Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra teikia ataskaitą apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2020 metais

2021 05 10

Energijos sutaupymo susitarimų procesas

Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, ir kitų energetikos įmonių (toliau bendrai – Įmonės).

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti galutinę energiją visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo neigiamą poveikį aplinkai.

Įmonės, sudariusios susitarimus, tiesiogiai arba per kitus asmenis inicijuoja, dalyvauja įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones (toliau – taupymo priemonė) pas galutinės energijos vartotojus visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje.


Lietuvos energetikos agentūra teikia ataskaitą apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2020 metais

Energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo procesas vykdomas kasmet nuo 2017 metų. Šis apibendrintas procesas vaizdžiai pateikiamas toliau esančioje schemoje:

Energijos sutaupymo susitarimų dalyviai ir įgyvendinamos priemonės

Energetikos ministerija yra pasirašiusi susitarimus (2017–2020 m. laikotarpiui) su keturiomis Įmonėmis, kuriuose bendrai susitarta sutaupyti 1,805 MWh energijos iki 2020 metų.

Energetikos ministerijos pasirašyti susitarimai su:

  • UAB EPSO-G, AB „Amber Grid“ ir AB „Litgrid“;
  • AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO);
  • Energetikos įmonė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – AB VŠT) pasirašė Susitarimą 2019 m.

Per pastaruosius kelerius metus Įmonės pagal sudarytus susitarimus deklaruoja energijos sutaupymus daugiausiai įgyvendindamos išmaniosios energijos apskaitos diegimo verslo ir buitiniams klientams sistemas. Populiari energijos taupymo priemonė yra susitarimai su verslo klientais dėl energijos efektyvumo fondo priemonių įdiegimo. Įgyvendindami šią priemonę galutinės energijos vartotojai savo objektuose daugiausiai modernizavo apšvietimo sistemas, modernizavo įrangą technologiniuose procesuose, įdiegė saulės jėgaines.

Susitarimų įgyvendinimo nauda:

  • Prisidedama prie Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslo siekimo, kuris privalomas pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą;
  • Atnaujinama įranga/sistemos (komfortas) pas galutinį energijos vartotoją;
  • Galutiniai energijos vartotojai taupo energiją ir pinigines lėšas;
  • Įmonės siekia susitarimų tikslų, išvengdamos sankcijų.

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros ataskaita su susitarimų siekimo rezultatais iki 2020 m.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir pateikė Energetikos ministerijai Ataskaitą apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2020 metais.

Šioje ataskaitoje pateikiami preliminarūs duomenys apie sutaupytos energijos kiekį. Galutinis sutaupytos energijos kiekis bus apskaičiuotas atlikus Įmonių pateiktų dokumentų tikrinimą.

Susitarimų siekimo rezultatai iki susitarto laikotarpio pabaigos 2020 metų:

  • Susisteminus duomenis ir atsižvelgiant į ankstesnių metų energijos taupymo priemonių patikrinimus, nustatyta, kad LITGRID AB ir AB „Amber Grid“ keturšaliame susitarime numatyti energijos sutaupymo tikslai pasiekti abiejų įmonių, o AB „Amber Grid“ 2014–2020 metų laikotarpiu sutaupė 22603,5 MWh, arba 18,45 proc., daugiau, nei susitarta.
  • AB ESO 2014–2020 metais sutaupė 52222,78 MWh, arba 3,4 proc. daugiau, nei susitarta. Apskaičiuoti AB ESO energijos sutaupymai yra preliminarūs. Galutiniai sutaupymai bus pateiki atlikus 2020 metais įgyvendintų AB ESO priemonių įgyvendinimo dokumentų ir skaičiavimų patikrą.
  • AB VŠT 2019–2020 metų laikotarpiu sutaupys 23,02 MWh (2019 m. tinkamų ir 2020 m. deklaruotų suma)  – 19,58 MWh, arba 45,96 proc., mažiau nei susitarta. Sudarytame dvišaliame susitarime tarp Energetikos ministerijos ir AB VŠT numatytas energijos sutaupymas nebus pasiektas.

Viso 2014–2020 metų laikotarpiu, vykdydamos susitarimus, Įmonės sutaupys 1879,99 GWh, arba 1,88 TWh, energijos. Tai sudaro 104,16 proc. nuo pasirašytų energijos sutaupymo susitarimų bendro tikslo – 1,805 TWh.