ENSMOV

Projektas „ENSMOV“ – pagal Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnį vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir tikrinimo gerinimas (anglų kalba „Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the Energy Efficiency Directive“).
Daugiau informacijos (anglų kalba) pateikta projekto „ENSMOV“ brošiūroje  ir interneto svetainėje).

Projektas „ENSMOV“ yra trejų metų trukmės projektas, kuris vykdomas nuo 2019 m. birželio mėn. Šiam projektui vadovauja Europos energetikos ir klimato politikos institutas Nyderlanduose. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos (ES) bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.


Kodėl projektas „ENSMOV“?
ES valstybių narių Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnio įgyvendinimas iki šiol parodė, kad valdžios institucijų laiko ir išteklių kiekis šia veiklai yra ribotas, kad galėtų tinkamai koordinuoti dalijimąsi patirtimi ES lygiu. Taip pat tai riboja jų galimybes tirti ir priimti sėkmingus kitų ES valstybių narių  politikos įgyvendinimo metodus. ES valstybės narės daugiausia dėmesio skiria savo nacionalinės politikos formavimui, įgyvendinimui, stebėsenai, ataskaitų teikimui ir vertinimui. Nepaisant to, valdžios institucijos ir rinkos dalyviai nuolatos sveikino galimybę dalytis patirtimi, politikos įgyvendinimo iššūkiais ir sprendimais, ypač susijusiais su energijos vartojimo efektyvumo didinimo įpareigojimais ir alternatyviomis priemonėmis bei stebėsenos, atsiskaitymo ir tikrinimo (SAT) schemomis.
Kokie projekto „ENSMOV“ tikslai?
Projektas „ENSMOV“ remis valdžios institucijas ir pagrindinius suinteresuotuosius subjektus keturiolikoje ES valstybių narių, kuriam atstovauja konsorciumas (Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė) – ir už jų ribų, įtraukiant visas 27 ES valstybes nares, Jungtinę Karalystę ir į ES stojančiąsias šalis, siekiant stebėti, persvarstyti, patobulinti ir papildyti nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimą ir įgyvendinimą plėtojant išteklius praktiniams ir strateginiams klausimams, kylantiems dėl EVED 7 straipsnio įgyvendinimo, spręsti. Projektas „ENSMOV“ yra tęsinys dviejų kitų labai reikšmingų projektų, padėjusių formuoti nacionalinę politiką siekiant tenkinti EVED 7 straipsnio reikalavimus – „IEE ENSPOL“ ir „H2020 MULTEE“.