Veiklos sritys

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros veiklos sritys, nustatytos Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatuose (PDF), 2022 m. liepos 1 d. patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro

 


1| dalyvauja koordinuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimą ir atlieka jos įgyvendinimo stebėseną

padeda Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, NENS priemonių įgyvendinimo plano parengimą ir vykdo NENS įgyvendinimo stebėseną:

 • pasiūlymų NENS įgyvendinimo priemonių planui dėl energetikos plėtros teikimas;
 • NENS įgyvendinimo priemonių (įskaitant nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau kartu – NENS įgyvendinimo priemonių planas)) ir jų poveikio modeliavimas, vertinimas ir jų kaštų naudos analizės atlikimas;
 • NENS įgyvendinimo priemonių plano rodiklių stebėsena ir prognozavimas ir ataskaitų Energetikos ministerijai teikimas;
 • NENS įgyvendinimo priemonių plano efektyvumo ir rizikų vertinimas ir pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl šių priemonių efektyvumo didinimo bei rizikų šalinimo teikimas;
 • Europos Sąjungos finansinės paramos, teikiamos, vadovaujantis Europos infrastruktūros tinklų priemonei (toliau – EITP) nustatytomis taisyklėmis, sąlygomis, metodais ir procedūromis, lėšomis finansuojamų energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimo ir tinkamo bei efektyvaus finansinės paramos panaudojimo kontrolė, EITP administravimas;
 • informacijos Lietuvos savivaldybėms dėl jų įsitraukimo įgyvendinant NENS priemonių įgyvendinimo planą energetikos plėtros srityje organizavimas ir metodinės pagalbos teikimas;
 • periodinis NENS įgyvendinimo ex-ante ir ex-post vertinimas;
 • rekomendacijų dėl būtinų priemonių NENS nustatytiems tikslams pasiekti arba argumentuotų pasiūlymų dėl NENS nustatytų tikslų koregavimo teikimas.
2| renka, kaupia ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis, jų pagrindu rengia energetikos sektoriaus analizę

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka renka, kaupia ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis, jų pagrindu rengia ir teikia Energetikos ministerijai energetikos sektoriaus analizę:

 • bendros energetikos sektoriaus ir energijos vartojimo duomenų bazės sukūrimas ir administravimas;
 • energetikos sektoriaus duomenų rinkimas ir analizė ir teikimas Energetikos ministerijai;
 • energetikos vartotojų elgsenos ir energetikos sektorių analizė ir rizikų identifikavimas;
 • energetikos sektorių plėtros tendencijų modeliavimas ir prognozavimas ir priemonių metodikų rengimas;
 • decentralizuoto sektoriaus apsirūpinimo šiluma esamos situacijos ir perspektyvinės raidos vertinimas;
 • pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl racionalių apsirūpinimo šiluma raidos krypčių, įvertinant šilumos gamybos technologijų kaitą, didinančią šilumos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir mažinančią neigiamą poveikį aplinkai, ir galimybes apsirūpinti šiluma iš centralizuotų šilumos tinklų, teikimas;
 • kokybiško energetikos sektoriaus duomenų analizės ir rizikos valdymo proceso organizavimas;
 • Europos Sąjungos institucijų energetikos sektoriaus, atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) bei efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo sričių teisės aktų analizė, apibendrintų pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl jų reikalavimų įgyvendinimo ir atsiskaitymo Europos Komisijai teikimas;
 • dalyvavimas susijusių komitetų ir programų veikloje;
 • Europos Sąjungos energetikos sektoriaus paramos fondų ir programų vykdymo priežiūra ir stebėsena, pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl jų paramos įgyvendinimo Lietuvoje teikimas;
 • energijos ar energijos išteklių poreikių, importo, eksporto prognozės;
 • energijos gamybos pajėgumų poreikio vertinimas;
 • energijos išteklių vartojimo struktūros vertinimas ir prognozės;
 • poveikio aplinkai vertinimas, prognozės ir priemonių poveikio mažinimui nustatymas;
 • investicijų poreikio į energetikos sektorių vertinimas;
 • grėsmių Lietuvos energetikos sektoriui identifikavimas ir analizė;
 • Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros galimybių analizė energetinio saugumo aspektu;
 • AIE plėtros duomenų valstybės ir savivaldybių mastu analizė; užsienio valstybių politikos energetikos srityje periodinių apžvalgų rengimas.
3| atlieka bendrovių ir jų dukterinių įmonių veiklos ir jos rezultatų analizę

atlieka bendrovių, kuriose Energetikos ministerija įgyvendina valstybės, kaip juridinio asmens dalyvės, teises ir pareigas, ir kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, ir jų dukterinių įmonių veiklos ir jos rezultatų analizę ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai:

 • šių įmonių įstatuose nustatytų veiklos tikslų, taip pat misijos, vizijos, ilgalaikių tikslų, jų įgyvendinimo finansavimo šaltinių, strategijos ir metinių veiklos planų vertinimas ir pasiūlymų Energetikos ministerijai teikimas;
 • ilgalaikių ir trumpalaikių valstybės valdomų įmonių tikslų ir pasiektų konkrečių rodiklių analizė ir pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl šių įmonių veiklos tobulinimo teikimas. 
4| rengia pasiūlymus moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje

pagal kompetenciją teikia Energetikos ministerijai pasiūlymus, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP) energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje:

 • MTEP energetikos sektoriuje potencialo, galimybių ir poreikio vertinimas ir pasiūlymų Energetikos ministerijai teikimas;
 • MTEP finansavimo galimybių analizė.
5| organizuoja energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą

organizuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 28 straipsnyje nurodytų energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą:

 • auditorių atestavimo sistemos Lietuvoje įgyvendinimas;
 • energijos ir energijos išteklių vartojimo audito atlikimo priežiūra;
 • pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl auditorių atestavimo sistemos reglamentavimo tobulinimo teikimas.
6| vykdo AIE gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimą

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka vykdo AIE (atsinaujinančių išteklių energijos) gamybos įrenginius montuojančių specialistų (toliau – montuotojai) rengimo atestacijai proceso administravimą:

 • montuotojų rengimo atestacijai proceso priežiūros organizavimas ir atlikimas;
 • įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymų suteikti teisę rengti montuotojus atestacijai vertinimo tvarkos tvirtinimas;
 • įmonių, įstaigų ir organizacijų atrankos atlikimas ir pasiūlymų Energetikos ministerijai atrinktoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms suteikti teisę rengti montuotojus atestacijai teikimas;
 • įmonių, įstaigų ir organizacijų pateiktų montuotojų mokymo programų, montuotojų egzaminų organizavimo ir montuotojų vertinimo metodikų, kvalifikacijos kėlimo kursų planų derinimas;
 • informacijos apie montuotojų rengimą atestacijai rinkimas, kaupimas, apibendrinimas;
 • informacijos apie montuotojų rengimo įstaigas, jų rengiamus mokymo kursus ir kvalifikacijos kėlimo kursus, kitus montuotojų rengimo atestacijai klausimus viešinimas ir nuolatinis šios informacijos atnaujinimas.
7| vykdo susitarimų dėl energijos sutaupymo įgyvendinimo priežiūrą
vykdo Energetikos ministerijos, energetikos įmonių ir energijos tiekėjų susitarimų dėl energijos sutaupymo, sudarytų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka, įgyvendinimo priežiūrą.
8| rengia energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektą, vertina ir analizuoja duomenis apie sutaupytą energiją ir rengia ataskaitas

teikia Energetikos ministerijai energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektą, vertina ir analizuoja valstybės institucijų, įstaigų ir energetikos įmonių pateiktus duomenis apie įdiegtų energijos vartojimo efektyvumą didinančių efektyvumo priemonių sutaupytą energiją, jų pagrindu rengia ataskaitas ir jas teikia Energetikos ministerijai:

 • energijos vartojimo efektyvumo stebėsena valstybės mastu;
 • energijos ir energijos išteklių vartojimo auditas;
 • energijos vartojimo efektyvumo stebėsena pramonės įmonėse bei visuomeninės paskirties pastatuose.
9| vykdo energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo, AIE vartojimo skatinimą ir viešinimą

vykdo efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo, AIE vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius viešinimo darbus:

 • fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas ir informacijos teikimas vieno langelio principu apie AIE skatinimo priemones ir reguliavimą (leidimai ir t. t .);
 • AIE srities teisės aktų, ataskaitų, reikalingų pateikti įmonėms, sąvadų sudarymas;
 • NENS tikslų siekimo progreso viešinimas;
 • gerosios praktikos AIE srityje viešinimas;
 • skaičiuoklių rengimas ir administravimas;
 • dalyvavimas teminėse parodose ir AIE ir energijos vartojimo informacijos sklaida.
10| rengia pažangos skatinant ir naudojant AIE ataskaitas

rengia pažangos skatinant ir naudojant AIE ataskaitas ir jas teikia Energetikos ministerijai.

11| atlieka AIE panaudojimo transporto sektoriuje įgyvendinimo stebėseną

atlieka AIE panaudojimo transporto sektoriuje įgyvendinimo stebėseną:

 • AIE plėtros transporto sektoriuje potencialo, galimybių ir poreikio vertinimas;
 • elektromobilių įkrovimo taškų analizė ir įkrovimo stotelių plėtros vertinimas;
 • kitų institucijų politikos priemonių, prisidedančių prie AIE, elektrifikacijos transporto sektoriuje didinimo, stebėsena ir vertinimas.
12| kaupia ir tvarko naftos produktų ir naftos valstybės atsargas

kaupia ir tvarko naftos produktų ir naftos valstybės atsargas:

 • naftos produktų ir naftos valstybės atsargų  įsigijimas, laikymas saugojimo vietose, atnaujinimas, keitimas, pardavimas, nurašymas, atkūrimas;
 • naftos produktų ir naftos talpyklų (saugyklų) saugojimui nuoma bei atsargų saugojimo paslaugų teikimas;
 • naftos produktų valstybės atsargų apskaitos vedimas;
 • paslaugų, susijusių su naftos produktų valstybės atsargų kaupimu ir tvarkymu, teikimas ūkio subjektams;
 • reikalavimo teisių į tas istaigos valdomas atsargas, kurios viršija privalomus sukaupti atsargų kiekius, suteikimas;
 • susitarimų dėl naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo su kitomis Lietuvos Respublikoje registruotomis įmonėmis ar kitų valstybių narių subjektais, teikiančiais atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, taip pat su kitų valstybių narių įsteigtomis centrinėmis naftos produktų ir naftos atsargų saugyklomis, sudarymas;
 • su naftos produktų valstybės atsargomis susijusių duomenų ir dokumentų saugojimas;
 • pagalba Europos Komisijai atliekant naftos produktų valstybės atsargų kaupimo patikrinimus ir reikiamos informacijos Europos Komisijai teikimas;
 • naftos produktų ir naftos valstybės atsargų informacinės sistemos valdymas ir tvarkymas;
 • ataskaitų apie atsargas teikimas;
 • informacijos apie Lietuvos Respublikoje vartotojams parduodamų naftos produktų kainas ir naftos importą į Lietuvos Respubliką rinkimas ir sisteminimas, jų pagrindu ataskaitų Europos Komisijai teikimas.
13| administruoja ir (ar) įgyvendina priemones, vystoma AEI plėtra

administruoja ir (ar) įgyvendina priemones, įskaitant finansinės paskatos priemones, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas, vystoma atsinaujinančių energijos išteklių plėtra: 

 • skatina efektyvų ir saugų energijos vartojimą;
 • vysto atsinaujinančių energijos ištėklių plėtrą, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo, saugaus energijos vartojimo bei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros investicinius ir kitus projektus
 • atlieka paraiškų vertinimą ir projektų, finansuojamų nacionalinėmis lėšomis energetikos srityję, administravimą ir įgvendinimo priežiūrą: vykdo kvietimų teikti paraiškas skelbimą ir (ar) siuntimą;
 • atlieka projektų paraiškų vertinimą ir atranką;
 • pasirašo finansavimo sutartis su pareiškėjais;
 • kartu su LR energetikos ministerija ir kitomis institucijomis atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, tame tarpe ir projektų patikras vietoje;
 • vykdo mokėjimų prašymų tikrinimą ir vertinimą, pagal juos atlieka mokėjimus ir kartu su LR energetikos ministerija vykdo jų kontrolę;
 • atlieka su skiriamu finansavimu susijusios informacijos kaupimą, duomenų įtraukimą į informacinę sistemą;
 • atlieka skirto finansavimo viešinimą ir kitas su projektų administravimo susijusias veiklas;
 • padeda Vyriausybės įgaliotai institucijai įgyvendinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatytmo 22 straipsnio 1 dalies 1–3 ir 7 punktuose nustatytus tyrimus ir veiksmus, vykto šiems veiksmams atlikti reikalingų lėšų administravimą, atlieka šių tyrimų ir veiksmų įgyvendinimo stebėseną.
14| atlieka kitas funkcijas

atlieka kituose įstatymuose jai nustatytas funkcijas.