Naujiena

Galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veikla 2020 metais

2021 04 30

Energijos tiekėjai yra sudarę susitarimus su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija dėl galutinės energijos vartotojų (toliau – vartotojai) švietimo ir konsultavimo veiklų. Šių susitarimų tikslas yra šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos vartojimo efektyvumą. Toliau esančiame 1 paveiksle yra schematiškai pateikta susitarimų įgyvendinimo ir kontrolės schema.

Kiekvienas susitarimą sudaręs energijos tiekėjas įsipareigoja bent kartą per metus informaciją pateikti kiekvienam savo vartotojui. Švietimo ir konsultavimo veikla apima priemones susitartas susitarime, tačiau jomis neapsiribojant.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtintame Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos apraše (toliau – Apraše) numatyta, kad kasmet rengiama apibendrinta informacija apie susitarimų įgyvendinimą už paskutinius praėjusius metus, akcentuojant švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklas, vartotojų skaičių ir vartotojų grupes bei ŠKP poveikio efektyvumą.


Galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veikla 2020 metais

Tuo tikslu tiekėjai kasmet už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP privalo atsiskaityti Energetikos ministerijai Apraše ir susitarimuose nustatytąja tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

1 pav.

1 pav. Susitarimų įgyvendinimo ir kontrolės schema

Vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklos ataskaita apie deklaruotus energijos sutaupymus

Vadovaudamasi Aprašu, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra surinko ir susistemino energijos tiekėjų, sudariusių susitarimus su Energetikos ministerija dėl ŠKP taikymo vartotojams, metines ataskaitas.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros parengtoje ir viešai paskelbtoje Ataskaitoje apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą 2020 metais (toliau – Ataskaita) pristatoma susisteminta informacija apie pritaikytų ŠKP kiekius, tipų pasiskirstymą ir pateikiamas atotrūkis tarp susitarimų ir faktiškai įgyvendintų priemonių. 

Ataskaitai parengti buvo išnagrinėti energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus reglamentuojantys teisės aktai ir 64 susitarimai dėl ŠKP taikymo. Iki 2021 metų vasario 15 d. už 2020 metais įgyvendintas ŠKP privalėjo atsiskaityti 64 tiekėjai. Iš jų 4 tiekėjai neatsiskaitė (negautos tiekėjų metinės ataskaitos).

Informaciją apie ŠKP veiklą pateikė 60 tiekėjų:

  • tiekėjai (5 proc.) informavo, kad 2020 m. nevykdė veiklos;
  • 2 tiekėjai (3 proc.) pateikė netinkamus duomenis;
  • 55 metinės tiekėjų ataskaitos tiko vertinimui:
    • 29 (45 proc.) tiekėjai deklaravo, kad susitartą 1 proc. energijos sutaupė;
    • 26 (41 proc.) tiekėjai deklaravo, kad neįgyvendino susitarimo sutaupyti 1 proc. parduotos energijos kiekio.

2020 m. elektros energijos tiekėjai, šilumos energijos tiekėjai ir dujų energijos tiekėjai susitarimų tikslais įgyvendino šias ŠKP (2 pav.):

2 pav.

2 pav. Tiekėjų 2020 metais įgyvendintos ŠKP priemonės

2020 m. viso tiekėjai su Energetikos ministerija buvo susitarę įgyvendinti 257 ŠKP veiklas (3 pav.). 30 proc. susitartų priemonių įgyvendinta nebuvo (į šį skaičių įskaičiuotos ir tiekėjų, kurie nepateikė metinių ataskaitų, ŠKP). Iš 228 tiekėjų deklaruotų ŠKP veiklų, 90 proc. deklaruota kaip įgyvendinta tinkamai ir joms apskaičiuoti energijos sutaupymai. 18 tiekėjų deklaravo, kad savo iniciatyva ėmėsi įgyvendinti papildomas ŠKP veiklas, kurios nenumatytos susitarimuose su Energetikos ministerija. Iš viso deklaruojamos 27 papildomos ŠKP veiklos, iš jų 25 – tinkamai įgyvendintos.

3 pav.

3 pav. ŠKP įgyvendinimas

Ataskaitoje pateikti duomenys preliminariai įvertina energijos tiekėjų deklaruotų priemonių sutaupymus. Patikrinti ir patvirtinti sutaupymai bus paskelbti vėliau, įvertinus ŠKP taikymui pagrįsti tiekėjų pateiktus dokumentus ir kitą informaciją.