Energijos tiekėjų susitarimų įgyvendinimas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslais vienos iš Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme Nr. XII-2702 numatytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių yra susitarimai su įmonėmis (įskaitant energetikos įmones), kurie skatina diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas. Tai:

  • susitarimai dėl energijos sutaupymo;
  • susitarimai dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo.

ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMAI

Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų (toliau – operatoriai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis.

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti pirminę ir (ar) galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimą pas galutinius vartotojus.

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pavesta kasmet iki balandžio 1 d. parengti ir pateikti Energetikos ministerijai apibendrintą ataskaitą apie susitarimų įgyvendinimą paskutiniais praėjusiais metais.

Susitarimų įgyvendinimo rezultatai
       Ataskaitos apie įgyvendinimą:     
   Dokumentų ir skaičiavimų patikrinimas:  
2018 m. 2018 m.
2017 m.
2017 m.
ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMAI

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo viešai skelbiami susitarimai yra sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) dėl galutinės energijos vartotojų (toliau – vartotojai) švietimo ir konsultavimo energijos vartojimo efektyvumo didinimo (toliau – susitarimai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu Nr. XII-2702 ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Sudaromų susitarimų tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Apraše numatyta, kad kasmet rengiama apibendrinta informacija apie susitarimų įgyvendinimą už paskutinius praėjusius metus, akcentuojant švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklas, vartotojų skaičių ir vartotojų grupes bei ŠKP poveikio efektyvumą. Tuo tikslu tiekėjai kasmet už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP privalo atsiskaityti Energetikos ministerijai Apraše ir susitarimuose nustatyta tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

Šiuo metu Energetikos ministerija su 64 tiekėjais yra sudariusi susitarimus. 

Susitarimų įgyvendinimo rezultatai
      Metinių ataskaitų vertinimas:          
   Įgyvendinimo dokumentų tikrinimas:     
2018 m. 2018 m.
2017 m.

2017 m.

Patarimai energijos tiekėjams

  • Švietimo ir konsultavimo priemonės privalo būti taikomos galutiniams energijos vartotojams
  • Švietimo ir konsultavimo priemonės tipas, teikiama informacija, turi būti pritaikyti konkrečiai tikslinei galutinių vartotojų grupei, o ne atvirkščiai – bandant pritaikyti pasirinktą priemonę netinkamai tikslinei grupei
  • Planuojant priemonę iš pat pradžių numatyti kaip bus fiksuojamas jos įgyvendinimo faktas, kokie dokumentai ar informacija bus teikiami VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai
  • Nurodyti tikslų atsiskaitomuoju laikotarpiu tikslinei galutinių energijos vartotojų grupei pateiktą energijos kiekį, kiekvienai tikslinei grupei atskirai

Patarimai energijos tiekėjų švietimo ir konsultavimo priemonėms

  • Teikiama informacija turi būti aiški, aktuali ir naudinga tai tikslinei galutinių vartotojų grupei, kuriai ji skirta
  • Švietimo ir konsultavimo informacija turi būti atnaujinama kasmet, nes vartotojų elgsenos pokyčius skatinančių priemonių gyvavimo laikotarpis yra vieneri metai
  • Skirtingais informacijos kanalais teikiamų konsultacijų turinys, priklausomai nuo galutinių vartotojų tikslinės grupės, turi būti skirtingas