PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS!-

Mūsų komandą sudaro smalsūs savo srities profesionalai, tikintys ir veikiantys saugesnės ir tvaresnės energetikos kryptimi. Mes išsigryninome vertybes, kuriomis pulsuoja visa komanda. Mums svarbu būti atviriems, dalintis savo patirtimi ir išklausyti argumentuotą nuomonę. Komanda be pasitikėjimo, tai tik būrys žmonių dirbančių drauge. Jei mūsų požiūriai sutampa, prisijunkite prie mūsų komandos ir kurkime Lietuvos energetikos ateitį drauge!

Šiuo metu ieškome:


● Teisininko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos ir viešųjų pirkimų sritis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • rengti ir teikti pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros įstatų tvirtinimo ir (ar) keitimo;

 • rengti ir teikti pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros valdymo struktūros, rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Agentūros valdymo struktūros klausimais;

 •  rengti Agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų, organizuoti Agentūros administracinių padalinių nuostatų rengimą ir (ar) keitimą, konsultuoti šiais klausimais Agentūros administracinių padalinių vadovus, atsakingus darbuotojus, teikti jiems siūlymus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų keitimo;

 • rengti ir teikti Agentūros direktoriui tvirtinti Agentūros vidaus tvarkos taisykles, organizuoti ir koordinuoti kitų Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų rengimą;

 • pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoti Agentūros vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Agentūros teisės aktų, susijusių su personalo, turto, Agentūros veiklos dokumentų valdymu, viešųjų pirkimų vykdymu ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, laikymąsi;

 • konsultuoti kitus Agentūros administracinius padalinius, rengti pasiūlymus dėl veiklos procesų efektyvumo ir rezultatyvumo didinimo;

 • rengti ir teikti pastabas, pasiūlymus Agentūros darbuotojų parengtiems teisės aktų ir (ar) dokumentų projektams, vertinti ir teikti pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų ir (ar) dokumentų projektų, nustatyta tvarka vizuoti Agentūros administracinių padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų, pažymų, teikiamų Agentūros vadovybės vardu, projektus, siekiant užtikrinti jų atitiktį Agentūros veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams.

Ką siūlome mainais:

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;

 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;

 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;

 • darbo užmokestį nuo 2500 iki 3000 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;

 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;

 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

 

nuo 2500 iki 3000 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt iki 2022-11-21

Kontaktinė informacija:

 tel. 8697 66 299

● Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo skyriaus projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba energetikos srityje;
 • išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sritį;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • pagal Skyriaus kompetenciją vertinti NENS įgyvendinimo priemonių, vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo srityje, poveikį, teikti siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti atliekant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, dalyvauti rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;
 • nustatyta tvarka dalyvauti rengiant didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektams įgyvendinti būtinus dokumentus;
 • dalyvauti vykdant sutartis, susijusias su didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektų įgyvendinimu;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;
 • nustatytąja tvarka, pagal poreikį, atstovauti Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
 • pagal Skyriaus kompetenciją, nustatyta tvarka, bendradarbiauti su ES institucijomis, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, kitais Agentūros administraciniais padaliniais.

Ką siūlome mainais:

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt iki 2022-11-21

Kontaktinė informacija:

 tel. 8697 66 299

● Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro projektų vadovo (-ės)

Darbo pobūdis:

 • atlikti priskirtų projektų veiklų planavimą;
 • koordinuoti priskirtų projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoti nustatytų veiklų rezultatus;
 • atsiskaityti už priskirtų projektų veiklų rezultatus;
 • pagal Centro kompetenciją konsultuoti projektų vykdytojus ir projektus administruojančias institucijas paraiškų ir projektų rengimo, projektų įgyvendinimo klausimais;
 • rengti reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų projektų audituose;
 • rengti priskirtų projektų įgyvendinimo informaciją ataskaitoms, informavimo veikloms parengti;
 • tvarkyti su priskirtų projektų administravimu susijusius dokumentus, bylas, parengti juos perdavimui į archyvą.

Reikalavimai darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį, arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 • žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, tarptautinius susitarimus, reglamentuojančius efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo sritį;
 • labai gerai mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti analizuoti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas ir rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Ką siūlome mainais:

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1800 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

Atlyginimas

1800-2150 €/mėn. neatskaičius mokesčių

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.ltkamile.laseviciene@ena.lt iki 2022-11-21

Kontaktinė informacija:

 tel. 8697 66 299

● Energijos vartojimo efektyvumo duomenų analitikas (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

- turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (elektros inžinerijos arba energijos inžinerijos arba gamybos inžinerijos aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą);

- mokate dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, formuluoti išvadas;

- gebate analizuoti ir kritiškai vertinti skirtingų šaltinių teikiamą informaciją, ją sisteminti;

- esate komunikabilus (-i).

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

- formuoti, prižiūrėti, atnaujinti ir tobulinti vidinius duomenų valdymo reikalavimus ir gaires;

- organizuoti ir koordinuoti duomenų valdymo procesus;

- kurti duomenų bazių struktūras, naudojamas energijos duomenų kaupimui;

- identifikuoti galimus duomenų šaltinius pagal veiklos sritį vykdomų tyrimų ir analizių įgyvendinimui;

- rikti, sisteminti, apdoroti, analizuoti energetikos sektoriaus duomenis;

- atlikti duomenų patikros procedūras ir patikimumo įvertinimą;

- formuluoti duomenų rinkinio analizės rezultatus ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

- rengti atliktos duomenų analizės pristatymų projektus ir kitą medžiagą vidinei ir išorinei komunikacijai.

Ką siūlome mainais:

-          įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;

-          darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;

-          mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;

-          darbo užmokestį nuo 1800 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;

-          galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;

-          Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

 

nuo 1800 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2022-11-21