NENS įgyvendinimo stebėsena

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros viena iš pagrindinių veiklos sričių – padėti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, NENS priemonių įgyvendinimo plano parengimą ir vykdyti NENS įgyvendinimo stebėseną. Minėta veiklos sritis apima šias veiklas:

  • pasiūlymų NENS įgyvendinimo priemonių planui dėl energetikos plėtros teikimas;

  • NENS įgyvendinimo priemonių (įskaitant nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau kartu – NENS įgyvendinimo priemonių planas)) ir jų poveikio modeliavimas, vertinimas ir jų kaštų naudos analizės atlikimas;

  • NENS įgyvendinimo priemonių plano rodiklių stebėsena ir prognozavimas ir ataskaitų Energetikos ministerijai teikimas;

  • NENS įgyvendinimo priemonių plano efektyvumo ir rizikų vertinimas ir pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl šių priemonių efektyvumo didinimo bei rizikų šalinimo teikimas;

  • Europos Sąjungos finansinės paramos, teikiamos, vadovaujantis Europos infrastruktūros tinklų priemonei (toliau – EITP) nustatytomis taisyklėmis, sąlygomis, metodais ir procedūromis, lėšomis finansuojamų energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimo ir tinkamo bei efektyvaus finansinės paramos panaudojimo kontrolė, EITP administravimas;

  • informacijos Lietuvos savivaldybėms dėl jų įsitraukimo įgyvendinant NENS priemonių įgyvendinimo planą energetikos plėtros srityje organizavimas ir metodinės pagalbos teikimas;

  • periodinis NENS įgyvendinimo ex-ante ir ex-post vertinimas;

  • rekomendacijų dėl būtinų priemonių NENS nustatytiems tikslams pasiekti arba argumentuotų pasiūlymų dėl NENS nustatytų tikslų koregavimo teikimas.