Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų diferencijavimas

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1890 patvirtinta nauja paramos schema. Tuo tikslu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 182 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nustyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigražinimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI VIAP). Šia lengvata įmonės galės pasinaudoti už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Jeigu elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas yra įsidiegęs geriausias esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, už praėjusius kalendorinius metus jam sugrąžinami 85 procentai sumokėtos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

Elektros energiją intensyviai naudojantys vartotojai, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų, neturi teisės susigrąžinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta AEI VIAP kaina 2019 metams yra 0,881 ct/kWh.

Siekiantys pasinaudoti lengvata vartotojai privalo sudaryti sutartį su VIAP lėšų administratoriumi – BALTPOOL UAB – dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo.