Finansinė parama pastatų valdytojams

  • Titulinis
  • Finansinė parama pastatų valdytojams

 

FINANSINĖ PARAMA PASTATŲ VALDYTOJAMS


1. Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

1. Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

Remiama veikla 

 finansavimas apmokant vieno investicijų projekto parengimo išlaidas, kurio parengimo paslaugų sutartis buvo sudaryta ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
Gali kreiptis savivaldybės

Apmokamos išlaidos 

 maksimali vieno viešojo pastato investicijų projekto (jo dalies) parengimo ir tikslinimo suma – 5 060 eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 1 priemonei sustabdytas
2. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas)

2. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas)
(lengvatinės paskolos per Savivaldybių pastatų fondą (SPF)) (04.3.1-FM-F-002)

Remiama veikla 

 savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą

Galimi paskolos gavėjai 

 • savivaldybių administracijos;
 • savivaldybėms priklausančios įmonės;
 • viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų įmonė (ETPT) ar pusiau ETPT

Kvietimo suma 

 36 169 323 eurai

Finansuojama 

 • 100 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės, didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos arba savivaldybės įmonės;
 • 80 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra ETPT arba pusiau ETPT.
 Maksimali paskolos suma – 10 000 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 tęstinis, iki 2023-10-31. Investicinio projekto įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei vėliausia paskolos išmokėjimo data - 2023-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 AB „Šiaulių bankas“ ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, informacijojetaisyklėse, programoje, nutarime, valstybės paramos schemoje

Pãskolos pagal 2 priemonę teikiamos iki 2023-10-31
3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (I)

3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (I)
(04.3.1.-VIPA-V-101)

Remiama veikla 

 valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Finansuojami viešieji pastatai, kuriems negalima gauti paskolos arba, kurių finansavimas per ETPT modelį negali būti įgyvendinamas dėl egzistuojančių techninių, architektūrinių apribojimų ir/ ar saugumo reikalavimų atiduoti pastato atnaujinimo projekto administravimą privačiam juridiniam asmeniui ir kitų faktorių, kurie lemtų mažą ETPT suinteresuotumą investuoti į valstybės viešųjų pastatų atnaujinimą.
Gali kreiptis Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo arba panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą

Numatytas finansavimas 

 16 065 801 euras

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje 

Kvietimas 3 priemonei pasibaigęs
4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)
(04.3.1.-VIPA-T-113) (patikslinta)

Remiama veikla 

 atnaujinti valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, nuosavybės teise priklausančius ar perduotus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui šildomus ir (arba) vėsinamus arba planuojamus šildyti ir (arba) vėsinti viešuosius pastatus, siekiant, padidinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastatų bei jų inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes

Kvietimo finansavimas 

 24 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs   
5. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios pakirties pastatuose

5. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatuose
(pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas))

Paramos gavėjai 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai.
 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų

Remiama veikla 

 pagal tinkamos finansuoti išlaidų kategorijas

Kvietimo finansavimas 

 15 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 nuo 2020-06-01 iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas. Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis

Finansuojama 

 subsidijos dydis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, išlaidų kategorijose

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs

6. Valstybės parama privatiems visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatams renovuoti

6. Privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)

Paramos gavėjai /pareiškėjai 

 privatus juridinis asmuo, nuosavybės teise valdantis:
 • arba visuomeninės (pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir priklausantis viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pastatų pogrupiui. Visuomeninės paskirties pastatų sąrašas pateiktas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 1 priede),
 • arba gamybinės (gamybos paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita)
paskirties pastatą (pastato bendrasavininkai)

Paraiškų teikėjai 

 • paramos gavėjas pastato savininkas (bendrasavininkas) – fizinis / privatus juridinis asmuo;
 • paramos gavėjo įgaliotas atstovauti asmuo, gaunant paramą ir įgyvendinti privataus juridinio asmens (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių privačių juridinių asmenų grupės) valdomo pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 susijusios su nuosavybės teise priklausančio visuomeninės ar gamybinės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. energijos

Kvietimas 

 nuo 2020-06-15 iki kol pakanka skirtų priemonei finansuoti lėšų, bet ne ilgiau nei iki 2020-12-31

Kvietimo suma 

 12 mln. eurų

Finansavimo dydis 

 tinkamoms finansuoti išlaidoms teikiama 30 proc. subsidija nuo tinkamų finansuoti išlaidų įgyvendinus projektą.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėjetinkamose projektų išlaidų kategorijose, lėšų naudojimo tvarkos apraše, reglamente

Kvietimas 6 priemonei aktyvus nuo 2020-06-15

7. Pãskolos, skirtos aukštojo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai

7. Pãskolos, skirtos aukštojo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai

Galimi pareiškėjai (paskolos gavėjai) 

 projektą įgyvendinantis mokslo infrastruktūros savininkas ar jo įgaliotasis valdytojas arba valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančią  mokslo infrastruktūrą patikėjimo arba panaudos teise valdantis subjektas ar jo įgaliotasis valdytojas.
 Pareiškėjais gali būti tik juridiniai asmenys

Paskolos paskirtis 

 mokslo insfrastruktūros išorės ir vidaus atnaujinimas (fizinių ir (ar) energinių savybių pagerinimas), inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba, atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, susijusios techninės dokumentacijos parengimas

Paskolos suma 

 iki 2 500 000 eurų vienam pareiškėjui

Paskolos intensyvumas 

 iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos

Priemonės galiojimas 

 nuo 2020-01-22 iki priemonė bus  paklausi ir bus lėšų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjepaskolų teikimo tvarkos apraše

Pãskolos pagal 7 priemonę teikiamos nuo 2020-01-22
8. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose

8. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Paramos gavėjai 

 visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai

Subsidija skiriama 

 • saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui;
 • vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams;
 • šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui;
 • kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys, pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę;
 • katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose;
 • šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;
 • atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 14 mln. eurų

Subsidijos dydis 

 iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Kvietimo skelbimas 

 pratęstas iki 2020-09-04

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje, lėšų naudojimo tvarkos apraše, sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, tinkamose projektų išlaidų kategorijose, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše

Kvietimas 8 priemonei pratęstas iki 2020-09-04 

9. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

9. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Paramos gavėjai 

 daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Paraiškų teikėjai 

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto  įgyvendinimo administravimo paslaugas;
 • savivaldybės vykdomoji institucija;
 •savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius

Kvietimo suma 

 investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti – 150 mln. eurų.
 Valstybės biudžeto lėšos valstybės paramai teikti, kompensuojant investicijų dalį, tenkančią Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – 50 mln. eurų

Valstybės parama 

 •lengvatinis kreditas;
 • 100 proc. kompensuojant faktines išlaidas, neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dydžių;
 • 30 proc. kompensacija įgyvendinus projektą;
 • 10 proc. papildoma kompensacija įgyvendinus projektą;
 • 30 proc. papildoma subsidija įgyvendinus projektą

Kvietimo skelbimas 

 2020-07-02–2021-03-01

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, valstybės paramoje daugiabučiams, investicijų plano rengimo tvarkos apraše, pavyzdinėje sutarties formoje, kompensacinių išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše, Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše

Kvietimas 9 priemonei aktyvus iki 2021-03-01   

10. Kompensacinės išmokos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui

10 . Kompensacinės išmokos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui

Pareiškėjas 

paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektą fizinis ar juridinis asmuo

Paramos gavėjas 

daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas;

Kompensacinės išmokos tikslas 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą

Tinkamos išlaidos 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  • bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimais į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą – privaloma projekto metu įgyvendinti veikla;
  • šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių rengimą);
  • individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
  • karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą)

Kvietimo suma 

5 mln. eur

Kompensacinė išmoka 

Kompensacinės išmokos dydis yra ne didesnis kaip 30 procentų nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis įkainiais, skelbiamais Viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.

Kvietimas 

nuo 2020-08-03 iki 2021-02-01 arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 5 mln. eurų suma

Įgyvendinanti institucija 

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra (http://www.betalt.lt/)

Daugiau informacijos 

kvietime, nutarime, įsakyme

Kvietimas 10 priemonei aktyvus iki 2021-02-01 arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 5 mln. eurų suma
11. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

11. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

Pareiškėjas 

daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu

Galutiniai paramos gavėjai 

daugiabučių namų butų ar kitų patalpų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, savininkai

Priemonės tikslas 

užtikrinti SND balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams)

Remiama veikla 

elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų rekonstrukcijos projektavimas

darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų skirstomųjų tinklų rekonstravimu (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu

darbai, susiję su daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir (ar) pertvarkymu (nuo nuosavybės ribos (įskaitant ir butų elektros instaliaciją (iki 5 kW) ar gamtinių dujų sistemą)

elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimas ir faktinis SND baliono atsisakymas butuose

Tinkamos finansuoti lėšos 

lėšos, reikalingos SND balionų iš daugiabučių namų pašalinimo ir saugaus bei patikimo elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo užtikrinimo šių namų butų ar kitų patalpų savininkams (vartotojams) išlaidos, t. y:

  • statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kiti darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;
  • projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;
  • elektrinių ar dujinių viryklių įsigijimo išlaidos;
  • išlaidos, reikalingos Aprašo 23 punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti–3 proc. nuo Aprašo 9 punkto lentelės 1 ir 2 eilutėse numatytų darbų vertės

 

Kvietimo suma 

2020 metais numatoma skirti 15 mln. eur

Teikiamo finansavimo forma 

negrąžinamoji subsidija.

Kvietimas 

nuo 2020-07-24 iki 2020-10-15

Administruojanti institucija 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (www.ena.lthttps://www.ena.lt/kviet-regis-form/

Paraiškas priimanti institucija 

Energijos skirstymo operatorius (ESO) (https://www.eso.lt/lt/duju-balionu-keitimas-saugia-energija-elektra/sprendimo-apie-snd-balionu-keitima-pateikimas_2277.html)

Daugiau informacijos 

finansavimo sąlygų apraše, nutarime, veiksmų plane, reglamente, Civiliniame kodekse, ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, daugiabučių savivaldybėse sąraše

Kvietimas 11 priemonei aktyvus iki 2020-10-15