Energijos tiekėjų susitarimų įgyvendinimas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslais vienos iš Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme Nr. XII-2702 numatytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių yra susitarimai su įmonėmis (įskaitant energetikos įmones), kurie skatina diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas. Tai:

 • susitarimai dėl energijos sutaupymo;
 • susitarimai dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo.

ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMAI

Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų (toliau – operatoriai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis.

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti pirminę ir (ar) galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimą pas galutinius vartotojus.

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pavesta kasmet iki balandžio 1 d. parengti ir pateikti Energetikos ministerijai apibendrintą ataskaitą apie susitarimų įgyvendinimą paskutiniais praėjusiais metais.

Susitarimų įgyvendinimo rezultatai
       Ataskaitos apie įgyvendinimą:     
   Dokumentų ir skaičiavimų patikrinimas:  
2018 m. 2018 m.
2017 m.
2017 m.
ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMAI

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo viešai skelbiami susitarimai yra sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) dėl galutinės energijos vartotojų (toliau – vartotojai) švietimo ir konsultavimo energijos vartojimo efektyvumo didinimo (toliau – susitarimai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu Nr. XII-2702 ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Sudaromų susitarimų tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Apraše numatyta, kad kasmet rengiama apibendrinta informacija apie susitarimų įgyvendinimą už paskutinius praėjusius metus, akcentuojant švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklas, vartotojų skaičių ir vartotojų grupes bei ŠKP poveikio efektyvumą. Tuo tikslu tiekėjai kasmet už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP privalo atsiskaityti Energetikos ministerijai Apraše ir susitarimuose nustatyta tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

Šiuo metu Energetikos ministerija su 64 tiekėjais yra sudariusi susitarimus. 

Susitarimų įgyvendinimo rezultatai
      Metinių ataskaitų vertinimas:          
   Įgyvendinimo dokumentų tikrinimas:     
2018 m. 2018 m.
2017 m.

2017 m.

Efektyvus pasiūlymas sklandžiam švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimui

Švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – priemonės) taikymas yra vienas būdų, kaip skatinant galutinių energijos vartotojų samoningumą bei darant įtaką jų elgsenai, įpročiams, didinti energijos vartojimo efektyvumą. Energijos tiekimo įmonės (toliau – tiekėjai) nuo 2017 metų vykdo švietimo ir konsultavimo veiklas galutiniams vartotojams ir jau skaičiuojama virš 200 GWh energijos sutaupymų. Švietimo ir konsultavimo veiklos yra tęstinės, numatomas ir po 2020 metų, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo politiką valstybėje ir siekiant ambicingų ES iškeltų tikslų.

Skatindama didesnį tiekėjų švietimo ir konsultavimo veiklų rezultatyvumą, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) pateikia/siūlo minimalius veiksmus/priemones kiekvienam tiekėjui, siekiančiam tinkamo susitarimų su LR energetikos ministerija įgyvendinimo.  

Minimalių pastangų priemonių paketas

Energijos taupymo koeficientas

Šilumos sektorius

Elektros energijos sektorius

Dujų sektorius

 1. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje

0,005

0,005

0,005

 2. Informacijos skelbimas interneto svetainėje

0,0025

0,0025

0,0025

 3. Informacijos skelbimas spaudoje

0,002

0,0025

0,002

 4. Informacijos skelbimas televizijoje

0,002

0,002

0,002

Procentas įgyvendinus priemonių paketą:

0,0115 (>1%)

0,012 (>1%)

0,0115 (>1%)

Užtikrinant tiekėjų įgyvendinamų priemonių taikymo skaidrumą ir atsekamumą būtinas vykdomos veiklos dokumentavimas. Agentūra pateikia rekomendacijas dažniausiai taikomoms priemonėms formuoti ir pagrįsti:

1.      Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje (priedas prie sąskaitos)

Palyginamosios analizės vartotojų grupėje metu tiriama, kodėl efektyviai energiją vartojančiais laikomi objektai pasiekia tokių gerų rezultatų, ir aprašoma, kokią metodiką, praktiką energijos taupymo srityje jie naudoja. Palyginamoji analizė  teikiama tik spaudinyje (priedas prie sąskaitos) ir būtinai su konkrečiais energijos taupymo patarimais vartotojams.

Rekomenduojame Agentūrai pateikti šiuos dokumentus:

 • Spaudinys su palyginamaja analize ir patarimais vartotojams (priedas prie sąskaitos);
 • Sandorio su spaustuvės atstovais dokumentas ar tiekėjo patvirtintas įmonės vidaus dokumentas

2.      Informacijos skelbimas interneto svetainėje

Tiekėjas interneto svetainėje skelbia aktualius bendruosius energijos taupymo patarimus vartotojams, šiuos patarimus siūloma aprašyti detaliau. Siūlome vengti nuorodų į informaciją kitų organizacijų internetinėse svetainėse. Jei tiekėjas interneto svetainėje tik informuoja apie artėjančius/įvykusius seminarus ar praneša, kad pateikė straipsnį regioninėje spaudoje energijos vartojimo efektyvumo gerinimo tema, tai labai sveikintina, tačiau kaip atskira švietimo ir konsultavimo priemonė nevertinama.

Rekomenduojame Agentūrai pateikti šiuos dokumentus:

 • Tiekėjo internetinėje svetainėje pateiktas informacijos energijos taupymo tema tekstas (ar kita medžiaga) ir nuoroda į šią informaciją.

3.      Informacijos skelbimas spaudoje

Spaudoje pateikiamas išsamus tekstas energijos taupymo tema, suprantamas kiekvienam energijos vartotojui. Spaudoje (laikraščiuose, žurnaluose ir pan.) pateikiamų nuorodų į internetines svetaines, kvietimų į vyksiančius seminarus ar mokymus, jeigu nėra pridėtų aktualių taupymo patarimų vartotojams, pripažinti tinkama priemone negalima.

Rekomenduojame Agentūrai pateikti šiuos dokumentus:

 • Straipsnis spaudoje (laikraštyje, žurnale ir pan.).

4.      Informacijos skelbimas televizijoje

Energijos taupymo patarimai bei informacija vartotojams skelbiama televizijos laidose ar reklamos pobūdžio. Filmuota informacija/medžiaga įkelta interneto platformose priskiriama kitam švietimo ir konsultavimo priemonės tipui.

Rekomenduojame Agentūrai pateikti šiuos dokumentus:

 • Televizijos laidos įšrašas ar nuoroda į televizijos laidą internete;
 • Sandorio su televizijos atstovais dokumentas.

♦ Bendrieji patarimai energijos tiekėjams

 • Švietimo ir konsultavimo priemonės privalo būti taikomos galutiniams energijos vartotojams
 • Švietimo ir konsultavimo priemonės tipas, teikiama informacija, turi būti pritaikyti konkrečiai tikslinei galutinių vartotojų grupei, o ne atvirkščiai – bandant pritaikyti pasirinktą priemonę netinkamai tikslinei grupei
 • Planuojant priemonę iš pat pradžių numatyti kaip bus fiksuojamas jos įgyvendinimo faktas, kokie dokumentai ar informacija bus teikiami VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai
 • Nurodyti tikslų atsiskaitomuoju laikotarpiu tikslinei galutinių energijos vartotojų grupei pateiktą energijos kiekį, kiekvienai tikslinei grupei atskirai

♦ Patarimai dėl energijos tiekėjų švietimo ir konsultavimo priemonių

 • Teikiama informacija turi būti aiški, aktuali ir naudinga tai tikslinei galutinių vartotojų grupei, kuriai ji skirta
 • Švietimo ir konsultavimo informacija turi būti atnaujinama kasmet, nes vartotojų elgsenos pokyčius skatinančių priemonių gyvavimo laikotarpis yra vieneri metai
 • Skirtingais informacijos kanalais teikiamų konsultacijų turinys, priklausomai nuo galutinių vartotojų tikslinės grupės, turi būti skirtingas