Investicinė parama energijos kaupimo įrenginiamsInvesticinė parama individualių elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimui

Jungtiniu projektu „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“ siekiama prisidėti prie Lietuvos strateginiuose dokumentuose numatyto tikslo – didinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalį bendrame galutiniame energijos suvartojime.

Energijos gamyba iš AEI priklauso nuo gamtinių sąlygų ir neužtikrina nenutrūkstamos energijos tiekimo, todėl ne visada yra galimybė generuoti ir vartoti energiją iš AEI. Pavyzdžiui, saulei šviečiant dieną, saulės elektrinė generuoja ir tiekia energiją vartojimui tuo pačiu dienos metu, tačiau nešviečiant saulei elektrinė energijos negeneruoja arba generuoja jos nepakankamai, kad užtikrintų energijos poreikį tuo momentu. Šiai problemai spręsti pasitelkiami kaupimo įrenginiai, kurie perteklinę energiją kaupia intensyvios elektros generacijos metu, o nesant elektros generacijos iš AEI arba esant jai nepakankamai, naudojama kaupimo įrenginyje sukaupta AEI energija. Kaupimo įrenginiai sukuria sąlygas AEI naudoti ir tuo metu, kai AEI elektrinės energijos negeneruoja, todėl šiuo projektu siekiama paskatinti individualių elektros energijos iš AEI saugojimo (kaupimo) pajėgumų plėtrą, kad būtų didinamas elektros energijos iš AEI vartojimas. Kaupimo įrenginiai skatina visos AEI infrastruktūros optimizavimą ir energijos resursų išnaudojimą.

Jungtinio projekto tikslas: skatinti individualių elektros energijos iš AEI pajėgumų plėtrą.

Remiama veikla: ličio geležies fosfato ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio iki 500 kWh talpos įsigijimas ir įsirengimas

Jungtinio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 32 mėnesiai (2023 09–2026 05).

Jungtinio projekto rezultatas: 15,2 MWh sukurtų naujų (individualių) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių saugojimo pajėgumų iki 2026 m. gegužės 31 d.

Jungtinio projekto biudžetas: 3 211 185,29 EUR, iš jų 3 075 945,29 EUR sudarys Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšos. Iš valstybės biudžeto skiriama 135 240,00 EUR investicijoms.

Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Jis įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Jungtinį projektą įgyvendina ir kvietimus teikti paraiškas skelbia Lietuvos energetikos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu.

Numatyta, kad patirtos išlaidos individualiam elektros energijos kaupimo įrenginiui įrengti bus apmokamos, taikant fiksuotąjį vieneto (1 kWh kaupimo įrenginio talpos) įkainį (žr. lentelės 18 stulpelyje „Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas“ FĮ-26-01 ar FĮ-26-03)  – 744,23 Eur be PVM (taikoma, jei ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys) ar 646,41 Eur be PVM (taikoma, jei ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys).

Išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai 1 kWh dauginami iš konkretaus planuojamo įrengti individualaus elektros energijos kaupimo įrenginio talpos, kuri negali būti didesnė nei 500 kWh. Finansuojamoji dalis sudarys 30 proc. arba 40 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, atsižvelgiant į jungtinio projekto tikslines grupes.

Jungtinio projekto tikslinės grupės (iš jungtinio projekto finansuojamų projektų pareiškėjai) galės gauti finansavimą siekiantį: 

  • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre – 40 proc.;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB) ir piliečių energetikos bendrijos (PEB), pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kai neatitinka MVĮ kriterijų – 30 proc.;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB) ir piliečių energetikos bendrijos (PEB), pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kai atitinka MVĮ kriterijus – 40 proc.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos tęstinės atrankos būdu, t. y. pareiškėjai galės teikti paraiškas nuolat, kol bus pateikta paraiškų visai kvietime numatytai paskirstyti sumai ar pasibaigs nustatytas paraiškų pateikimo terminas. Tęstinės atrankos būdu pateiktos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami pagal paraiškų teikimo eilę.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: 

1. Individualių elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik jei:

  • jos bus patirtos jau po paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai dienos ir
  • paraiška bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietime paraiškoms keliamus reikalavimus.

2. Finansuojami bus ir gamintojų (jei jų vykdoma veikla nėra priskiriama veiklai, nurodytai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje), ir gaminančių vartotojų (kuriems taikomas grynojo atsiskaitymo modelis ) projektai

3. Kartu su paraiška reikia pateikti:

  • gamintojams: pareiškėjo vardu išduotą leidimą gaminti elektros energiją/ arba rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW/ arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas/ arba įsipareigojimą pastatyti elektrinę, kai planuojamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui. Gamintojo elektrinėje, prie kurios bus jungiamas kaupimo įrenginys, pagaminta elektros energija turi būti skirta savo poreikių tenkinimui arba perteklinės elektros energijos pardavimui;
  • gaminantiems vartotojams: Valstybinės energijos reguliavimo tarybos (VERT) įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą–pažymą/ arba rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW/ arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas/ arba įsipareigojimą pastatyti elektrinę, kai planuojamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui.

4. Kaupimo įrenginyje per metus kaupiama elektros energija turi būti iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos energijos.

ATMINTINĘ, kurioje pateikiama esminė informacija, žinotina pareiškėjui apie šį kvietimą teikiant paraišką, galima rasti čia.

Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus DUK skelbiami LEA interneto svetainėje www.ena.lt ir  svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Turint klausimų galite kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.).