Finansinė parama pastatų valdytojams

 • Titulinis
 • (02) Finansinė parama pastatų valdytojams

 

FINANSINĖ PARAMA PASTATŲ VALDYTOJAMS


1. Pãskolos, skirtos aukštojo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai

1. Pãskolos, skirtos aukštojo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai

Galimi pareiškėjai (paskolos gavėjai) 

 projektą įgyvendinantis mokslo infrastruktūros savininkas ar jo įgaliotasis valdytojas arba valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančią  mokslo infrastruktūrą patikėjimo arba panaudos teise valdantis subjektas ar jo įgaliotasis valdytojas.
 Pareiškėjais gali būti tik juridiniai asmenys

Paskolos paskirtis 

 mokslo insfrastruktūros išorės ir vidaus atnaujinimas (fizinių ir (ar) energinių savybių pagerinimas), inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba, atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, susijusios techninės dokumentacijos parengimas

Paskolos suma 

 iki 2 500 000 eurų vienam pareiškėjui

Paskolos intensyvumas 

 iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos

Priemonės galiojimas 

 nuo 2020-01-22 iki priemonė bus  paklausi ir bus lėšų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjepaskolų teikimo tvarkos apraše

Pãskolos pagal 1 priemonę teikiamos nuo 2020-01-22
2. Saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimas

2. Saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimas
(2022-12; Nr. KK-AM-SED01)

Galimi pareiškėjai 

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • AEI bendrija arba Piliečių bendrija;
 • daugiabučio namo savininkų bendrija;
 • bendrojo naudojimo objektų administratorius;
 • asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui;
 • daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas asmuo

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės) gamybos įrenginių (saulės modulių ir įtampos keitiklių) įrengimas daugiabučiame gyvenamajame name.
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2022 m. balandžio 20 d.

Finansuojamos priemonės 

 saulės elektrinė ant daugiabučio gyvenamojo namo stogo ar fasado ir kurios galia neviršija 100 kW. Pareiškėjai atskiru susitarimu nusistato saulės elektrinės galios paskirstymo proporcijas ir investicijų padalijimą gyventojams. Butų ar kitų patalpų savininkai gali įsigyti ir didesnės kaip 10 kW galios saulės elektrinę, tačiau kompensacinė išmoka bus skiriama tik už 10 kW galią.
 Jei pagal kitas valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų priemones išmokėtos lėšos 10 kW galios įrangai įrengti ar pagal priemonę kompensacinė išmoka išmokėta 10 kW galios įrangai įsigyti, tam pačiam butui ir kitų patalpų savininkui (pagal unikalų numerį) kompensacinė išmoka pagal priemonę daugiau neskiriama.
 Jei pagal kitas valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų priemones ar priemonę lėšos išmokėtos iki 10 kW įrangai įrengti, kompensacinė išmoka tam pačiam butui ar kitoms patalpoms (pagal unikalų numerį) gali būti skirta tik galiai (kW), kurios trūksta pasiekti 10 kW suminę galią.

Subsidijos dydis 

 kompensacinės išmokos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir įtampos keitiklį) yra 363,91 Eur už 1 kW be PVM saulės elektrinės įrengtosios galios (440,33 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM), o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 273,77 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (331,26 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM). Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimą (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje

Kvietimo suma 

 3 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 nuo 2022-12-09 iki 2023-12-08 arba iki kol pakaks paramai skirtų lėšų

Paraiškas primanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 2 priemonei aktyvus iki 2023-12-08
3. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas)

3. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas)
(lengvatinės pãskolos per Savivaldybių pastatų fondą (SPF)) (04.3.1-FM-F-002)

Remiama veikla 

 savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą

Galimi paskolos gavėjai 

 • savivaldybių administracijos;
 • savivaldybėms priklausančios įmonės;
 • viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų įmonė (ETPT) ar pusiau ETPT

Kvietimo suma 

 36 169 323 eurai

Finansuojama 

 • 100 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės, didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos arba savivaldybės įmonės;
 • 80 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra ETPT arba pusiau ETPT.
 Maksimali paskolos suma – 10 000 000 eurų

Kvietimo galiojimas 

 tęstinis, iki 2023-10-31. Investicinio projekto įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei vėliausia paskolos išmokėjimo data - 2023-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 AB „Šiaulių bankas“ ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimeinformacijojetaisyklėseprogramojenutarimevalstybės paramos schemoje

Pãskolos pagal 3 priemonę teikiamos iki 2023-10-31
4. Daugiabučių renovacija A klasei (2023-02; Nr. DNM-AM-DNAM10)

4. Daugiabučių renovacija A klasei (2023-02; Nr. DNM-AM-DNAM10)

Paramos gavėjai 

   daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Pareiškėjai 

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto  įgyvendinimo administravimo paslaugas;
 • savivaldybės vykdomoji institucija;
 • savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Valstybės parama 

   valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pasiekiama A ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė:

 • lengvatinis kreditas;
 • 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių;
 • 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą;
 • 20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą.

   Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

   Valstybės parama (išskyrus valstybės paramą, teikiamą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą nepasiturintiems gyventojams) teikiama paraiškos teikėjui pasirašius valstybės paramos sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra

Kvietimo suma 

   410 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-02-22–2023-10-02

Įgyvendinanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 4 priemonei aktyvus iki 2023-10-02
5. Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energetinį efektyvumą

5. Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energetinį efektyvumą (2022-12; Nr. MF-EM-CVPM01)

Galimi pareiškėjai 

   paraišką pagal šį projektą pateikęs, Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkantis juridinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo.
   Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – centrinės valdžios institucijų viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdantys:
   • biudžetinės įstaigos;
   • valstybės įmonė Turto bankas;
   • viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė (arba kai valstybė turi ne mažiau kaip 50 procentų  balsų visuotiniame dalininkų susirinkime) ir kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai nesuteikia teisės imti paskolų. Į šią pareiškėjų kategoriją nepatenka viešosios įstaigos, kurios turi teisę imti paskolas, tačiau kurioms kredito įstaigos ar finansų įmonės nesuteikė arba nesuteiktų paskolų dėl jų finansinės būklės, patikimumo arba kitų priežasčių, taip pat viešosios įstaigos, kurios neturi teisės imti paskolų vien tik dėl to, kad tokia nuostata yra įtraukta į jų įstatus.

   Partneriai pagal Aprašą negalimi.
   Pareiškėjas gali teikti ne vieną paraišką gauti finansavimą skirtingiems projektams

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   tinkamos finansuoti laikomos šios projekto išlaidos:
   • šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimo;
   • vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimo ar įrengimo;
   • stogo šiltinimo (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimo), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimo;
   • išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimo, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimo ir nuogrindos sutvarkymo;
   • perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimo;
   • lauko ir tambūro durų keitimo, taip pat ir įėjimo laiptų remonto ir pritaikymo neįgaliųjų poreikiams;
   • langų keitimo į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
   • rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimo, šildomo rūsio atitvarų šiltinimo;
   • apšvietimo sistemos modernizavimo;
   • atnaujintame pastate esančios katilinės modernizavimo;
   • energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimo;
   • centralizuotai pagamintos šilumos tiekimo pastatui tinklų ir įrenginių įrengimo;
   • bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimo ar keitimo;
   • konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą) keitimo;
   • bendrojo naudojimo laiptinių paprastojo remonto (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimo dažyti ir dažymo, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimo ir dažymo);
   • projektavimo, ekspertizės, techninės priežiūros, pastatų energijos vartojimo audito ir kitų su pastatų renovacijos darbų atlikimu susijusių būtinų paslaugų;
   • konsultacijų rengiant individualius projektus, energijos vartojimo audito, viešųjų pirkimų ir parengtų projektų dokumentų (energijos vartojimo audito, projektinių pasiūlymų ir kt.) analizės paslaugų.

   Nurodytų projekto išlaidų tinkamumui finansuoti taikomi šie apribojimai:
   • Aprašo 24.13–24.15 papunkčiuose nurodytos išlaidos (kartu paėmus) negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų nuo visų projekto įgyvendinimo išlaidų;
   • Aprašo 24.16–24.17 papunkčiuose nurodytos išlaidos (kartu paėmus) negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų nuo visų projekto įgyvendinimo išlaidų

Kompensavimo intensyvumas 

   Grąžinamoji subsidija – projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.
   Negrąžinama projekto finansavimo dalis – projektui skiriamų finansavimo lėšų dalis, apskaičiuojama iš bendro projekto biudžeto atėmus projektui skiriamas finansavimo lėšas, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.
   Projekto negrąžinama finansavimo dalis sudaro nuo 60 iki 80 procentų

Kvietimo suma 

   40 mln. eurų iš Modernizavimo fondo

Kvietimo galiojimas 

   pratęstas iki 2023-07-31 (ankstesnis galiojimas – 2022-12-29–2023-06-01) arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos

Įgyvendinanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime, pranešime apie pratęsimą

Kvietimas 5 priemonei aktyvus iki 2023-07-31
6. Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

6. Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais (2023-02; Nr. KK-EM-NDB05)

Pareiškėjai 

   daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu

Priemonės tikslas 

   užtikrinti SND (suskystintų naftos dujų) balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams)

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 • daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
 • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
 • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui;
 • daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.

Kvietimo suma 

   3,8 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-02-01–2023-06-01.
   Pastaba. Paraiškų priėmimas gali būti baigiamas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas nustatoma, kad pateiktose paraiškose prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra pakankama, norint paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą

Paraiškas priimanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime 

Kvietimas 6 priemonei aktyvus iki 2023-06-01
7. Daugiabučių renovacija

7. Daugiabučių renovacija
(2022-12; Nr. KK-AM-MR09)

Remiama veikla 

 daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Pareiškėjai 

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas;
 • savivaldybės vykdomoji institucija;
 • savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Valstybės parama 

   valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pasiekiama B ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė:
 • lengvatinis kreditas;
 • 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių;
 • 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą;
 • 20 papildoma kompensacija įgyvendinus projektą.
   Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

   Valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pasiekiama C pastato energinio naudingumo klasė:
 • lengvatinis kreditas;
 • teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių.
   Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją

Kvietimo suma 

 100 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pratęstas iki 2023-05-31 (pradinis galiojimas 2022-12-12–2023-04-14)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, pranešime apie kvietimo galiojimo pratęsimą

Kvietimas 7 priemonei aktyvus iki 2023-05-31
8. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

8. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)
(
Papildomo finansavimo skyrimas iš Klimato kaitos programos lėšų
centrinės valdžios viešiesiems pastatams atnaujinti)

Pareiškėjas 

 biudžetinė įstaiga ir (ar) viešoji įstaiga, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka nėra suteikta teisė skolintis,  pagal su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašytą sutartį įgyvendinanti viešojo pastato atnaujinimo projektą

Tikslas 

 papildomo finansavimo lėšos skiriamos atlikti rangos darbams, kurie numatyti jau įvykdytų viešųjų pirkimų rangos darbų sutartyje bei pastato energiniame audite ir Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje

Paramos intensyvumas 

 skiriama papildomo finansavimo suma gali būti ne didesnė kaip 75 procentai nuo finansavimo sutartyje nustatytos rangos darbų sumos projektui įgyvendinti ir ne didesnė kaip 2 mln. eurų vienam projektui

Kvietimo suma 

 10 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-09-15–2022-11-18)

Projektus administruojanti institucija 

 Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, pranešime apie paraiškų teikimo termino pratęstimą iki 2022 m. lapkričio 18 d.

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs

9. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

9. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas
kitais energijos šaltiniais

Pareiškėjas 

 daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.
 Pareiškėjams taikomi reikalavimai: daugiabučio namo atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (-ų) butų ar kitų patalpų savininkus

Priemonės tikslas 

 užtikrinti SND balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams)

Tinkamos finansuoti lėšos 

 • daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
 • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
 • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui;
 • daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.

Kvietimo suma 

 2022 m. daugiabučių namų atstovų bei skirstomųjų tinklų operatorių projektų finansavimui ir priemonės administravimui skiriama lėšų suma – 9,5 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (planuota 2022-02-01–2022-06-01; sustabdyta 2022-05-10)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimefinansavimo sąlygų apraševeiksmų plane, pranešime apie kvietimo sustabdymą

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs

10. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija)

10. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas
(mažoji renovacija)

Paramos gavėjai 

 daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkai

Pareiškėjai 

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius;
 • šilumą tiekianti įmonė;
 • kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų

Tinkamos finansuoti lėšos 

 1. Bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla (jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje – tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos šio skirsnio tolimesniuose 2–5 punkuose);
 2. Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą);
 3. Individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
 4. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą);
 5. Įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, įrengimas daugiabučiame name:
     5.1. saulės plokštelinių ar vakuuminių kolektorių, skirtų vandens šildymui, diegimas;
     5.2. daugiabučio namo karšto vandens tinklų pertvarkymas ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui, pritaikymas;
     5.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimas;
     5.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengiimas, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;
     5.5. mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimas (šilumos siurblio galia nustatoma įvertinus vidutinį daugiabučio namo karšto vandens suvartojimo kiekį ir šalto vandens pašildymo iki karšto vandens temperatūros poreikį; apskaičiavimus pagrindžianti informacija pateikiama kartu su paraiška);
     5.6. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo)

Paramos dydis (kompensacinės išmokos) 

 ne didesnis kaip 30 procentų nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo suma 

 800 tūkst. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-04-23–2022-02-01)

Paraiškas priimanti institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs

11. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

11. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Paramos gavėjai 

 daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Paraiškų teikėjai 

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto  įgyvendinimo administravimo paslaugas;
 • savivaldybės vykdomoji institucija;
 •savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius

Kvietimo suma 

 investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti – 150 mln. eurų.
 Valstybės biudžeto lėšos valstybės paramai teikti, kompensuojant investicijų dalį, tenkančią Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – 50 mln. eurų

Valstybės parama 

 • lengvatinis kreditas;
 • 100 proc. kompensuojant faktines išlaidas, neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dydžių;
 • 30 proc. kompensacija įgyvendinus projektą;
 • 10 proc. papildoma kompensacija įgyvendinus projektą;
 • 30 proc. papildoma subsidija įgyvendinus projektą

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2020-07-02–2021-12-31)

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimekvietimo termino pratęsimevalstybės paramoje daugiabučiamsinvesticijų plano rengimo tvarkos aprašepavyzdinėje sutarties formojekompensacinių išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašeKvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs

12. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučiuose namuose projektams įgyvendinti

12. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučiuose namuose projektams įgyvendinti

Paramos gavėjai 

 pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą modernizuotų ar modernizuojamų daugiabučių namų, kurie nėra prijungti prie centralizuoto šilumos tinklo, butų ar kitų patalpų savininkai. Jeigu daugiabutis namas prijungtas prie centralizuotų šilumos tinklų, turi būti gautas savivaldybės tarybos pritarimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo jų šildymui, neprieštaraujantis šilumos ūkio specialiajam planui, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio

Paraiškų teikėjai 

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • paramos gavėjų pavedimo sutartimi (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui) įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučio namo projektą fizinis ar juridinis asmuo

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 • šilumos ir karšto vandens gamybos įrenginių iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos, vandenilio ar kt.) pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose to paties pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas;
 • elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, vandenilio ar kt.) gamybos įrenginių pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose ar jų dalyse to pačio pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas ar dalies įrenginių įsigijimas

Kvietimo suma 

 2 mln. eurų

Valstybės parama 

 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą, pagal faktines išlaidas ne didesnes nei numatytos su viešąja įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra iš anksto suderintoje paraiškoje

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo iki 2021-12-31)

Paraiškas priimanti institucija 

 viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 informacijojeatnaujintoje informacijoje

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs

13. Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacija

13. Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacija

Paramos gavėjai / pareiškėjai 

 negyvenamosios paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso juridiniams asmenims, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkai arba valdytojai

Pareiškų teikėjai 

 juridiniai asmenys arba jų įgalioti atstovauti asmenys, gaunant paramą ir įgyvendinti privataus juridinio asmens (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių privačių juridinių asmenų grupės) valdomo pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos turi būti susijusios su nuosavybės teise priklausančio negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. energijos.
 Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:
 • šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat talpyklų perteklinei energijai surinkti ar akumuliacinės katilinės įrengimas;
 • atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų šilumos laidumo sumažinimo būdas, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje; Išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimą, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;
 • plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
 • vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant tam tikrų patalpų šilumines charakteristikas;
 • vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą;
 • atsinaujinančių energijos šaltinių elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai įrengimas (Tinkamos projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, 2 priedas);
 • projekto finansų audito ir per 12 mėnesių po galutinio projekto 1 įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos;
 • projekto viešinimo išlaidos (Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės ir didelės apimties projektų atveju – 60 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu). Daugiau apie reikalavimus projektų viešinimui – Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 71 punkte

Paramos dydis 

 tinkamoms finansuoti išlaidoms teikiama 30 proc. subsidija

 Kvietimo suma 

 2,5 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-01–2021-12-31)

Paraiškas priimanti institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs

14. Valstybės parama privatiems visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatams renovuoti

14. Privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)

Paramos gavėjai / pareiškėjai 

 privatus juridinis asmuo, nuosavybės teise valdantis:
 • arba visuomeninės (pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir priklausantis viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pastatų pogrupiui. Visuomeninės paskirties pastatų sąrašas pateiktas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 1 priede),
 • arba gamybinės (gamybos paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita) paskirties pastatą (pastato bendrasavininkai)

Paraiškų teikėjai 

 • paramos gavėjas pastato savininkas (bendrasavininkas) – fizinis / privatus juridinis asmuo;
 • paramos gavėjo įgaliotas atstovauti asmuo, gaunant paramą ir įgyvendinti privataus juridinio asmens (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių privačių juridinių asmenų grupės) valdomo pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 susijusios su nuosavybės teise priklausančio visuomeninės ar gamybinės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. energijos

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Kvietimo suma 

 12 mln. eurų

Finansavimo dydis 

 tinkamoms finansuoti išlaidoms teikiama 30 proc. subsidija nuo tinkamų finansuoti išlaidų įgyvendinus projektą.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėjetinkamose projektų išlaidų kategorijoselėšų naudojimo tvarkos aprašereglamente

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs

15. Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

15. Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

Remiama veikla 

 finansavimas apmokant vieno investicijų projekto parengimo išlaidas, kurio parengimo paslaugų sutartis buvo sudaryta ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
 Gali kreiptis savivaldybės

Apmokamos išlaidos 

 maksimali vieno viešojo pastato investicijų projekto (jo dalies) parengimo ir tikslinimo suma – 5 060 eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 15 priemonei sustabdytas

16. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (I)

16. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (I)
(04.3.1.-VIPA-V-101)

Remiama veikla 

 valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Finansuojami viešieji pastatai, kuriems negalima gauti paskolos arba, kurių finansavimas per ETPT modelį negali būti įgyvendinamas dėl egzistuojančių techninių, architektūrinių apribojimų ir/ ar saugumo reikalavimų atiduoti pastato atnaujinimo projekto administravimą privačiam juridiniam asmeniui ir kitų faktorių, kurie lemtų mažą ETPT suinteresuotumą investuoti į valstybės viešųjų pastatų atnaujinimą.
 Gali kreiptis Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo arba panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą

Numatytas finansavimas 

 16 065 801 euras

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje 

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs

17. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

17. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)
(04.3.1.-VIPA-T-113) (patikslinta)

Remiama veikla 

 atnaujinti valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, nuosavybės teise priklausančius ar perduotus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui šildomus ir (arba) vėsinamus arba planuojamus šildyti ir (arba) vėsinti viešuosius pastatus, siekiant, padidinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastatų bei jų inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes

Kvietimo finansavimas 

 24 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs

18. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose

18. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatuose
(pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas))

Paramos gavėjai 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai.
 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų

Remiama veikla 

 pagal tinkamos finansuoti išlaidų kategorijas

Kvietimo finansavimas 

 15 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 pasibaigęs

Finansuojama 

 subsidijos dydis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimeišlaidų kategorijose

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs

19. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose

19. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Paramos gavėjai 

 visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai

Subsidija skiriama 

 • saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui;
 • vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams;
 • šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui;
 • kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys, pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę;
 • katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose;
 • šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;
 • atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 14 mln. eurų

Subsidijos dydis 

 iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatojesąmatą detalizuojančiame planetinkamose projektų išlaidų kategorijosepirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs

20. Kompensacinės išmokos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui

20. Kompensacinės išmokos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui

Pareiškėjas 

 paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektą fizinis ar juridinis asmuo

Paramos gavėjas 

 daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas

Kompensacinės išmokos tikslas 

 vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą

Tinkamos išlaidos 

 • bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimais į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą – privaloma projekto metu įgyvendinti veikla;
 • šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių rengimą);
 • individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
 • karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą)

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kompensacinė išmoka 

 jos dydis yra ne didesnis kaip 30 procentų nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis įkainiais, skelbiamais viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinanti institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimenutarimeįsakyme

Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs