streamSAVE

Projektas „streamSAVE“ – energijos sutaupymų skaičiavimų optimizavimas.

Projektas „streamSAVE“ yra trejų metų trukmės projektas, prasidėsiantis 2020 m. rugsėjo mėn., kuriam vadovauja Flamandų technologinių tyrimų institutas Belgijoje. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos (ES) bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.

Projektas „streamSAVE“ rems Europos Sąjungos (ES) valstybes nares derinant tikslius techninių energijos taupymo priemonių skaičiavimus pagal principą „iš apačios į viršų“, įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 3 ir 7 straipsnių reikalavimus. Veiksmai bus skirti toms priemonėms, kurios turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurias ES valstybės narės laiko prioritetinėmis. Siekdamas suprasti valstybių narių prioritetus, projekto konsorciumas 2019 m. gegužės mėn. atliko internetinę apklausą (paaiškinta toliau).


Kodėl projektas „streamSAVE“?

Kiekvienam iš nurodytų prioritetinių veiksmų projektas „streamSAVE“ skatina tarpvalstybinius žinių mainus tarp valdžios institucijų ir kitų pagrindinių suinteresuotųjų šalių šiomis kryptimis:

• 1 kryptis: žinių perteikimo priemonė – ES valstybėms narėms teikiamos nuorodos, patarimai ir informacija apie energijos sutaupymo skaičiavimų metodikas 27 valstybėse narėse ir kaip jos gali supaprastinti ir patobulinti savo energijos sutaupymo apskaičiavimus „iš apačios į viršų“ metodu;

• 2 kryptis: tiesioginis bendravimas – tarpusavio dialogai tarp valdžios institucijų ir kitų pagrindinių suinteresuotųjų šalių, kad būtų galima dalytis patirtimi, apmąstymais ir priimti supaprastintas skaičiavimo metodikas;

• 3 kryptis: pajėgumų vystymas ir palaikymas – priemonė, padedanti ES valstybėms narėms įgyvendinti supaprastintus energijos taupymo skaičiavimus, susijusius su konkrečiais siekiais pagerinti savo įsipareigojimų vykdymą pagal EVED 3 ir 7 straipsnius.

Kokie projekto „streamSAVE“ tikslai?
Sukurti internetinę projekto „streamSAVE“ platforma, kuri palengvins ES valstybėms narėms  keitimąsi žiniomis ir patirtimi pagal minėtas tris kryptis. Projektas padės ES valstybėms narėms įvertinti greitai augantį energijos sutaupymą ir tokiu būdu padidins jų galimybes sėkmingai įgyvendinti EVED energijos sutaupymo tikslus. Projekto „streamSAVE“ įgyvendinimo metu sukurtą metodiką galima bus naudoti savanoriškai, tačiau būtų naudinga apjungti visų ES valstybių narių patirtį ir taip taikyti geriausią praktiką, išvengiant besidubliuojančių pastangų.