ENSMOV Plus

Projektas „ENSMOV Plus“

 Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 7 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemą arba alternatyvias priemones, kad per įpareigojimų laikotarpį (šiuo metu 2021–2030 m.) būtų pasiektas bendras energijos taupymo tikslas.

Projektas „ENSMOV Plus“ yra trejų metų trukmės Europos LIFE programos projektas, kuris buvo pradėtas įgyvendinti 2022 m. gruodžio mėn. Jis grindžiamas ankstesniu ENSMOV projektu, kuriuo siekiama teikti paramą valdžios institucijoms ir pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinant EED 7 straipsnį.

Projekto „ENSMOV Plus“ įgyvendinimo metu vykdoma veikla ir ištekliai apims visą politikos ciklą, palengvins dalijimąsi patirtimi ir užtikrins, kad žinias ir informaciją būtų lengva rasti ir naudoti. Projekte bus sprendžiami tiek trumpalaikiai ir konkretūs klausimai, tiek ilgalaikiai strateginiai požiūriai, skirti energijos vartojimo efektyvumo politikos veiksmingumui didinti. Pagrindinis dėmesys projekte bus skiriamas iššūkiams, susijusiems su 2023 m. nauja EED redakcija ir jos sąsajomis su platesniu „Fit-for-55“ paketu.

Įgyvendinant projektą taip pat bus toliau plėtojama ENSMOV dalijimosi žiniomis platforma, kurioje galima rasti visą svarbią informaciją apie EED 7 straipsnį ir jo įgyvendinimą.

Konsorciumas sudarytas iš 12 valstybių narių partnerių: Austrijos, Kroatijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos ir Slovėnijos.

Pastaba: priėmus naują EED redakciją, 7 straipsnis taps 8 straipsniu. Šiuo metu nauja redakcija dar nepriimta ir dauguma suinteresuotųjų šalių vis dar įpratusios prie dabartinės EED 7 straipsnio numeracijos.

     ♦ Nuoroda į pagrindinę ENSMOV Plus svetainę: https://ieecp.org/projects/ensmov-plus/.
     ♦ Koordinatoriaus kontaktai: Jean-Sébastien Broc, IEECP: [email protected].
     ♦ Ryšiai su visuomene: Axelle Gallerand, IEECP: [email protected].

Europos Sąjungos bendrai finansuojamas projektas Nr. 101076098. Pateikta informacija, išsakyti požiūriai ir nuomonės, yra tik autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atitinka Europos Sąjungos ar CINEA poziciją. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.