Naujiena

Energijos vartojimo auditas didelėse įmonėse

2021 03 19

Prievolė įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – didelės įmonės) atlikti energijos vartojimo auditą, atsirado įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo nuostatas. Direktyvoje numatyta, kad Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, kurios nėra mažos ir vidutinės, privalėtų bent kas ketverius metus atlikti energijos vartojimo auditą.

Energetikos ministras, įsakymu Nr. 1-46, patvirtino didelių įmonių, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašą (toliau – tvarkos aprašas). Energijos vartojimo audito (toliau – audito) atlikimo, audito ataskaitos parengimo ir jos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) tvarką nustato tvarkos aprašas. Didelių įmonių energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūrą vykdo LEA.

Didelės įmonės pirmą kartą pateikti audito ataskaitą Lietuvos energetikos agentūrai privalėjo ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d.

LEA vadovaudamasi tvarkos aprašu ir gautais didelių įmonių sąrašais iš Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, kasmet iki gruodžio 31 d. informuoja dideles įmones apie jų prievolę kitais metais iki gruodžio 5 d. pateikti Lietuvos energetikos agentūrai audito ataskaitą.

Įmonės laikomos didelėmis įmonėmis, jei jos atitinka nors vieną iš dviejų kriterijų:

  1. įmonėje dirba 250 arba daugiau darbuotojų;
  2. įmonės metinės pajamos viršija 50 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 43 mln. eurų.

Remiantis 2019 m. gautais didelių įmonių sąrašais, buvo atrinktos ne vėliau kaip 2017 m. auditą atlikusios įmonės. Į įmonių sąrašą, 2021 m. turinčių  atlikti auditą, taip pat buvo įtrauktos įmonės, kurios ne vėliau kaip 2018 m. buvo pateikusios informaciją apie tai, kad pagal tvarkos aprašo nuostatas yra atleidžiamos nuo prievolės atlikti auditą (neturi nuosavų pastatų, transporto ir kt.).

2021 m. prievolę atlikti ir iki gruodžio 5 d. Lietuvos energetikos agentūrai pateikti audito ataskaitą turi 286 įmonės. Įmonių sąrašą bei platesnę informaciją rasite: https://www.ena.lt/auditu-pateikimas-imonems/

2020 m. duomenys

2020 metais prievolę iki gruodžio 5 d. pateikti Lietuvos energetikos agentūrai audito ataskaitą turėjo 40 didelių įmonių. Iš jų

  • 12 įmonių  pateikė audito ataskaitas

  • viena įmonė pateikė informaciją, kad vadovaujasi tvarkos aprašo 30 p. nuostatomis, numatančiomis, kad auditas yra neatliekamas didelėse įmonėse, kuriose yra vykdomas reorganizavimo arba pertvarkymo procesas iki tol, kol baigsis reorganizavimo arba pertvarkymo procedūros.

  • 18 įmonių pateikė informaciją, kad vadovaujasi tvarkos apraše numatytomis išimtimis ir neturi prievolės atlikti audito (neturi pastatų, transporto priemonių valdomų nuosavybės teise, metinės energijos sąnaudos nuosavybės teise priklausančiame turte sudaro mažiau 20 proc.)

  • 4 įmonės informavo apie tai, kad auditas atliekamas, audito ataskaita bus pateikta vėliau.

  • Viena iš įmonių  pateikė informaciją, kad neturi prievolės atlikti audito, nes nėra didelė įmonė. Įmonės rašte išdėstytas pagrindimas nepriskiriamas tvarkos apraše numatytoms išimtims ir nėra tinkamas.

  • Apie 4 įmones, nepateikusias Lietuvos energetikos agentūrai jokios informacijos, bus informuota Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kuri turi teisę už Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 11 straipsnyje numatytų energijos vartojimo auditų neatlikimą ar ataskaitos nepateikimą didelėms įmonėms skirti įspėjimą, o už pakartotinį per 3 mėnesius nuo įspėjimo skyrimo Įstatymo 11 straipsnyje nurodyto pažeidimo padarymą – baudą iki 0,5 procento nuo bendrųjų metinių pajamų. Sankcijos skyrimas neatleidžia nuo pareigos, už kurios nevykdymą paskirta sankcija, vykdymo.

Energijos vartojimo auditas didelėse įmonėse