifikatų rinkai Prancūzijoje,
      o Nicolas Bourdel, ENEA, Prancūzija.
   • Apvalieji stalai.
11.50 – Interaktyvus užsiėmimas.
12.30 – Seminaro  pabaiga.

Susipažinkite su renginio pateiktimis.

2021-03-18 ● Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemos ekonominis efektyvumas ir finansiniai aspektai – įvykiai ir pagalbinė medžiaga
Projekto partneriai parengė ENSMOV teminiam internetiniam seminarui, kuris vyks 2022 m. kovo 22 d., skirtą pagalbinę medžiagą: Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemos ekonominis efektyvumas ir finansiniai aspektai. Skaitykite daugiau apie renginį.

Minėtoje medžiagoje po trumpo įvado pagrindinis dėmesys skiriamas politikos kūrimo įtakai, daromai  Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemos sąnaudų efektyvumui ir pateikiamos energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemos ES (13 šalių) sąnaudų apžvalgos.

Susipažinkite su pagalbine medžiaga.