PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS!!!

Mūsų komandą sudaro smalsūs savo srities profesionalai, tikintys ir veikiantys saugesnės ir tvaresnės energetikos kryptimi. Mes išsigryninome vertybes, kuriomis pulsuoja visa komanda. Mums svarbu būti atviriems, dalintis savo patirtimi ir išklausyti argumentuotą nuomonę. Komanda be pasitikėjimo, tai tik būrys žmonių dirbančių drauge. Jei mūsų požiūriai sutampa, prisijunkite prie mūsų komandos ir kurkime Lietuvos energetikos ateitį drauge!

Šiuo metu ieškome:


● Viešųjų pirkimų specialisto (-ės)

Reikalavimai darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
 • mokėti dirbti su CVP IS, CPO.lt katalogu;
 • turėti teisinių dokumentų rengimo įgūdžius;
 • turėti darbo su viešųjų pirkimų IT įrankiais/ platformomis patirties;
 • mokėti rengti Agentūros veiklai reikalingas sutartis ir kitus dokumentus laikantis teisės aktų reikalavimų.

Darbo pobūdis:

 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
 • surenka dokumentus ir parengia metinius viešųjų pirkimų planus, esant poreikiui, pakeičia viešųjų pirkimų planus;
 • rengia pirkimų suvestines, jas paviešina;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo pirkimo procedūras;
 • derina ir rengia sutartis su pirkimus laimėjusiais tiekėjais, jas teisės aktų nustatyta tvarka paviešina;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas;
 • užtikrina Agentūros veiklai taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, pakeitimų sekimą (įskaitant naujai priimamus teisės aktus) bei informacijos apie juos Agentūros darbuotojams teikimą;
 • rengia viešųjų pirkimų vidaus procedūrų, raštų, sutarčių ir kitų dokumentų šablonus, atlieka jų priežiūrą, keitimą, standartizavimą.

Ką siūlome mainais:

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________

Atlyginimas:

2400–2700 €/mėn. neatskaičius mokesčių.
Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,35 iki 1,52 bazinio dydžio (nuo 2400 iki 2700 € (bruto))+ skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

Skelbimo nuoroda:

https://portalas.vtd.lt/lt/organizacijos-vystymo-skyrius-viesuju-pirkimu-specialistas-322;978490.html

CV pateikimo būdas ir data:

el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį iki 2024-07-26

Kontaktinė informacija:

tel. +370 617 36 894, vadovė Živilė Rožėnaitė

● Projektų administravimo skyriaus projektų vadovo (-ės) (komunikacijai)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygstantis išsilavinimas;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, ar komunikacijos, ar viešųjų ryšių, ar visuomenės informavimo priemonių srityje;
 • turėti patirties projektų, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis, informavimo ir matomumo priemonių įgyvendinimo, viešinimo renginių organizavimo srityje;
 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B1 lygiu;
 • ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimą ir privalomų informavimo apie projektus, finansuojamus ES ir LR biudžeto lėšomis, reikalavimų,  žinojimas;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • dalyvauti pasirengimo administruoti ir (ar) įgyvendinti Skyriui priskirtas energetikos sektoriaus priemones procese, priemonių viešinimo klausimais;
 • rengti ir derinti Skyriui priskirtų administruoti ir (ar) įgyvendinti energetikos sektoriaus priemonių komunikacijos strategiją (-as) ir (ar) komunikacijos planus;
 • pagal kompetenciją rengti informaciją, duomenis ir dokumentus, pagal taikomus teisės aktus ir Agentūros vidaus procedūras reikalingus pateikti kompetentingoms institucijoms, Agentūros padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
 • pagal kompetenciją rengti viešųjų pirkimų, įgyvendinant Skyriui priskirtų administruoti ir (ar) įgyvendinti energetikos sektoriaus priemonių komunikacijos strategiją (-as) ir (ar) komunikacijos planus, dokumentus, dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose;
 • pagal kompetenciją dalyvauti Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;
 • nustatytąja tvarka atstovauti Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
 • nustatytąja tvarka bendradarbiauti su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;
 • rengti siūlymus ir nuolatinę aktualią informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, kitose Skyriui priskirtų administruoti ir (ar) įgyvendinti energetikos sektoriaus priemonių viešinimui skirtose priemonėse, dalyvauti įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;
 • pagal kompetenciją kaupti ir pateikti informaciją su priskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse.

Ką siūlome mainais:

 • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1900 iki 2200 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________

Atlyginimas:

nuo 1900 iki 2200 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

CV pateikimo būdas:

el. p. [email protected]

Kontaktinė informacija:

tel. +370 697 66 299, personalo projektų vadovė Stasė Rastenienė
● Energetinio saugumo projektų vadovo (-ės)

Reikalavimai darbuotojui:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetinio arba nacionalinio saugumo, arba energetikos, arba viešojo administravimo srityse;
 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką ir energetinį saugumą išmanymas;
 • susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetinio saugumo aktualijomis ir naujausiomis praktikomis;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Darbo pobūdis:

 • grėsmių Lietuvos energetikos sektoriui analizė;

 • elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimas;
 • energetikos sektoriaus krizės scenarijų identifikavimas ir rizikų valdymo plano rengimas;
 • siūlymų dėl priemonių, užtikrinančių patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą, rengimas;
 • teisės aktų projektų priskirtoje veiklos srityje analizė ir pasiūlymų dėl jų rengimas, vidinių Agentūros dokumentų rengimas;
 • Agentūros atstovavimas kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose. 

       Ką siūlome mainais:

       • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
       • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
       • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
       • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
       • darbo užmokestį nuo 1800 iki 2300 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
       • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
       • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

       ________________________________________________________________

       Atlyginimas:

       nuo 1800 iki 2300 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
       Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

       CV pateikimo būdas:          

       el. p. [email protected]

       Kontaktinė informacija:  

       tel. +370 617 36 894, vadovė Živilė Rožėnaitė

       ● Projektų administravimo skyriaus projektų vadovo (-ės)

       Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

       • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas;
       • turėti darbo patirties energetikos srityje arba ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo ir (arba) įgyvendinimo srityje;
       • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B1 lygiu;
       • ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų, reglamentuojančių ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą žinojimas;
       • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
       • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
       • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
       • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
       • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas.

             Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

             • koordinuoti ir (arba) dalyvauti rengiant ir vykdant Skyriui priskirtų jungtinių projektų, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje, kitų energetikos sektoriaus priemonių, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis (toliau – energetikos sektoriaus finansavimo priemonės) kvietimus, teikti paraiškas finansavimui gauti, atlikti gautų paraiškų vertinimą ir atrinktų projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymą, konsultuoti pareiškėjus;
             • koordinuoti priskirtų administruoti projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoti projektų viešuosius pirkimus, lėšų panaudojimą, išlaidų tinkamumą, nustatytų rezultatų pasiekimą;
             • vertinti rizikas priskirtų administruoti projektų įgyvendinimui, pagal kompetenciją inicijuoti rizikų valdymo priemones;
             • konsultuoti projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo, finansavimo, viešinimo ir atsiskaitymo klausimais;
             • rengti reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų administruoti projektų audituose ir kituose kompetentingų institucijų atliekamuose kontrolės veiksmuose;
             • rinkti analizuoti ir rengti priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją ataskaitoms, viešinimo veikloms parengti;
             • tvarkyti su priskirtų administruoti projektų administravimu susijusius dokumentus;
             • kaupti ir pateikti priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse;
             • atlikti priskirtų administruoti projektų patikras projektų įgyvendinimo vietose bei duomenų patikras susijusiuose registruose;
             • nustatytąja tvarka atstovauti Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauti jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
             • nustatytąja tvarka bendradarbiauti su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;
             • teikti siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo.

             Ką siūlome mainais:

             • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
             • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
             • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
             • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
             • darbo užmokestį nuo 1900 iki 2200 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
             • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
             • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

             ________________________________________________________________

             Atlyginimas:

             nuo 1900 iki 2200 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
             Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

             CV pateikimo būdas:          

             el. p. [email protected]

             Kontaktinė informacija:  

             tel. +370 617 36 894, vadovė Živilė Rožėnaitė

             ● Projektų administravimo skyriaus projektų vadovo (-ės) išlaidų tinkamumui

             Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

             • turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
             • žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą;
             • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
             • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
             • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
             • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
             • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

                   Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

                   • rinkti, sisteminti, apdoroti ir analizuoti informaciją, reikalingą pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, susijusias su lėšų administravimu, išlaidų tinkamumu, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje (toliau – jungtinio projekto vystytojo funkcijos), administruoti ir (ar) įgyvendinti Skyriaus kompetencijai priskirtas kitas energetikos sektoriaus priemones, finansuojamas ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – kitos energetikos sektoriaus finansavimo priemonės), prireikus rengti informacijos suvestines;
                   • rengti, dalyvauti rengiant teisės aktų ir Agentūros vidaus dokumentų projektus, reglamentuojančius lėšų administravimo, išlaidų tinkamumo klausimus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones;
                   • pagal kompetenciją rengti, dalyvauti rengiant finansinę informaciją, duomenis ir dokumentus, pagal taikomus teisės aktus ir Agentūros vidaus procedūras reikalingus pateikti kompetentingoms institucijoms, Agentūros padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims dėl jungtinio projekto, kitų energetikos sektoriaus finansavimo priemonių administravimo ir (ar) įgyvendinimo;
                   • dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones, pagal kompetenciją dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose;
                   • pagal kompetenciją dalyvauti Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;
                   • pagal kompetenciją analizuoti, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų;
                   • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;
                   • pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauti rengiant pasiūlymus LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) priemonių įgyvendinimo, rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas Energetikos ministerijai;
                   • pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauti atnaujinant LR nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 m. (toliau – NEKSP), rengiant NEKSP įgyvendinimo ataskaitas.

                   Ką siūlome mainais:

                   • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
                   • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
                   • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
                   • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
                   • darbo užmokestį nuo 1900 iki 2200 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
                   • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
                   • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

                   ________________________________________________________________

                   Atlyginimas:

                   nuo 1900 iki 2200 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
                   Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

                   CV pateikimo būdas:          

                   el. p. [email protected]

                   Kontaktinė informacija:  

                   tel. +370 617 36 894, vadovė Živilė Rožėnaitė