Pažangos įgyvendinant EVE tikslus ataskaitos

Kasmet iki balandžio 30 d. Europos Komisijai pateikiama praeitų metų pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita (toliau – pažangos ataskaita), kurioje teikiama ši informacija:

  • Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir papildomi tikslai, susiję su statistiniais rodikliais arba jų deriniais;
  • priešpaskutinių metų (einamieji metai - 2 metai) su energijos vartojimo efektyvumu siejama Lietuvos Respublikos statistinė informacija;
  • pramonės, transporto, namų ūkių, paslaugų sektorių, kuriuose energijos vartojimas stabilus arba didėja, analizė (suvartotos energijos kiekio pokyčiai, galutinės energijos kiekio suvartojimo pokytis, suvartojamo kuro pagal skirtingas rūšis kiekis, pokyčių priežastys);
  • naujausia informacija apie svarbiausias praėjusiais metais įgyvendintas efektyvumo politikos priemones, padedančias siekti Lietuvos Respublikos 2020 metų energijos vartojimo efektyvumo tikslų (priemonės trumpas aprašymas ir pasiekti rezultatai);
  • valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų pastatų, kurių bendrasis naudingas patalpų plotas – 500 kv. metrų ar didesnis (nuo 2015 m. liepos 1 d. – 250 kv. metrų), patalpų suminis bendrasis plotas, kuris pažangos ataskaitos teikimo metų sausio 1 d. neatitiko minimalių energinio naudingumo reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas;
  • valstybės institucijų pastatų patalpų bendrasis plotas, kuris praėjusiais metais atnaujintas;
  • energijos, sutaupytos pagal elektros, šilumos ar dujų energijos tiekėjų susitarimus ar įsipareigojimus dėl energijos taupymo, kiekis.