PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS!!!

Mūsų komandą sudaro smalsūs savo srities profesionalai, tikintys ir veikiantys saugesnės ir tvaresnės energetikos kryptimi. Mes išsigryninome vertybes, kuriomis pulsuoja visa komanda. Mums svarbu būti atviriems, dalintis savo patirtimi ir išklausyti argumentuotą nuomonę. Komanda be pasitikėjimo, tai tik būrys žmonių dirbančių drauge. Jei mūsų požiūriai sutampa, prisijunkite prie mūsų komandos ir kurkime Lietuvos energetikos ateitį drauge!

Šiuo metu ieškome:


● Energetinio saugumo projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas; 
 • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetinio arba nacionalinio saugumo, arba energetikos, arba viešojo administravimo srityse; 
 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu; 
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką ir energetinį saugumą išmanymas; 
 • susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetinio saugumo aktualijomis ir naujausiomis praktikomis; 
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; 
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas; 
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • grėsmių Lietuvos energetikos sektoriui analizė; 
 • elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimas; 
 • energetikos sektoriaus krizės scenarijų identifikavimas ir rizikų valdymo plano rengimas; 
 • siūlymų dėl priemonių, užtikrinančių patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą, rengimas;
 • teisės aktų projektų priskirtoje veiklos srityje analizė ir pasiūlymų dėl jų rengimas, vidinių Agentūros dokumentų rengimas; 
 • Agentūros atstovavimas kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose.

Ką siūlome mainais:

 • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1800 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________

Atlyginimas:

nuo 1800 iki 2150 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

CV pateikimo būdas ir data:      

el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2023-03-31

Kontaktinė informacija:

tel. +370 680 70 589

Skelbimas galioja iki 2023-03-31

● Teisininko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;

 • išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos ir viešųjų pirkimų sritis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą. 

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros įstatų tvirtinimo ir (ar) keitimo;
 • rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros valdymo struktūros, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Agentūros valdymo struktūros klausimais;
 • atlieka Agentūros padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo;
 • rengia Agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų, organizuoja Agentūros administracinių padalinių nuostatų rengimą ir (ar) keitimą, konsultuoja šiais klausimais Agentūros administracinių padalinių vadovus, atsakingus darbuotojus, teikia jiems siūlymus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų keitimo;
 • esant poreikiui, organizuoja Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą ir (ar) keitimą, konsultuoja šiais klausimais Agentūros administracinių padalinių vadovus, atsakingus darbuotojus, teikia jiems siūlymus dėl darbuotojų pareigybių aprašymų keitimo, rengia Agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo ir (ar) keitimo;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atliekant Agentūros darbuotojų darbo pareigų pažeidimų tyrimus;
 • rengia ir teikia Agentūros direktoriui tvirtinti Agentūros vidaus tvarkos taisykles, organizuoja ir koordinuoja kitų Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų rengimą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Agentūros vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Agentūros teisės aktų, susijusių su personalo, turto, Agentūros veiklos dokumentų valdymu, viešųjų pirkimų vykdymu ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, laikymąsi;
 • konsultuoja kitus Agentūros administracinius padalinius, rengia pasiūlymus dėl veiklos procesų efektyvumo ir rezultatyvumo didinimo;
 • rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus Agentūros darbuotojų parengtiems teisės aktų ir (ar) dokumentų projektams, vertina ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų ir (ar) dokumentų projektų, nustatyta tvarka vizuoja Agentūros administracinių padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų, pažymų, teikiamų Agentūros vadovybės vardu, projektus, siekiant užtikrinti jų atitiktį Agentūros veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;
 • analizuoja kitų Agentūros administracinių padalinių, Agentūros direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų, Agentūros vardu sudaromų teisės aktų nuostatas įgyvendinančių sutarčių projektus ir rengia bei teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl tokių projektų atitikties teisės normoms, teisėkūros principams;
 • konsultuoja Agentūros darbuotojus teisėkūros ir teisės taikymo klausimais;
 • savarankiškai arba pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais rengia Agentūros procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms, nustatyta tvarka savarankiškai arba kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais atstovauja Agentūrai Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus pagal priskirtą atsakomybės sritį, dalyvauja organizuojant ir atliekant Agentūros viešuosius pirkimus, užtikrina Agentūros viešųjų pirkimų atitiktį viešųjų pirkimų sritį reglamentuojantiems teisės aktams, konsultuoja Agentūros darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
 • esant poreikiui, savarankiškai arba pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su Skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;
 • esant poreikiui, organizuoja Agentūros turto ir įsipareigojimų inventorizaciją;
 • pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją;
 • nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai rengimą;
 • pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;
 • pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse;
 • nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;
 • nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;
 • nustatytąja tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;
 • teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).

Ką siūlome mainais:

 • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 2400 iki 3000 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________

Atlyginimas:

nuo 2400 iki 3000 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

CV pateikimo būdas ir data:      

el. p. kamile.laseviciene@ena.lt iki 2023-03-23

Kontaktinė informacija:

tel. +370 680 70 589

Skelbimas galioja iki 2023-03-23

● Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • technologijos mokslų studijų srities energetikos mokslo krypties arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo (arba verslo administravimo) mokslo krypties aukštąjį universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas (magistro laipsnis);
 • ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetikos sritį, išmanymas;
 • susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetikos sektoriaus plėtra ir naujienomis;
 • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas.

Privalumu laikytume:

 • patirtį energetikos srityje.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • organizuoti Centro veiklą, planuoti užduotis ir paskirstyti jas Centro darbuotojams;
 • atsakyti už Centrui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrinti Centro darbuotojų parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;
 • pagal Centro kompetenciją organizuoti ir koordinuoti veiksmus, padedančius Energetikos ministerija koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;
 • organizuoti ir koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimo priemonių energetinio efektyvumo didinimo srityje poveikio vertinimą, siūlymų dėl šių priemonių tikslinimo rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;
 • organizuoti ir koordinuoti NENS įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių energetinio efektyvumo didinimo srityje vykdymo stebėseną, dalyvauti rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;
 • organizuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 28 straipsnyje nurodytų energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą ir kitas susijusias procedūras;
 • organizuoti ir koordinuoti įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, audito atlikimo proceso administravimo vykdymą ir priežiūrą, informacijos apie įpareigojimų vykdymą rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;
 • organizuoti ir koordinuoti Energetikos ministerijos, energetikos įmonių ir energijos tiekėjų susitarimų dėl energijos sutaupymo, sudarytų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka, įgyvendinimo priežiūrą;
 • organizuoti ir koordinuoti energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projekto rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai, valstybės institucijų, įstaigų ir energetikos įmonių pateiktų duomenų apie įdiegtų energijos vartojimo efektyvumą didinančių efektyvumo priemonių sutaupytą energiją vertinimą ir analizę, ataskaitų rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;
 • organizuoti ir koordinuoti efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius viešinimo darbus;
 • atstovauti Lietuvos energetikos agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose.

Ką siūlome mainais:

 • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 2800 EUR iki 3000 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

nuo 2800 iki 3000 €/mėn. (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

CV pateikimo būdas ir data:   

el. būdu (el. p. [email protected]) iki 2023-03-10

Kontaktinė informacija:

tel. +370 697 66 299

Skelbimas galioja iki 2023-03-10

● Energijos vartojimo efektyvumo analitiko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės, vadybos arba ekonomikos aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 • žinoti / būti susipažinus su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo sritį;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti analizuoti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas ir rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą..

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • vykdyti energijos vartojimo audito atlikimo sistemos priežiūrą, atlikti energijos vartojimo auditų ataskaitų kokybės vertinimus, rengti išvadas bei teikti ataskaitas;
 • administruoti energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimo sistemą, organizuoti energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą;
 • rinkti ir sisteminti informaciją apie įmonėse, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – Didelės įmonės), atliekamus energijos vartojimo auditus, teikti ataskaitas;
 • informuoti Dideles įmones apie prievolę teikti energijos vartojimo audito ataskaitas;
 • rinkti ir sisteminti energijos vartojimo auditų ataskaitų rekomendacijose pateikiamus duomenis ir jų pagrindu rengti suvestines;
 • pagal priskirtą veiklos sritį konsultuoti suinteresuotus asmenis dėl energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiams bei transporto priemonėse;
 • rengti energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektą;
 • rengti pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitas;
 • vykdyti energijos taupymo bei švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, rengti susitarimų įgyvendinimo ataskaitas;
 • atlikti įgyvendintų energijos taupymo priemonių patikrinimus;
 • dalyvauti rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Centro funkcijas, pagal priskirtą veiklos sritį analizuoti, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų.

Ką siūlome mainais:

 • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1800 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________

Atlyginimas:

nuo 1800 iki 2150 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

CV pateikimo būdas:           

el. p. kamile.laseviciene@ena.lt

Kontaktinė informacija:

tel. +370 680 70 589

● Energijos vartojimo efektyvumo duomenų analitiko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti technologijos mokslų arba gamtos mokslų, arba socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį, arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 • žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, tarptautinius susitarimus, reglamentuojančius efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo sritį;
 • labai gerai mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti naudotis duomenų analizavimo programine įranga ir duomenų valdymo programomis;
 • gebėti kurti algoritmus, modelius iš mažos ir didelės apimties duomenų;
 • gebėti analizuoti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas ir rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • formuoti, prižiūrėti, atnaujinti vidinius duomenų valdymo reikalavimus ir gaires;
 • organizuoti ir koordinuoti duomenų valdymo procesus;
 • kurti duomenų bazių struktūras, naudojamas energijos duomenų kaupimui;
 • identifikuoti galimus duomenų šaltinius pagal veiklos sritį vykdomų tyrimų ir analizių įgyvendinimui;
 • rinkti, sisteminti, apdoroti, analizuoti energetikos sektoriaus duomenis;
 • atlikti duomenų patikros procedūras ir patikimumo įvertinimą;
 • formuluoti duomenų rinkinio analizės rezultatus ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
 • rengti atliktos duomenų analizės pristatymų projektus ir kitą medžiagą vidinei ir išorinei komunikacijai;
 • dalyvauti rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Centro funkcijas, pagal priskirtą veiklos sritį analizuoti, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;
 • pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauti rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, dalyvauti Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Centrui nustatytų priemonių įgyvendinime;
 • pagal priskirtą veiklos sritį, esant poreikiui, rengti ir (ar) pristatyti informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;
 • pagal priskirtą veiklos sritį rengti pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;
 • nustatyta tvarka atstovauti Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauti jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose.

Ką siūlome mainais:

 • lankstų darbo grafiką ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1800 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________

Atlyginimas:

nuo 1800 iki 2150 €/mėn. (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

CV pateikimo būdas:          

el. p. kamile.laseviciene@ena.lt

Kontaktinė informacija:  

tel. +370 680 70 589