Naujiena

2020 m. II pusmečio energijos vartojimo auditų įrenginiuose ir technologiniams procesams ataskaitų atitikties patikra

2021 07 19

Nuo 2019 m. gruodžio 12 d. įsigaliojus Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo pakeitimams, atliekama visų auditorių ir didelių įmonių pateikiamų energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikra Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos reikalavimams. Atliekant patikrą, siekiama pagerinti atliekamų auditų rezultatyvumą, užtikrinti vertę audito užsakovams bei užtikrinti kokybe pagrįstas konkurencijos sąlygas auditoriams.

2020 m. II pusmečio auditų ataskaitos

2020 m. II pusmečiui (iki 2021 sausio 31 d.) informaciją apie atliktus energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditus pateikė visi auditoriai, turintys įrenginiuose ir technologiniams procesams auditoriaus kvalifikacijos atestatus. 2020 m. II pusmetyje auditus atliko ir auditų ataskaitas pateikė 11 auditorių.


2020 m. II pusmečio energijos vartojimo auditų įrenginiuose ir technologiniams procesams ataskaitų atitikties patikra

Už ataskaitinį laikotarpį surinkus atliktų auditų ataskaitas VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – LEA) atlieka auditų ataskaitų atranką atitikties patikrinimui. Atranka vykdoma pagal pateiktų auditų ataskaitų duomenis, informaciją apie auditoriaus veiklą, jos metu užpildomas atrankos kriterijų sąrašas. Atskirų kriterijų reikšmės apibendrinamos prioriteto faktoriumi, kuris gaunamas atsižvelgiant patikrinimui numatytą svorių rinkinį.

Auditų ataskaitų atrankos atitikties patikrinimo rezultatai

Atitikties patikros procese siekiama įvertinti atliktų auditų ataskaitų atitiktį Metodikai bei tokiu būdu (iš dalies) įvertinti auditorių atlikto darbo kokybę. Ši patikra tiesiogiai atskleidžia, kurie Metodikos reikalavimai nėra vykdomi arba tinkamai pateikiami ataskaitose. Patikros rezultatai taip pat gali būti statistiškai apdoroti ir pateikti kaip Metodikos atitikties indikatoriaus kitimas skirtingais laikotarpiais, išskiriant ekstremalias vertes, pavaizduota paveiksle:

Pateikiamas įvertinimas parodo įrenginiuose ir technologiniams procesams atliktų auditų ataskaitų kokybę. Žemą atitikties rodiklio įvertį gavusi audito ataskaita gali būti tapatinama su žemos kokybės auditu. Nuo 2019 metų audito atitikties patikrinimai pasiskirsto kas pusmetį, taip geriau matomas auditų kokybės kilimas iki 2020 metų I pusmečio. 2020 metų II pusmetyje atitikties vertinimo procentas neženkliai sumažėja lyginant su 2020 metų I pusmečiu. Imtyje nedalyvauja nepatikrinti auditai, kurie sudaro 15 % visų gautų auditų ataskaitų, todėl 2020 m. II pusmečio rezultatas gali skirtis nuo faktinės situacijos.

 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos audito ataskaitoje

Dažniausiai pasitaikančios klaidos audito ataskaitoje yra:

 • Neatliekama ar netinkamai/nepilnai atliekama technologinių įrenginių energijos nuostolių nustatymas ir analizė;
 • Nevertinami ar netinkamai vertinami technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens nuostoliai;
 • Pateikiami pasiūlymai dėl energijos ir vandens nuostolių sumažinimo neapima technologinio proceso įrenginių;
 • Vertinami tik pavienių technologinių procesų įrenginių našumai;
 • Technologinių energetinių inžinerinių sistemų, aptarnavimo procesų energijos ir vandens vartojimo efektyvumo įvertinimas atliekamas neišsamiai ar iš vis neatliekamas;
 • Nesudaromi/nepilnai sudaromi vartojamos energijos rūšių ir vandens balansai;
 • Energetinių parametrų matavimų rezultatai grafikų ar lentelių pavidalu nepridedami pridėti prie audito ataskaitos. Neišsami gautų energetinių parametrų matavimo rezultatų analizė;
 • Vis dar atsiranda auditų, kuriuose neišskiriamos technologinių įrenginių ar technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens sąnaudos atskiriems pagrindiniams įrenginiams.

Auditas turėtų atitikti šiuos būtiniausius minimalius kriterijus:

 • Metodikos reikalavimų laikymasis;
 • Auditai grindžiami naujausiais, išmatuotais, atsekamais energijos vartojimo ir (elektros) apkrovos profilių eksploatavimo duomenimis;
 • Auditai apima išsamią pastatų ar pastatų grupių, pramoninių operacijų ar įrenginių, įskaitant transportą, energijos vartojimo profilio apžvalgą;
 • Auditai turi būti proporcingi ir pakankamai reprezentatyvūs, kad būtų galima susidaryti patikimą bendrą energijos vartojimo efektyvumo vaizdą ir patikimai nustatyti svarbiausias tobulinimo galimybes;
 • Auditai leidžia atlikti išsamius ir patvirtintus siūlomų priemonių skaičiavimus, kad būtų pateikta aiški informacija apie galimą energijos sutaupymą;
 • Audituose naudojami duomenys turi būti saugomi analizei ir veiklos rezultatų sekimui.

Atsižvelgiant į LEA fiksuojamą vidutinį auditų broko rodiklį pastebimas daugumos auditorių atliktų auditų atitikties Metodikai gerėjimas. Vykdomi audito kokybės gerinimo veiksmai yra rezultatyvūs.