Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje

Investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje

Jungtiniu projektu „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ siekiama prisidėti prie Lietuvos strateginiuose dokumentuose numatyto tikslo – didinti atsinaujinančių energetikos išteklių (toliau – AEI) dalį bendrame galutiniame energijos suvartojime.

Jungtinio projekto tikslas: skatinti gamintojų investicijas į naujų AEI (saulės sausumoje) naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą.

Remiama veikla:  saulės elektrinių iki 500 kW (mažos galios saulės elektrinės)  įrengimas.

Jungtinio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-03-09–2025-03-31.

Jungtinį projektą įgyvendina ir kvietimą teikti paraiškas jungtinio projekto pareiškėjams (žemiau nurodytoms tikslinėms grupėms) skelbs Lietuvos energetikos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu, kurį galima aisisiųsti iš čia. Svarbu – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija šiuo metu yra pateikusi visuomenei derinti siūlomus projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus. Numatoma, kad patirtos išlaidos saulės elektrinei įrengti bus apmokamos, taikant fiksuotąjį vieneto (1 kW įrengtosios galios) įkainį (žr. lentelės 18 stulpelyje „Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas“ FĮ-04-03)  – 896,72 Eur be PVM.

Planuojama, kad kvietimas tikslinėms grupėms teikti paraiškas startuos 2023 m. birželio mėn. Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu. Esminės paraiškų teikimo ir konkurso sąlygos nustatomos projektų finansavimo sąlygų apraše.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: saulės elektrinių įrengimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik jei 1) jos bus patirtos jau po paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai dienos ir 2) paraiška bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietime teikti paraiškas nurodytus atrankos kriterijus, konkurso sąlygas.

Detalesnė informacija apie paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kt. bus nurodyta kvietimo dokumentuose ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Kontaktai: konsultavimas jungtinio projekto klausimais vykdomas elektroniniu paštu [email protected] ir tel. +370 661 81 850 darbo dienomis  9:00–12:00 ir 13:00—15:00 val.

Jungtinio projekto tikslinės grupės (iš jungtinio projekto finansuojamų projektų pareiškėjai):

  • labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo, išskyrus pramonės LMMĮ, registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, šilumos tiekėjus ir nepriklausomus šilumos gamintojus;
  • ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės;
  • piliečių energetikos bendrijos.

Jungtinio projekto rezultatas: 220 MW sukurtų naujų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų iki 2025 m. kovo 31 d.

Projekto biudžetas: 67 000 000,00 EUR. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.