DUK

Dažniausiai užduodami klausimai – DUK


● Kas yra Jungtinis projektas?
Jungtinis projektas (toliau - JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas. 
● Kur teikti paraišką?
Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą. Kiekviename konkrečiame kvietime yra pateikiama aktyvi nuoroda į internetu pildomą paraiškos formą. Atidarius aktyvią nuorodą, pasirinkite kvietimą pagal Jums taikomą pareiškėjų grupę (pavyzdžiui, fizinis ar juridinis asmuo, ketinama įsirengti prieigą individualiame name, ar daugiabutyje, ar darbovietėje). 
● Ar pirmiau turiu įsirengti stotelę ir tik tada teikti paraišką? Ar paraišką galima teikti tik įsirengus stotelę?
Paraišką galima teikti dar neįsirengus elektromobilių įkrovimo stotelės. Išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, pavyzdžiui fiziniams asmenims – nuo 2022 m. rugsėjo 7 d.
● Kas yra tinkamas pareiškėjas?

Kvietime „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose / soduose“ Nr. 03-002-J-0001-J01 pareiškėju gali būti: „fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis nekilnojamojo turto objektą, kuriame siekia įrengti stotelę su prieiga, išskyrus nekilnojamojo turto objektą daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype“.

Kvietime “Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose” Nr. 03-002-J-0001-J02 pareiškėju gali būti “fizinis asmuo, siekiantis įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo turto objektuose daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype”.

Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu,  daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. 

● Ar garaže / ūkiniame pastate / kt. paskirties pastate įrengta stotelė tinkama finansuoti?
Taip, jei fizinis asmuo nuosavybės teise valdo klausime nurodytą nekilnojamojo turto objektą.
● Jei fizinis asmuo vykdo ūkinę veiklą, ar skiriama dotacija?

Taip, parama skiriama, tačiau turi atitikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos reikalavimus. Fizinis asmuo vykdantis ūkinę veiklą kartu su paraiška pateikia „Viena įmonė“ deklaraciją.

Ūkinė veikla – gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti. 

● Planuojame įsirengti įkrovimo stotelę kotedže, t. y. sublokuotame name. Kiekvienas iš dviejų sublokuotų namų (butų) turi atskirus unikalius numerius. Koks finansavimo intensyvumas šiuo atveju 40 ar 60 proc.?
Jums būtų taikomas 40 proc. nuo fiksuoto įkainio finansavimo intensyvumas. Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu,  daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, todėl pagal Jūsų aprašytą atvejį, Jūs atitinkate tikslinę grupę: “Fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas (3,7–11 kW galios) nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo turto objektuose (individualiuose namuose/soduose)”. 
● Gyvenu dvibučiame name ir mes su kaimynu norime įsirengti stoteles, tai galime tik vieną bendrą? Ar atskiras galime?
Galima įsirengti dvi atskiras EV įkrovimo stoteles – fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis nekilnojamojo turto objektą, jame gali įsirengti EV įkrovimo stotelę (-es) su viena prieiga. 
● Kokie įsipareigojimai fiziniams asmenims atsiranda gavus finansavimą?

Visi JP projekto vykdytojo įsipareigojimai nustatyti kvietime teikti paraiškas.

Pagrindiniai JP vykdytojo (fizinio asmens)  įsipareigojimai: 

 • pasiekti numatytus JP projekto rezultatus;
 • užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus vienerius (1) kalendorinius metus po finansavimo išmokėjimo JP projekto vykdytojui dienos, be VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA)/VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos JP projekto finansavimo lėšos; 
 • LEA prašymu ir nustatytais terminais, pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto įgyvendinimo ir investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną; 
 • jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų ir dėl to atsiranda netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA. 
● Kokius reikia saugoti dokumentus ir kiek metų?

Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ar elektroninėse laikmenose) turi būti saugomi 5 metus po metų, kuriais projekto vykdytojui atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

JP projekto vykdytojas privalo saugoti šiuos dokumentus: 

 • susirašinėjimo su administruojančiąja institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) ir (ar) JP vykdytoju (VšĮ Lietuvos energetikos agentūra) dokumentų kopijas; 
 • rezultato, kuriam taikomas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentus. 
● Ar reikia kartu su paraiška pateikti  NT bendrasavininko sutikimą?
Su paraiška nekilnojamojo turto bendrasavininko sutikimo pateikti nereikia. Viena iš paraiškos teikimo sąlygų - pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę (-es) su prieiga atitinkamame nekilnojamojo turto objekte. Su mokėjimo prašymu pateikiama atitinkama JP vykdytojo deklaracija, kurioje jis patvirtina, kad yra gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo mokėjimo prašyme nurodytą prieigą atitinkamame nekilnojamojo turto objekte (-uose). 
● Ar tinkami dokumentai pasirašyti paprastu parašu?
Taip, dokumentai gali būti pasirašyti ne el. parašu (pasirašyti ranka ir nuskenuoti).
● Ar nekilnojamojo turto vystytojas gali gauti paramą, paskui perduoti administratoriaus teises kitam administratoriui?
Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintą projekto finansavimo sąlygų aprašą nekilnojamojo turto vystytojui parama elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui nenumatyta. 
● Ar yra apribojimas įkrovimo stotelių skaičiui, jeigu pvz.: Juridinis asmuo turi 7 objektus Lietuvoje ir norėtų įsirengti 21 įkrovos stotelę. Ar nėra kokių nors papildomų apribojimų ?
Vienoje JP projekto paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga, skaičius. Tas pats pareiškėjas gali teikti vieną paraišką viename kvietime. Juridiniam asmeniui, vykdančiam ūkinę veiklą, skiriamas finansavimas turi atitikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos reikalavimus: bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui (pareiškėjui) per 3 mokestinius metus, suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje) (De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalis apibrėžtys. Finansavimas nėra skiriamas ūkio subjektams (pareiškėjams), nurodytiems De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje. 
● Ar pastate, kuris neturi 100% baigtumo, įrengta (-os) stotelė (-ės) su prieiga būtų tinkama kompensavimui ?
Nėra taikomi reikalavimai fizinių asmenų namų/sodybų baigtumui, stoteles galima įsirengti nebaigtuose statyti statiniuose. 
● Ar kiekviename iš planuojamų trijų kvietimų, paraiškas galės teikti ir pareiškėjų grupė „Viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, siekiantys įrengti EV įkrovimo prieigas (7-22 kW galios) savo darbuotojų reikmėms“
Planuojami trys kvietimų etapai po keturis atskirus kvietimus kiekvienai pareiškėjų grupei, todėl kiekviename iš planuojamų trijų kvietimų etapų paraiškas galės teikti visos tikslinės grupės – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. 
● Ar būtina turėti elektromobilį?
Teikiant paraišką kompensuoti dalį įkrovimo prieigos (-ų) įrengimo išlaidų elektromobilio turėti nebūtina. 
● Kas bus jei įsirengsiu didesnės galios EV įkrovimo prieigą, pvz. 22 kW galios? Ar negausiu visai paramos, ar gausiu bent kaip už 3,7-11 kW?
Didesnės galios nei nustatyta kvietime teikti paraiškas  EV įkrovimo stotelės (-ių) su prieiga įsigijimas ir įrengimas yra netinkami finansuoti. 
● Per kiek laiko reiks įsirengti stotelę?

JP projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau 6 mėn. nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui  datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn., jei JP finansuojamas pagal kvietimus:
 

1. „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose / soduose“;

2. „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose“ ir pareiškėjas yra fizinis asmuo;

3. „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse (įmonėse, įstaigose, organizacijose ir t.t.)“. 


JP projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau 12 mėn. nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn., kai JP projektas finansuojamas pagal kvietimą„ ”Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose“ ir pareiškėjas yra juridinis asmuo. 

● Ar finansuojama greito įkrovimo stotelė?

Kai pareiškėjas yra fizinis asmuo – įrengiamos kintamos srovės (AC) elektromobilio įkrovimo stotelės su prieiga negali būti mažesnės nei 3,7 ir didesnės kaip 11 kW galios;

Kai pareiškėjas yra juridinis asmuo – įrengiamos kintamos srovės (AC) elektromobilio įkrovimo stotelės su prieiga negali būti mažesnės nei 7 ir didesnės kaip 22 kW galios. 

● Ką reiškia įkrovimo stotelė su prieiga?
 • Elektromobilių įkrovimo stotelė – elektros inžinerinis įrenginys, turintis vieną ar daugiau elektromobilių įkrovimo prieigų ir bendrą vartotojo identifikacijos sąsają.

 • Elektromobilių įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo sąsaja, per kurią vienu metu galima įkrauti  vieną elektromobilį, arba įrenginys, kuriuo vienu metu galima sukeisti vieno elektromobilio akumuliatorių. 
● Kokius veiksmus būtina atlikti siekiant gauti kompensaciją už elektromobilių stotelės (-ių) su prieiga įrengimą?
 • pateikti paraišką, užpildant paraiškos formą
 • įsirengti stotelę (-es) su prieiga iš savo lėšų: stotelę (-es) galima, bet neprivaloma, įsirengti prieš teikiant paraišką, nuo kvietimo paskelbimo dienos;
 • gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA) raštą  dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui, įsirengus stotelę (-es) su prieigą, pateikti kvietime nurodytą LEA mokėjimo prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius stotelės (-ių) su prieiga įrengimą (sąskaita-faktūra, įrengimo priėmimo-perdavimo aktas, nuotraukos, techninė specifikacija, JP projekto vykdytojo deklaracija); 
 • įvertinus pateiktus dokumentus, pareiškėjui bus kompensuojama kvietime numatytas procentas (pvz., fiziniams asmenims individualiuose namuose 40 proc. tinkamų išlaidų, paskaičiuotų pagal fiksuotąjį įkainį vienai prieigai).  
● Ar finansuojamas galios didinimas?

Galios didinimas nefinansuojamas.

Rekomenduojame peržiūrėti Energijos skirstymo operatoriaus informaciją dėl EV prieigų įrengimo ir galios klausimų. 

● Ar fiziniams asmenims tinkami finansuoti elektros tinklo keitimo/rekonstrukcijos darbai ir medžiagos?
Dotacija mokama už elektromobilių įkrovimo stotelę ar stotelių su viena prieiga įsigijimą, montavimą / įrengimą.
● Kaip apskaičiuojamas dotacijos dydis fiziniam asmeniui?

EV įkrovimo stotelių su viena prieiga skaičius × prieigai taikomas fiksuotasis įkainis × finansavimo intensyvumas.

Pavyzdžiui: fizinis asmuo individualiame name (-uose) nori  įsirengti vieną stotelę su viena prieiga ant žemės ir dvi stoteles su viena prieiga ant sienos, maksimali galima dotacija bus:

1 × 1707,65 × 0,4+2 × 1197,99 × 0,4=1641,45 Eur. 

● Ar tinkama finansuoti ne Lietuvoje įsigyta stotelė?

Taip, tačiau būtina, kad elektromobilio įkrovimo stotelė su prieiga atitiktų techninius reikalavimus, nustatytus kvietime teikti paraiškas. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai.

Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

● Nuo kada patirtos išlaidos laikomos tinkamomis?
Išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, pavyzdžiui fiziniams asmenims nuo 2022 m. rugsėjo 7 d., iki VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašte  dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui nurodytos datos. 
● Ar PVM tinkamas finansuoti fiziniams asmenims?
PVM yra netinkamos finansuoti išlaidos. Dotacija paskaičiuojama pagal vienos stotelės su viena prieiga fiksuotąjį įkainį fiziniam asmeniui be PVM. 
● Ar kompensacija mokama nuo faktiškai patirtų išlaidų ar nuo fiksuoto įkainio, kai fizinis asmuo įsigijo įkrovimo stotelę įrengimui ant žemės?

Fiziniams asmenims namuose / soduose už elektromobilio įkrovimo stotelę su viena prieiga ant žemės bus kompensuojama 40% nuo fiksuoto įkainio 1 707,65 Eur be PVM, ne nuo faktiškai patirtų išlaidų. 

● Kokia maksimali 1 stotelės įrengimo kaina fiziniam ir juridiniam asmeniui?

Įkrovimo stotelės bus finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius vienai prieigai ir konkrečiame kvietime nustatytą finansavimo intensyvumą. Fiksuotieji įkainiai: 

Apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas
Apmokamų išlaidžių dydžio kodas
Apmokamų išlaidų dydis, eurai
   Fiksuotasis vieneto įkainis FA už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (3,7–11 kW galios), be PVM
FĮ-03-01 
1 197,99 
   Fiksuotasis vieneto įkainis FA už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (3,7–11 kW galios), be PVM
FĮ-03-03 
1 707,65 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM  
FĮ-03-05 
908,84 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, be PVM 
FĮ-03-07 
1 077,09 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM 
FĮ-03-09 
1 346,70 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, be PVM 
FĮ-03-11 
1 977,12 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM  
FĮ-03-06 
1 099,70 
  Fiksuotasis vieneto įkainis JA už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, su PVM 
FĮ-03-08 
1 303,28 
  Fiksuotasis vieneto įkainis JA už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM 
FĮ-03-10 
1 629,50 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, su PVM 
FĮ-03-12 
2 392,31 

* Fiksuotųjų vieneto įkainių vienetų skaičius yra lygus įkrovimo prieigų skaičiui ir turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės papildomų būtinųjų priedų ir įrengimo darbų fiksuotuoju vieneto įkainiu.  

** Fiksuotasis vieneto įkainis turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga fiksuotuoju vieneto įkainiu. 
 
Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą galite rasti čia. 

 

● Ar gali fizinis asmuo atlikti prieigos (-ų) įrengimo darbus?
Elektromobilių įkrovimo stotelėse montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Elektros įrenginių įrengimo atestatą.