Naujiena

Parengta Ataskaita apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą

2019 04 19

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo viešai skelbiami susitarimai yra sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) dėl galutinės energijos vartotojų (toliau – vartotojai) švietimo ir konsultavimo energijos vartojimo efektyvumo didinimo (toliau – susitarimai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Sudaromų susitarimų tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Apraše numatyta, kad kasmet rengiama apibendrinta informacija apie susitarimų įgyvendinimą už paskutinius praėjusius metus. 


Rengiant minėtą informaciją, akcentuojamos švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklos, vartotojų skaičius ir vartotojų grupės bei ŠKP poveikio efektyvumas. Tuo tikslu tiekėjai kasmet už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP privalo atsiskaityti Energetikos ministerijai Apraše ir susitarimuose nustatyta tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

2019 metais iki vasario 15 d. už 2018 metais įgyvendintas ŠKP privalėjo atsiskaityti 64 tiekėjai (šių tiekėjų sąrašas viešai skelbiamas Energetikos ministerijos interneto svetainėje[1]). Iš jų 4 tiekėjai neatsiskaitė (negautos tiekėjų metinės ataskaitos).

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vadovaudamasi Aprašu ir vykdydama Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2019 metų veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1-48 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ 2.4 priemonę „Energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimo stebėsena“, parengė Ataskaitą apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais (toliau – Ataskaita).

Ataskaitai parengti buvo išnagrinėti energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus reglamentuojantys teisės aktai, 64 susitarimai ir gautos tiekėjų 2018 m. metinės ataskaitos.

2018 m. elektros energijos tiekėjai, šilumos energijos tiekėjai ir dujų energijos tiekėjai susitarimų tikslais įgyvendino šias ŠKP:

1. Informacijos skelbimas interneto svetainėje;

2. Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose;

3. Projektų viešinimo renginys;

4. Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą;

5. Konsultacijos atvykus pas vartotoją.

Be paminėtų, 2018 m. tiekėjų buvo įgyvendintos dar šios ŠKP:

1. Šilumos energijos tiekėjai ir elektros energijos tiekėjai teikė spaudiniuose palyginamąją analizę vartotojų grupėse kartu su energijos taupymo patarimais.

2. Šilumos energijos tiekėjai vykdė šilumos punktų ir (arba) šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymus (toliau – EEM) bei skolino šilumos energijos matuoklius ar kitokią matavimo įrangą.

3. Dujų energijos tiekėjai vykdė dujas naudojančių sistemų EEM.