Teisinė aplinka

Bendrieji Lietuvos Respublikos teisės aktai, reguliuojantys atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą

   • Centralizuotos prekybos biokuru taisyklės (suvestinės redakcijos)

   • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas