Tadas Norvydas

Energetinio saugumo ir inovacijų centro inovacijų projektų vadovas

  • Titulinis
  • Energetinio saugumo ir inovacijų centro inovacijų projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

INOVACIJŲ PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo, energetikos arba inovacijų skatinimo srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos ir inovacijų sritis;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

INOVACIJŲ PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Renka, sistemina, apdoroja ir analizuoja duomenis apie energetikos inovacijas, energetikos inovacijų finansavimo šaltinius;

2. Rengia ir dalyvauja rengiant ataskaitas, informacinius pranešimus, kitus dokumentus apie energetikos inovacijas, inovacijų skatinimo politikos įgyvendinimą;

3. Rengia ir teikia siūlymus dėl energetikos inovacijų skatinimo priemonių;

4. Rengia ir įgyvendina Agentūros vykdomus projektus, susijusius su energetikos inovacijų skatinimu;

5. Pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, rengia energetikos srities teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų projektus;

6. Pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų;

7. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;

8. Pagal pavedimą dalyvauja rengime, analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. ir kitų strateginės veiklos dokumentų, susijusių su energetikos sritimi, įgyvendinimo;

9. Pagal Agentūros kompetenciją organizuoja ir koordinuoja pasiūlymų, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP) energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje rengimą, teikia juos Energetikos ministerijai:

9.1. atlieka MTEP energetikos sektoriuje galimybių ir poreikio analizę ir vertinimą, teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai;

9.2. atlieka MTEP energetikos sektoriuje finansavimo galimybių analizę ir teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai;

10. Dalyvauja įgyvendinant su inovacijų energetikos srityje skatinimu susijusias programas, pagal kompetenciją vykdo jų įgyvendinimo stebėseną, rengia ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

11. Telkia energetikos inovatorių bendruomenę, viešina energetikos inovacijas;

12. Pagal kompetenciją rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

14. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

15. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

16. Nustatytąja tvarka dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

17. Teikia siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;

18. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, taip pat dalyvauja gyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).