Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro energijos vartojimo efektyvumo analitikas

  • Titulinis
  • Kontaktai
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro energijos vartojimo efektyvumo analitikas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ANALITIKUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės, vadybos arba ekonomikos aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, tarptautinius susitarimus, reglamentuojančius efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo sritį;

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4. Gebėti analizuoti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas ir rengti išvadas;

5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ANALITIKO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Vykdo energijos vartojimo audito atlikimo sistemos priežiūrą, atlieka energijos vartojimo auditų ataskaitų kokybės vertinimus, rengia išvadas bei teikia ataskaitas;

2. Administruoja energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimo sistemą,  organizuoja energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą;

3. Renka ir sistemina informaciją apie įmonėse, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – Didelės įmonės), atliekamus energijos vartojimo auditus, teikia ataskaitas;

4. Informuoja Dideles įmones apie prievolę teikti energijos vartojimo audito ataskaitas;

5. Renka ir sistemina energijos vartojimo auditų ataskaitų rekomendacijose pateikiamus duomenis ir jų pagrindu rengia suvestines;

6. Pagal priskirtą veiklos sritį konsultuoja suinteresuotus asmenis dėl energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiams bei transporto priemonėse;

7. Rengia energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektą;

8. Rengia pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitas;

9. Vykdo energijos taupymo bei švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, rengia susitarimų įgyvendinimo ataskaitas;

10. Atlieka įgyvendintų energijos taupymo priemonių patikrinimus;

11. Dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Centro funkcijas, pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

12. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, dalyvauja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Centrui nustatytų priemonių įgyvendinime;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį, esant poreikiui, rengia ir (ar) pristato informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

14. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

15. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

16. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

17. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

18. Teikia siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;

19. Pagal kompetenciją rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir intraneto svetainėse, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Centro vadovo duotus nurodymus (pavedimus).