Tadas Norvydas

Finansų ir strateginio valdymo skyriaus vadovas

  • Titulinis
  • Finansų ir strateginio valdymo skyriaus vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo vyriausiojo buhalterio (finansininko) pareigose ir ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinio darbo viešajame sektoriuje patirtį;

3. Išmanyti viešųjų įstaigų darbo organizavimą, strateginio planavimo ir finansų valdymo, ekonominės analizės, viešojo sektoriaus subjekto finansų apskaitos pagrindus, gebėti spręsti planavimo, apskaitos ir finansų klausimus;

4. Mokėti apskaičiuoti mokesčius ir rengti mokesčių deklaracijas, organizuoti buhalterinę apskaitą, rengti tarpines ketvirtines ir metines finansines ataskaitas, laikantis Lietuvos Respublikos  įstatymų, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimų, pavedimo vykdymo išlaidų sąmatos ataskaitas;

5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterine apskaitos programa FVAIS;

7. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

9. Būti strateginio mąstymo, orientuotu į rezultatą;

10. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Skyriaus veiklą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus nuostatuose nustatytų Skyriaus funkcijų įgyvendinimą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų įgyvendinimą, užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatyto Skyriaus veiklos tikslo ir funkcijų įgyvendinimą bei Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Skyriui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Skyriaus parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Skyriaus veiklą Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams);

4. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Skyriaus darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

6. Užtikrina, kad būtų laiku sudaryti Agentūros vienerių – trejų metų strateginiai veiklos planai;

7. Organizuoja buhalterinę apskaitą ir finansų kontrolę Agentūroje, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, VSAFAS, Agentūros apskaitos politikos ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų, ir užtikrina, kad buhalterinių finansinių ataskaitų duomenys būtų teisingi ir laiku pateikti institucijoms nustatyta tvarka, imasi priemonių, kad būtų laiku sumokami mokesčiai ir kitos prievolės valstybei;

8. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, kurios metu turi būti nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar tinkamai paruošti ūkinės operacijos dokumentai, ar ūkinės operacijos yra teisėtos, patikrina ir pasirašo bankinius mokėjimo dokumentus, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščius, atskaitingų asmenų avanso apyskaitas;

9. Nustatytais terminais apskaičiuoja ir deklaruoja pelno, taršos mokesčius;

10. Rengia tarpines ketvirtines ir metines Agentūros finansines ataskaitas, kartu su kitų Agentūros padalinių vadovais rengia tarpines ketvirtines ir metines Agentūros veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas ir jas nustatytais terminais teikia pasirašyti direktoriui ir pateikia Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, valstybės įmonei Registrų centrui, valstybės įmonei Turto bankui (pagal poreikį), finansinių ataskaitų auditą atliekančioms audito įmonėms, kitoms institucijoms, joms teisėtai reikalaujant;

11. Tvarko Agentūros dalininkų kapitalo, tikrosios vertės rezervą ir rezervų iš perviršio (pelno) apskaitą, vykdo finansinių ataskaitų duomenų pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir šių duomenų administravimą;

12. Sudaro pavedimo vykdymo išlaidų sąmatas pagal atskirus sąnaudų straipsnius dėl Agentūros pavedimo vykdymo sąnaudų kompensavimo iš valstybės biudžeto bei išlaidų prekėms, paslaugoms ir turtui planą. Pavedimo vykdymo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia ketvirtines pavedimo vykdymo išlaidų sąmatos, plano, sąnaudų ir ilgalaikio turto įsigijimo ir kūrimo sąmatos ataskaitas, taip pat rengia kitą informaciją, susijusią su Agentūros skoliniais įsipareigojimais, dotacijomis ir subsidijomis, Agentūros darbuotojų darbo apmokėjimo ir kitais finansiniais klausimais;

13. Inicijuoja inventorizacijų ir patikrinimų atlikimą Agentūros patikėjimo teise valdomų valstybės naftos produktų atsargų, ilgalaikio turto, piniginių lėšų, atsargų ir kitų materialinių vertybių saugojimo ir naudojimo vietose, naftos produktų valstybės atsargų ir kitų įstaigos atsargų netekčių bei panaudoto ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymą;

14. Teikia siūlymus Agentūros apskaitos politikos ir finansų kontrolės tobulinimo, veiklos planavimo ir apskaitos darbo organizavimo klausimais;

15. Nurodo Agentūros darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus, konsultuoja Agentūros darbuotojus dėl jų įgyvendinimo;

16. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Skyriaus funkcijas, pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;

17. Inicijuoja ir, esant poreikiui, dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti;

18. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

19. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Skyriui nustatytų priemonių įgyvendinimą;

20. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms rengimą, teikimą ir, esant poreikiui, pristatymą;

21. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, rengimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

22. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES), kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

23. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

24. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

25. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

26. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).