EVE didinimo veiksmų planas

Įgyvendinant 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1), yra rengiamas ir tvirtinamas energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas.

Kas 3 metus iki balandžio 30 d. Europos Komisijai pateikiamas atnaujintas energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planas, kuriame teikiama ši informacija:

 • Lietuvos Respublikos orientacinis energijos vartojimo efektyvumo tikslas, grindžiamas galutinės energijos suvartojimu ir sutaupytu galutinės energijos kiekiu;
 • tikslas turi būti išreikštas absoliučiu pirminės energijos suvartojimo ir galutinės energijos suvartojimo 2020 metų lygiu, turi būti paaiškinta, kaip jis apskaičiuotas;
 • Lietuvos Respublikos energijos taupymo tikslas;
 • kiti esami energijos vartojimo efektyvumo tikslai – viso ūkio ar konkrečių sektorių;
 • patvirtintų arba numatomų patvirtinti efektyvumo politikos priemonių, kurių vienas iš rezultatų – galutinės energijos taupymas ūkio sektoriuose, aprašymas, pagal kiekvieną efektyvumo politikos priemonę (ar jų derinį) sutaupytos galutinės energijos kiekis ir kiek jos numatoma sutaupyti iki 2020 metų;
 • jeigu turima duomenų, turėtų būti pateikta informacija apie kitokį efektyvumo politikos priemonės poveikį (pavyzdžiui, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, pagerėjusi oro kokybė, sukurtos darbo vietos ir panašiai) ir efektyvumo politikos priemonės įgyvendinimo biudžetą;
 • jeigu duomenų apie sutaupytą pagal kiekvieną efektyvumo politikos priemonę energijos kiekį neturima, nurodoma, kiek dėl taikomų efektyvumo politikos priemonių (ar jų derinio) sektoriaus lygmeniu sumažėjo energijos suvartojimas;
 • pirmajame ir antrajame efektyvumo planuose – rezultatai, susiję su nustatytu Lietuvos Respublikos energijos taupymo tikslu;
 • taikomos matavimo ir (arba) apskaičiavimo metodikos, naudotos sutaupytos energijos kiekiui apskaičiuoti, aprašymas;
 • valstybės institucijų, įmonių ir įstaigų, parengusių energijos vartojimo efektyvumo didinimo programas, sąrašas;
 • energijos taupymo priemonių, taikomų elektros, šilumos ar dujų energijos tiekėjams, aprašymas;
 • kuro degimo šilumos vertės;
 • per praėjusius 3 metus: bendras atliktų energijos vartojimo auditų skaičius, didelėse įmonėse atliktų energijos vartojimo auditų skaičius ir didelių įmonių skaičius Lietuvoje, taip pat didelių įmonių, kurios atliko energijos vartojimo auditus pagal savanoriškus susitarimus, skaičius;
 • pažanga, susijusi su didelio naudingumo kogeneracijos plėtra;
 • dujų ir elektros energijos infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo potencialo, susijusio su perdavimu, skirstymu, apkrovos valdymu ir tarpusavio sąveika, taip pat prijungimu prie energijos gamybos įrenginių ir prieigos galimybėmis, kai energijos generatoriai labai mažos galios, įvertinimo studijos (pateikiamos kaip efektyvumo plano priedai);
 • įvertinamos priemonės, skirtos tinklo infrastruktūros energijos vartojimo ekonominiam efektyvumui didinti, jų įgyvendinimo grafikas ir investicijos (ši informacija teikiama kas 10 metų, pirmą kartą – 2025 metais);
 • priemonės, kurių imtasi energijos poreikio valdymui užtikrinti ir plėtoti;
 • efektyvumo politikos priemonės, skirtos reguliavimo ir su reguliavimu nesusijusioms energijos vartojimo efektyvumo kliūtims pašalinti;
 • energijos vartojimo audito ir energijos naudojimo sistemos aprašymas;
 • atnaujinta numatomo bendro pirminės energijos suvartojimo 2020 metų prognozė;
 • numatomas suvartoti pramonės, transporto, namų ūkių, paslaugų sektoriuose pirminės energijos kiekis.

Ilgalaikis pastatų nacionalinio fondo atnaujinimo planas pateikiamas kaip šio plano priedas.


● Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų planas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. Veiksmų plane naudojama informacija iš Lietuvos Respublikos teisinės bazės, apimančios energijos vartojimo efektyvumo didinimo valstybinio valdymo, reglamentavimo ir priežiūros teisinius pagrindus.

Veiksmų plane aprašomos reikšmingos energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonės ir jų sutaupytas energijos kiekis, kad būtų pasiektas nacionalinis energijos vartojimo efektyvumo tikslas.

Veiksmų plane pateikiamas Lietuvos Respublikos energijos taupymo tikslas, šiam tikslui siekti patvirtintų arba numatomų patvirtinti efektyvumo politikos priemonių, kurių vienas iš rezultatų – galutinės energijos taupymas, aprašymas, pagal kiekvieną efektyvumo politikos priemonę (ar jų derinį) sutaupytos galutinės energijos kiekis ir, kiek jos numatoma sutaupyti iki 2020 metų, taikomos matavimo ir (arba) apskaičiavimo metodikos, naudojamos sutaupytos energijos kiekiui apskaičiuoti, aprašymas, energijos vartojimo audito ir energijos vadybos sistemos aprašymas.

Veiksmų plane naudoti Lietuvos statistikos departamento, valstybės institucijų, įgyvendinančių ar planuojančių įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones, kitų institucijų pateikti duomenys. Veiksmų plane aprašomos energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonės:

 • mokesčiai ir akcizai degalams;
 • daugiabučių namų atnaujinimas;
 • viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas;
 • energijos vartojimo auditai pramonės įmonėse;
 • susitarimai su energijos tiekėjais dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo;
 • susitarimai su energetikos įmonėmis dėl energijos sutaupymo;
 • katilų keitimas namų ūkiuose;
 • mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas.
● Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų planas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1) nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į 2013 metų gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planų formos nustatymo pagal direktyvą 2012/217/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2882).

Veiksmų plane aprašomos reikšmingos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės ir numatomas sutaupyti ir (arba) sutaupytas energijos kiekis, įskaitant energijos tiekimo, perdavimo ir skirstymo, taip pat energijos galutinio vartojimo priemones, kad būtų pasiekti nacionaliniai energijos vartojimo efektyvumo tikslai.

Pateikiama nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų ir numatomų sutaupyti energijos kiekių apžvalga, nacionalinis 2020 metų energijos vartojimo efektyvumo tikslas, papildomi energijos vartojimo efektyvumo tikslai, pirminės ir galutinės energijos taupymas, energijos efektyvumo didinimo priemonės, priedai dėl energijos vartojimo efektyvumo metinės ataskaitos, minimalaus sutaupytos energijos kiekio nustatymo 2014–2020 metų laikotarpiui pagal Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnį, vartotojų inofmavimo programų ir mokymo, ilgalaikės strategijos, skirtos investicijų telkimui tiek viešosios, tiek privačios nuosavybės formos gyvenamųjų ir komercinės paskirties pasatų nacionalinio fondo atnaujinimo srityje.

Veiksmų plane pateikiamos šalyje įgyvendintos energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos ir kitos priemonės, kurios patvirtintos arba kurias planuojama patvirtinti svarbiausioms Direktyvos 2012/27/ES nuostatoms įgyvendinti, pateikti duomenys apie energijos vartojimo efektyvumo rodiklius ir jų kitimo tendencijas šalies ekonominės veiklos sektoriuose ir galutinio energijos vartojimo sektoriuose, valstybės mastu įgyvendintų priemonių apžvalga.

Veiksmų plane naudoti Lietuvos statistikos departamento, energetikos įmonių, kitų institucijų ir organizacijų pateikti duomenys. Priemonės apima namų ūkių, paslaugų, pramonės, energetikos, transporto sektorius, taip pat horizontalias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.