IAE eksploatavimo nutraukimo fondas

  • Titulinis
  • IAE eksploatavimo nutraukimo fondas

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas (toliau – Fondas) yra išteklių fondas, kurio tikslas – kaupti lėšas ir pagal Seimo patvirtintą atitinkamų metų Fondo lėšų sąmatą naudoti Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatyme Nr. IX-466 (toliau – Fondo įstatymas) numatytiems poreikiams finansuoti.

Fondo lėšos kaupiamos atskiroje Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitoje. Fondo steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, valdytoja – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, administratorė – viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra. Fondo veikloje taip pat dalyvauja Fondo taryba, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, priemonių vykdytojai.

Sprendimą dėl Fondo lėšų skyrimo priemonių įgyvendinimui finansuoti priima Fondo valdytojas, atsižvelgdamas į Fondo tarybos rekomendacijas. Finansų ministerija tvarko Fondo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą bei investuoja laikinai laisvas Fondo lėšas.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra vertina priemonių vykdytojų pateiktas paraiškas Fondo lėšoms gauti, atlieka priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir Fondo lėšų naudojimo kontrolę.


Fondo lėšos

Pagal Fondo įstatymą Fondo lėšas sudaro:

  • užsienio šalių, tarptautinių organizacijų bei finansų institucijų ir Lietuvos Respublikos juridinių bei fizinių asmenų savanoriški tiksliniai įnašai;
  • lėšos, gautos pardavus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu realizuojamą turtą;
  • lėšos, gautos už laikinai investuotas Fondo lėšas;
  • kitos teisėtai įgytos lėšos. 
Fondo lėšų naudojimas

Fondo lėšos naudojamos šiems Fondo įstatyme numatytiems poreikiams finansuoti:

  • Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo techniniams projektams ir sustabdytų blokų priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti;
  • neigiamiems socialiniams ir ekonominiams Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo padariniams Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regione sušvelninti;
  • Fondo administravimo išlaidoms padengti.