Tarptautiniai projektai

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama savo funkcijas ir siekdama dalintis sukauptomis ekspertinėmis žiniomis bei patirtimi, taip pat kelti specialistų kompetencijos lygį, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Minėtais tikslais VšĮ Lietuvos energetikos agentūra pastaruoju metu dalyvauja šiuose tarptautiniuose projektuose:

  • LIFE IP EnerLIT
  • ENSMOV Plus
  • PA Energy
  • BOWE2H
  • streamSAVE
  • Renovacijos banga
  • Interaktyvi platforma
  • LEAPto11

Projektas „LIFE IP EnerLIT“ – siekia remti ir paspartinti Nacionalinio energetikos ir klimato plano įgyvendinimą, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones, didinant strateginius pajėgumus ir integruojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus.

Projektas „ENSMOV Plus“ – pagal Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir tikrinimo gerinimas. Pagrindinis dėmesys projekte skiriamas iššūkiams, susijusiems su 2023 m. nauja minėtos direktyvos redakcija ir jos sąsajomis su „Fit-for-55“ paketu.

Projektas „PA Energy“ – padeda įgyvendinti ES energetikos Energetinio efektyvumo tikslus Baltijos jūros regione, pasinaudojant makroregioninio bendradarbiavimo privalumais.

Projektas „BOWE2H“ – skatina tarptautinį jūros vėjo energijos ir žaliojo vandenilio projektų koordinavimą ir plėtrą Baltijos jūros regione.

Projektas „streamSAVE“ – tai energijos sutaupymų skaičiavimų optimizavimas, įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Projektas „Renovacijos banga“ – „Pagalba įgyvendinant iniciatyvą „Renovacijos banga“ (Support to the Renovation Wave) yra siekiama prisidėti prie viešųjų pastatų renovacijos rodiklių Lietuvoje didėjimo, teikiant įrodymais pagrįstas rekomendacijas dėl – energetinio audito kokybės gerinimo, viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimo, kompetencijos nustatymo.

Projektas „Interaktyvi platforma“ – „Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas“ yra skirtas išsamiai įvertinti šilumos ir vėsumos potencialą ir šio vertinimo išdavoje sukurti duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį.

Projektas „LEAPto11“ – („Linking Energy Audit and EnMS Policies towards new EED article 11“) Energijos vartojimo audito ir energijos vadybos sistemų politikos susiejimas su naujuoju Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 11 straipsniu.

Informacija apie jau pasibaigusius tarptautinius projektus, kuriuose dalyvavo viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, talpinama skirsnyje »Projektų archyvas«.