Kvietimai teikti paraiškas

 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, kaip nustatyta jos įstatuose, administruoja ir (ar) įgyvendina priemones, įskaitant finansinės paskatos priemones, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas, vystoma atsinaujinančių išteklių energijos plėtra:

  • atlieka jungtinio projekto vystytojo funkcijas, įgyvendinant Lietuvos energetikos agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje;
  • teikia metodinę pagalbą projektų vykdytojams ir institucijoms įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusiasi su priemonių administravimu ir įgyvendinimu, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas, vystoma atsinaujinančių išteklių energijos plėtra.