PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS!!!

Mūsų komandą sudaro smalsūs savo srities profesionalai, tikintys ir veikiantys saugesnės ir tvaresnės energetikos kryptimi. Mes išsigryninome vertybes, kuriomis pulsuoja visa komanda. Mums svarbu būti atviriems, dalintis savo patirtimi ir išklausyti argumentuotą nuomonę. Komanda be pasitikėjimo, tai tik būrys žmonių dirbančių drauge. Jei mūsų požiūriai sutampa, prisijunkite prie mūsų komandos ir kurkime Lietuvos energetikos ateitį drauge!

Šiuo metu ieškome:


● Teisininko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos ir viešųjų pirkimų sritis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros įstatų tvirtinimo ir (ar) keitimo;
 • rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros valdymo struktūros, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Agentūros valdymo struktūros klausimais;
 • rengia ir teikia Agentūros direktoriui tvirtinti Agentūros vidaus tvarkos taisykles, organizuoja ir koordinuoja kitų Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų rengimą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Agentūros vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Agentūros teisės aktų, susijusių su personalo, turto, Agentūros veiklos dokumentų valdymu, viešųjų pirkimų vykdymu ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, laikymąsi;
 • konsultuoja kitus Agentūros administracinius padalinius, rengia pasiūlymus dėl veiklos procesų efektyvumo ir rezultatyvumo didinimo;
 • rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus Agentūros darbuotojų parengtiems teisės aktų ir (ar) dokumentų projektams, vertina ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų ir (ar) dokumentų projektų, nustatyta tvarka vizuoja Agentūros administracinių padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų, pažymų, teikiamų Agentūros vadovybės vardu, projektus, siekiant užtikrinti jų atitiktį Agentūros veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;
 • analizuoja kitų Agentūros administracinių padalinių, Agentūros direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų, Agentūros vardu sudaromų teisės aktų nuostatas įgyvendinančių sutarčių projektus ir rengia bei teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl tokių projektų atitikties teisės normoms, teisėkūros principams;
 • konsultuoja Agentūros darbuotojus teisėkūros ir teisės taikymo klausimais;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus pagal priskirtą atsakomybės sritį, dalyvauja organizuojant ir atliekant Agentūros viešuosius pirkimus, užtikrina Agentūros viešųjų pirkimų atitiktį viešųjų pirkimų sritį reglamentuojantiems teisės aktams, konsultuoja Agentūros darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
 • esant poreikiui, organizuoja Agentūros turto ir įsipareigojimų inventorizaciją;
 • nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai rengimą;
 • pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis.

Privalumu laikytume:

 • patirtį viešųjų pirkimų srityje.

Ką siūlome mainais:

 • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 2400 iki 3000 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________

Atlyginimas:

nuo 2400 iki 3000 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

CV pateikimo būdas ir data:      

el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2023-10-05

Kontaktinė informacija:

tel. 8 697 66 299

Skelbimas galioja iki 2023-10-05

● Energijos vartojimo efektyvumo analitiko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės, vadybos arba ekonomikos aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 • žinoti / būti susipažinus su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo sritį;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti analizuoti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas ir rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • vykdyti energijos vartojimo audito atlikimo sistemos priežiūrą, atlikti energijos vartojimo auditų ataskaitų kokybės vertinimus, rengti išvadas bei teikti ataskaitas;
 • rinkti ir sisteminti energijos vartojimo auditų ataskaitų rekomendacijose pateikiamus duomenis ir jų pagrindu rengti suvestines;
 • pagal priskirtą veiklos sritį konsultuoti suinteresuotus asmenis dėl energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiams bei transporto priemonėse;
 • rengti energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektą;
 • rengti pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitas;
 • vykdyti energijos taupymo bei švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, rengti susitarimų įgyvendinimo ataskaitas;
 • atlikti įgyvendintų energijos taupymo priemonių patikrinimus;
 • dalyvauti rengiant teisės aktų vidaus dokumentų projektus.

Privalumu laikytume:

 • įgytas išsilavinimas energetikos srityje ar (ir) turima darbinė patirtis energetikos sektoriuje;
 • noras savo karjerą sieti su energetika ir klimato kaitos klausimų sprendimu, nes energetikos dekarbonizavimo pirminis prioritetas yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas, kur Agentūra ir planuoja sutelkti savo dėmesį ateinančiais metais.

Ką siūlome mainais:

 • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • veržlų, profesionalų ir augantį kolektyvą;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1800 (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________

Atlyginimas:

nuo 1800 iki 2300 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

CV pateikimo būdas:           

el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2023-10-05

Kontaktinė informacija:

tel. 8 697 66 299

Skelbimas galioja iki 2023-10-05

● Klimato kaitos valdymo centro duomenų analitiko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas (gali būti bakalauro studijų absolventas arba magistrantūros studentas). Privalumas – studijos inžinerijos mokslų srityje;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • gebėjimas valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas;
 • gebėjimas rišliai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bei mokėjimas rengti pažymas, išvadas, vertinamuosius raštus ir kt.;
 • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas;
 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • geri bendravimo įgūdžiai;
 • anglų kalbos žinios B1 lygiu;
 • gebėjimas rišliai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

       Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

       • duomenų apie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) naudojimą ir skatinimą rinkimas, sisteminimas ir apdorojimas; 
       • ataskaitų, apžvalgų ir vertinimų atlikimas; 
       • teisės aktų įgyvendinimo sekimas ir vertinimas; 
       • politikos priemonių įgyvendinimo rezultatų vertinimas;
       • pagal Centro kompetenciją padėti Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauti rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdyti NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą: 
       • poveikio vertinimas NENS įgyvendinimo priemonių AEI srityje, siūlymų teikimas Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo; 
       • dalyvavimas atliekant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną bei rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai.

       Privalumu laikytume:

       • bent vienerių (1) metų darbo patirtį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų, energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse ir (arba) išsilavinimą fizinių, technologijos mokslų srityse;
       • išsilavinimą inžinerijos mokslų grupėje energijos, statybos, mechanikos, elektros inžinerijos kryptyse;
       • duomenų rinkimo ir analizės patirtį.

       Ką siūlome mainais:

       • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
       • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
       • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
       • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
       • darbo užmokestį nuo 1800 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
       • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
       • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

       ________________________________________________________________

       Atlyginimas:

       nuo 1800 iki 2150 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
       Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

       CV pateikimo būdas:          

       el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2023-10-05

       Kontaktinė informacija:  

       tel. 8 697 66 299

       Skelbimas galioja iki 2023-10-05

       ● Energetikos duomenų analizės centro duomenų analitikas (-ė)

       Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

       • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas;
       • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetikos ar kitų techninių disciplinų analitikos, projektavimo, modeliavimo ar projektų valdymo srityse;
       • anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygiu;
       • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką išmanymas;
       • susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetikos sektoriaus plėtra ir naujienomis;
       • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
       • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
       • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
       • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas.

             Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

             • dalyvauti padedant Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;
             • dalyvauti rengiant ir atnaujinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimo priemonių planą, vykdyti NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą Agentūroje;
             • rinkti ir sisteminti energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu atlikti energetikos sektoriaus analizę ir modeliavimą;
             • vertinti energetikos vystymosi scenarijaus techninį, ekonominį, ir energetinį potencialą;
             • vykdyti tiriamuosius darbus, rengti ataskaitas ir informacinius pranešimus apie energetikos sektorių;
             • rengti pranešimus apie strateginių energetikos sektoriaus tikslų siekimą, įgyvendinamų politikos priemonių rezultatus;
             • vykdyti Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėseną, vertinti, modeliuoti ir prognozuoti priemonių įgyvendinimo poveikį, rengti priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitas;
             • vykdyti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano, taip pat kitų su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu susijusių programų stebėseną ir vertinimą;
             • pagal kompetenciją dalyvauti Agentūrai rengiant ir įgyvendinant energetikos sektoriaus projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;
             • pagal kompetenciją rengti ir įgyvendinti Agentūros vykdomus projektus, susijusius su energetikos sektoriumi;
             • atstovauti Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose.

             Privalumu laikytume:

             • duomenų rinkimo ir analizės patirtį;
             • gebėjimą vertinti ir modeliuoti energetikos sektoriaus plėtros tendencijas.

             Ką siūlome mainais:

             • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
             • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir hibridinį darbo modelį;
             • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
             • darbo užmokestį nuo 1900 iki 2500 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
             • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
             • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

             ________________________________________________________________

             Atlyginimas:

             nuo 1900 iki 2500 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
             Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

             CV pateikimo būdas:          

             el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2023-10-05

             Kontaktinė informacija:  

             tel. 8 697 66 299

             Skelbimas galioja iki 2023-10-05

             ● Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas (-ė)

             Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

             • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas;
             • turėti darbo patirties energetikos srityje arba ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo ir (arba) įgyvendinimo srityje;
             • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B1 lygiu;
             • ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų, reglamentuojančių ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą žinojimas;
             • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
             • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
             • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
             • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
             • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas.

                   Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

                   • koordinuoti ir (arba) dalyvauti rengiant ir vykdant Skyriui priskirtų jungtinių projektų, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje, kitų energetikos sektoriaus priemonių, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis (toliau – energetikos sektoriaus finansavimo priemonės) kvietimus, teikti paraiškas finansavimui gauti, atlikti gautų paraiškų vertinimą ir atrinktų projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymą, konsultuoti pareiškėjus;
                   • koordinuoti priskirtų administruoti projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoti projektų viešuosius pirkimus, lėšų panaudojimą, išlaidų tinkamumą, nustatytų rezultatų pasiekimą;
                   • vertinti rizikas priskirtų administruoti projektų įgyvendinimui, pagal kompetenciją inicijuoti rizikų valdymo priemones;
                   • konsultuoti projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo, finansavimo, viešinimo ir atsiskaitymo klausimais;
                   • rengti reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų administruoti projektų audituose ir kituose kompetentingų institucijų atliekamuose kontrolės veiksmuose;
                   • rinkti analizuoti ir rengti priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją ataskaitoms, viešinimo veikloms parengti;
                   • tvarkyti su priskirtų administruoti projektų administravimu susijusius dokumentus;
                   • kaupti ir pateikti priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse;
                   • atlikti priskirtų administruoti projektų patikras projektų įgyvendinimo vietose bei duomenų patikras susijusiuose registruose;
                   • nustatytąja tvarka atstovauti Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauti jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
                   • nustatytąja tvarka bendradarbiauti su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;
                   • teikti siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo.

                   Ką siūlome mainais:

                   • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
                   • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
                   • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
                   • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
                   • darbo užmokestį nuo 1900 iki 2200 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
                   • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
                   • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

                   ________________________________________________________________

                   Atlyginimas:

                   nuo 1900 iki 2200 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
                   Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

                   CV pateikimo būdas:          

                   el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2023-10-05

                   Kontaktinė informacija:  

                   tel. 8 697 66 299

                   Skelbimas galioja iki 2023-10-05

                   ● Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas (-ė) išlaidų tinkamumui

                   Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

                   • turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
                   • žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą;
                   • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
                   • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
                   • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
                   • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
                   • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

                         Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

                         • rinkti, sisteminti, apdoroti ir analizuoti informaciją, reikalingą pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, susijusias su lėšų administravimu, išlaidų tinkamumu, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje (toliau – jungtinio projekto vystytojo funkcijos), administruoti ir (ar) įgyvendinti Skyriaus kompetencijai priskirtas kitas energetikos sektoriaus priemones, finansuojamas ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – kitos energetikos sektoriaus finansavimo priemonės), prireikus rengti informacijos suvestines;
                         • rengti, dalyvauti rengiant teisės aktų ir Agentūros vidaus dokumentų projektus, reglamentuojančius lėšų administravimo, išlaidų tinkamumo klausimus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones;
                         • pagal kompetenciją rengti, dalyvauti rengiant finansinę informaciją, duomenis ir dokumentus, pagal taikomus teisės aktus ir Agentūros vidaus procedūras reikalingus pateikti kompetentingoms institucijoms, Agentūros padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims dėl jungtinio projekto, kitų energetikos sektoriaus finansavimo priemonių administravimo ir (ar) įgyvendinimo;
                         • dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones, pagal kompetenciją dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose;
                         • pagal kompetenciją dalyvauti Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;
                         • pagal kompetenciją analizuoti, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų;
                         • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;
                         • pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauti rengiant pasiūlymus LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) priemonių įgyvendinimo, rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas Energetikos ministerijai;
                         • pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauti atnaujinant LR nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 m. (toliau – NEKSP), rengiant NEKSP įgyvendinimo ataskaitas.

                         Ką siūlome mainais:

                         • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
                         • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
                         • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
                         • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
                         • darbo užmokestį nuo 1900 iki 2200 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
                         • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
                         • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

                         ________________________________________________________________

                         Atlyginimas:

                         nuo 1900 iki 2200 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
                         Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

                         CV pateikimo būdas:          

                         el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2023-10-05

                         Kontaktinė informacija:  

                         tel. 8 697 66 299

                         Skelbimas galioja iki 2023-10-05