Projektų administravimas

Energetikos sektoriui per Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) 2014–2020 m. skirta beveik 10 mlrd. eurų Europos energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti, tarpvalstybiniams tinklams sujungti ir valstybių narių energetinei izoliacijai pašalinti. Projektais taip pat bus siekiama užtikrinti energijos tiekimo saugumą, sudaryti sąlygas integruoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir parengti tinklus tolesniam energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui po 2020 m. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ Agentūrą paskyrė administruojančiąja institucija, atsakinga už Europos Sąjungos finansinės paramos, teikiamos vadovaujantis Europos infrastruktūros tinklų priemonei nustatytomis sąlygomis, metodais ir procedūromis, lėšomis finansuojamų energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.

Agentūra administruodama EITP projektus Lietuvoje vadovaujasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo bei projektų finansinių paramos sutarčių nuostatomis ir kt. ES ir nacionaliniais teisės aktais.