Pažangos skatinant AEI plėtrą ataskaitos ir kiti dokumentai

Pažangos skatinant AEI plėtrą ataskaitos

Lietuvos Respublikos ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – ataskaitos) rengiamos vadovaujantis Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1314 „Dėl Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16) (toliau – Direktyva 2009/28/EB), 5 ir 22 str. nuostatomis ir Europos Komisijos parengtu Pagal Direktyvą 2009/28/EB teikiamų valstybės narės pažangos ataskaitų modeliu, kuriuo siekiama padėti užtikrinti, kad valstybių narių ataskaitos būtų išsamios, atitiktų visus Direktyvos 2009/28/EB 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir ilgainiui būtų suderinamos viena su kita ir su 2010 metais valstybių narių pateiktais nacionaliniais atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planais.

Ataskaitose naudojama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bei šioms ministerijoms pavaldžių įmonių, institucijų ir organizacijų, taip pat Lietuvos statistikos departamento, elektros, šilumos energijos, biodegalų gamintojų pateikta ar viešai paskelbta informacija ir duomenys.


● Parengtos ataskaitos

Parengtos šios Lietuvos Respublikos ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius:

● Kiti dokumentai