Energijos tiekėjų susitarimų įgyvendinimas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslais víenos iš Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme Nr. XII-2702 numatytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių yra susitarimai su įmonėmis (įskaitant energetikos įmones), kurie skatina diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas. Tai:

  • susitarimai dėl energijos sutaupymo;
  • susitarimai dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo.

● ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMAI

Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų (toliau – operatoriai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis.

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti pirminę ir (ar) galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo neigiamą poveikį aplinkai.

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pavesta kasmet iki liepos 1 d. parengti ir pateikti Energetikos ministerijai apibendrintą analitinę informaciją apie susitarimų įgyvendinimą paskutiniais praėjusiais metais.

Susitarimų įgyvendinimo rezultatai
       Ataskaitos apie įgyvendinimą:     
   Dokumentų ir skaičiavimų patikra:  
2020 m. 2020 m.
2019 m. 2019 m.
2018 m. 2018 m.
2017 m.
2017 m.
● ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMAI

Sudaromų susitarimų tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Pateikiamos informacijos santrauka:

Teisinis reglamentavimas

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo viešai skelbiami susitarimai yra sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) dėl galutinės energijos vartotojų (toliau – vartotojai) švietimo ir konsultavimo energijos vartojimo efektyvumo didinimo (toliau – susitarimai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu Nr. XII-2702 ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Apraše numatyta, kad kasmet rengiama apibendrinta informacija apie susitarimų įgyvendinimą už paskutinius praėjusius metus, akcentuojant švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklas, vartotojų skaičių ir vartotojų grupes bei ŠKP poveikio efektyvumą. Tuo tikslu tiekėjai kasmet už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP privalo atsiskaityti Energetikos ministerijai Apraše ir susitarimuose nustatyta tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

Šiuo metu Energetikos ministerija su 69 tiekėjais yra sudariusi susitarimus. 

Susitarimų įgyvendinimo rezultatai
      Metinių ataskaitų vertinimas:          
     Įgyvendinimo dokumentų patikra:     
2020 m. 2020 m.
2019 m. 2019 m.
2018 m. 2018 m.
2017 m.

2017 m.