Veiklos tikslai, sritys, rūšys ir funkcijos

  • Titulinis
  • Veiklos tikslai, sritys, rūšys ir funkcijos

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros veiklos tikslai, sritys, rūšys ir funkcijos, nustatytos Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatuose (PDF), patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatų patvirtinimo“


● Veiklos tikslai

Įstaigos veiklos tikslai

Tenkinant viešuosius interesus, įgyvendinti įstatymų, kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės politikos priemones energetikos sektoriuje, vykdyti šių priemonių įgyvendinimo analizę ir stebėseną, atlikti centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir tvarkančios organizacijos funkcijas.
● Veiklos sritys

Įstaigos veiklos sritys:

1. Energetikos sektoriaus duomenų ir informacijos rinkimas, kaupimas, analizė, stebėsena ir modeliavimas;
2. Energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas;
3. Klimato kaitos valdymas skatinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą;
4. Energetikos inovacijų skatinimas;
5. Programų ir priemonių, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas, vystoma atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) plėtra, administravimas;
6. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimas ir tvarkymas;
7. Energijos tiekimo saugumo užtikrinimas;
8. Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymas.
● Veiklos rūšys ir funkcijos

Įstaigos veiklos rūšys ir funkcijos:

1. Padeda Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų įgyvendinimą ir vykdo jų įgyvendinimo stebėseną.

2. Padeda Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, NENS įgyvendinimo priemonių plano parengimą ar jo atnaujinimą ir vykdo NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

2.1. vertina NENS įgyvendinimo priemonių poveikį, teikia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;

2.2. atlieka NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, rengia ir teikia NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai.

3. Dalyvauja Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengime, atnaujinime, vykdo NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

3.1. vertina, modeliuoja ir prognozuoja NEKSVP priemonių įgyvendinimo poveikį, teikia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;

3.2. vykdo NEKSVP priemonių įgyvendinimo ir jų rodiklių stebėseną, kaupia ir analizuoja stebėsenos rodiklių duomenis, teikia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių rodiklių tikslinimo;

3.3. nustatyta tvarka rengia ir teikia NEKSVP priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitas Energetikos ministerijai ir Europos Komisijai.

4. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka renka, kaupia ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis, jų pagrindu rengia ir teikia Energetikos ministerijai energetikos sektoriaus analizę:

4.1. kuria ir administruoja energetikos sektoriaus duomenų bazę;

4.2. renka, sistemina ir teikia Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms energetikos sektoriaus duomenis, atlieka energetikos sektoriaus duomenų analizę ir modeliavimą;

4.3. vertina, modeliuoja ir prognozuoja energetikos sektoriaus plėtros tendencijas, teikia rezultatus Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms.

5. Atlieka bendrovių, kuriose Energetikos ministerija įgyvendina valstybės, kaip juridinio asmens dalyvės, teises ir pareigas, ir kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, ir jų dukterinių įmonių veiklos ir jos rezultatų analizę ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai.

6. Pagal kompetenciją teikia Energetikos ministerijai pasiūlymus, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP) energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje:

6.1. atlieka MTEP energetikos sektoriuje galimybių ir poreikio analizę ir vertinimą, teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai;

6.2. atlieka MTEP energetikos sektoriuje finansavimo galimybių analizę ir teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai.

7. Organizuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 28 straipsnyje nurodytų energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą:

7.1. kuria ir administruoja energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą (toliau – auditas) atliekančių specialistų atestavimo sistemą, teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl auditą atliekančių specialistų atestavimo sistemos reglamentavimo tobulinimo;

7.2. vykdo audito atlikimo proceso priežiūrą.

8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka vykdo atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimą.

9. Vykdo Energetikos ministerijos, energetikos įmonių ir energijos tiekėjų susitarimų dėl energijos sutaupymo, sudarytų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka (toliau – susitarimai), įgyvendinimo priežiūrą:

9.1. atlieka susitarimų dėl galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo didinant energijos vartojimo efektyvumą ataskaitų patikrinimą, analizę, duomenų kaupimą ir sisteminimą bei apibendrinimą;

9.2. rengia ir teikia Energetikos ministerijai apibendrintą informaciją apie susitarimų įgyvendinimą.

10. Teikia Energetikos ministerijai energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektą, vertina ir analizuoja valstybės institucijų, įstaigų ir energetikos įmonių pateiktus duomenis apie įdiegtų energijos vartojimo efektyvumą didinančių efektyvumo priemonių sutaupytą energiją, jų pagrindu rengia ataskaitas ir jas teikia Energetikos ministerijai:

10.1. kuria ir administruoja energijos vartojimo efektyvumo duomenų bazę;

10.2. atlieka energijos vartojimo efektyvumo stebėseną (įskaitant energijos vartojimo efektyvumo stebėseną pramonės įmonėse bei visuomeninės paskirties pastatuose);

10.3. atlieka energijos efektyvumo didinimo priemonių analizę, teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms, dėl energijos efektyvumo didinimo priemonių tobulinimo.

11. Vykdo efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo, AIE vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius viešinimo darbus:

11.1. konsultuoja ir teikia informaciją vieno langelio principu fiziniams ir juridiniams asmenims apie energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, AIE skatinimo priemones ir reguliavimą (leidimai ir t. t.);

11.2. atlieka energijos vartotojų elgsenos analizę, teikia jos rezultatus ir pasiūlymus dėl efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo didinimo, AIE vartojimo skatinimo priemonių Energetikos ministerijai;

11.3. viešina energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, AIE vartojimo skatinimo priemonių gerąją praktiką, vykdo informacijos apie energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, AIE vartojimo skatinimo priemones sklaidą.

12. Rengia pažangos skatinant ir naudojant AIE ataskaitas ir jas teikia Energetikos ministerijai.

13. Atlieka AIE panaudojimo transporto sektoriuje įgyvendinimo stebėseną:

13.1. vertina AIE plėtros transporto sektoriuje potencialą, galimybes ir poreikį;

13.2. atlieka kitų institucijų politikos priemonių, prisidedančių prie AIE panaudojimo transporto sektoriuje didinimo, stebėseną ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

13.3. vertina pažangiųjų biodegalų ir nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų iš AIE gamybai tinkamų naudoti žaliavų ir žaliavų, iš kurių pagamintų biodegalų, pažangiųjų biodegalų ir (ar) nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų iš AIE energinė vertė, sąrašo keitimo poreikį;

13.4. apskaičiuoja ir skelbia savo interneto svetainėje alternatyviųjų degalų palyginamąsias kainas.

14. Kaupia ir tvarko naftos produktų ir naftos valstybės atsargas, taip pat atsargas, kurios Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nustatyta tvarka kaupiamos ir tvarkomos pagal susitarimus su įpareigotosiomis įmonėmis:

14.1. organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įsigijimą, laikymą saugojimo vietose, atnaujinimą, keitimą, pardavimą, nurašymą, atkūrimą;

14.2. organizuoja atsargų saugojimo paslaugų teikimą;

14.3. tvarko naftos produktų valstybės atsargų apskaitą;

14.4. teikia ūkio subjektams paslaugas, susijusias su naftos produktų valstybės atsargų kaupimu ir tvarkymu;

14.5. suteikia reikalavimo teises į tas Įstaigos valdomas atsargas, kurios viršija privalomus sukaupti atsargų kiekius;

14.6. sudaro susitarimus dėl naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo su kitomis Lietuvos Respublikoje registruotomis įmonėmis ar kitų valstybių narių subjektais, teikiančiais atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, taip pat su kitų valstybių narių įsteigtomis centrinėmis naftos produktų ir naftos atsargų saugyklomis;

14.7. saugo su naftos produktų valstybės atsargomis susijusius duomenis ir dokumentus;

14.8. padeda Europos Komisijai atlikti naftos produktų valstybės atsargų kaupimo patikrinimus, teikia reikiamą informaciją Europos Komisijai;

14.9. valdo ir tvarko naftos produktų ir naftos valstybės atsargų informacinę sistemą;

14.10. teikia ataskaitas apie atsargas;

14.11. renka, sistemina ir teikia informaciją Europos Komisijai apie Lietuvos Respublikoje vartotojams parduodamų naftos produktų kainas ir naftos importą į Lietuvos Respubliką.

15. Administruoja ir (ar) įgyvendina priemones, įskaitant finansinės paskatos priemones, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas, vystoma AIE plėtra:

15.1. atlieka jungtinio projekto vystytojo funkcijas, įgyvendinant Įstaigai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje;

15.2. teikia metodinę pagalbą projektų vykdytojams ir institucijoms įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus;

15.3. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su priemonių administravimu ir įgyvendinimu, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas, vystoma AIE plėtra.

16. Identifikuoja ir analizuoja grėsmes Lietuvos energetikos sektoriui, atlieka Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros galimybių analizę energetinio saugumo aspektu:

16.1. identifikuoja nacionalinius elektros energetikos sektoriaus krizės scenarijus, rengia ir teikia Energetikos ministerijai tvirtinti pasirengimo valdyti riziką elektros energetikos sektoriuje plano projektą, teisės aktuose nustatyta tvarka atnaujina jį ir teikia tvirtinti Energetikos ministerijai;

16.2. atlieka gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimą, rengia ir teikia tvirtinti Energetikos ministerijai prevencinio ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų projektus, teisės aktuose nustatyta tvarka atnaujina juos ir teikia tvirtinti Energetikos ministerijai.

17. Dalyvauja kuriant palankią energetikos inovacijoms vystyti teisinę ir ekonominę aplinką, padeda Energetikos ministerijai skatinti energetikos inovacijas, įskaitant vandenilio technologijų ir jų naudojimo plėtrą:

17.1. kaupia, sistemina, analizuoja ir viešina duomenis ir informaciją apie energetikos inovacijas, energetikos inovacijų finansavimo šaltinius, teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl energetikos inovacijų skatinimo;

17.2. telkia energetikos inovatorių bendruomenę.

18. Dalyvauja įgyvendinant didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektus.

19. Atlieka kituose įstatymuose ir teisės aktuose jai nustatytas funkcijas.