Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose

2022-09-07; Nr. 03-002-J-0001-J02

(kvietimas galiojo iki 2023-02-28)

BENDRI REIKALAVIMAI

1. Bendra kvietimui teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto (toliau – JP) projektus skirta finansavimo lėšų suma (eurais): 2 493 000 eurų.

2. Finansuojama JP projektų veikla: privačių elektromobilių  (toliau – EV) įkrovimo prieigų įrengimas (t. y. privačios EV įkrovimo stotelės ar stotelių su viena ar daugiau prieigų (toliau – stotelė su prieiga (-omis)) įsigijimas, montavimas / įrengimas) daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose.

3. Galimi JP projektų pareiškėjai: fiziniai asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo turto objektuose daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (toliau – pareiškėjas).

4. JP projektų atrankos būdas: tęstinis.

5. Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai: įrengtų ir pradėjusių veikti privačių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.

6. Siekiama reikšmė: 2860 prieigų.

7. Reikalavimai JP projektams:
   7.1. Partneriai negalimi;
   7.2. finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   7.3. finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga (-omis);
   7.4. įrengta stotelė su prieiga (-omis) (priedai ar papildoma įranga) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkciją;
   7.5. ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
   7.6. lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę ir ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
   7.7. viduje įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IP-44 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
   7.8. turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
   7.9. stotelės su prieiga (-omis) montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Elektros įrenginių įrengimo atestatą;
   7.10. įrengiamos EV prieigos negali būti mažesnės nei 3,7 ir didesnės kaip 11 kW galios;
   7.11. didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius už vienos prieigos įrengimą ir nepažeidžiant 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas) reikalavimų (kai taikoma);
   7.12. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
   7.13. tinkamų išlaidų kategorijos:
   7.13.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
   7.13.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos;
   7.13.3. papildomų būtinųjų priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos;
   7.13.4. montavimo darbų išlaidos;
   7.14. JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis: nuo šio kvietimo teikti paraiškas (toliau – kvietimas) paskelbimo dienos iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;
   7.15. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos pareiškėjo nuosavomis lėšomis iki JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, JP projekto išlaidų tinkamumo laikotarpiu;
   7.16. netiesioginės JP išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos;
   7.17. kryžminis finansavimas netaikomas.

8. Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai:

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, Eur

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai
FĮ-03-01 01 Fiksuotasis vieneto įkainis fiziniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (3,7–11 kW galios), be PVM 1197,99

   1) EV įkrovimo prieigos įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos: PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, išrašyta pareiškėjo vardu ir stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo-priėmimo aktas;
   2) EV įkrovimo prieigos techninė specifikacija ar lygiavertis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kad ji atitinka kvietime nustatytus techninius reikalavimus stotelės su prieiga (-omis) įrengimui (IP-54, IK-8, prieigos galia) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija;
   3) įrengtos stotelės su prieiga (-omis) nuotrauka (-os);
   4) JP projekto vykdytojo deklaracija pagal prie kvietimo pridedamą formą.

FĮ-03-03

01 Fiksuotasis vieneto įkainis fiziniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (3,7–11 kW galios), be PVM 1707,65

9. JP projektų atrankos kriterijai:
   9.1. JP projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
   9.2. specialieji ir (arba) prioritetiniai JP projektų atrankos kriterijai netaikomi;
   9.3. gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
   9.4. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 10 (dešimt) darbo dienų;
   9.5. paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
   9.6. jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
   9.7. paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) veikia De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytame neremtiname sektoriuje ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai, ir tokie dokumentai nėra pateikiami vieną kartą paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. Pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
   9.8. jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
   9.9. pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju.

10. Horizontaliųjų principų ir su jais susijusių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai:
   10.1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
   10.2. nenumatomi  apribojimai pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

11. JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė: ne daugiau kaip 6 mėn. nuo sprendimo dėl finansavimo datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn. JP projekto įgyvendinimo trukmė pratęsiama JP projekto vykdytojo pagrįstu rašytiniu prašymu, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

12. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti (eurais): netaikoma.

13. Nuosavo įnašo dydis: nuosavo įnašo dalis – 40 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų.

14. Regionas, kuriam priskiriamas (-i) projektas (-ai): netaikoma.

15. Reikalavimai valstybės pagalbai:
   15.1. Finansavimas, skiriamas JP projektams, kuriuos vykdo fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamento nuostatomis. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui (pareiškėjui) per 3 mokestinius metus, suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje) (De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalis). Finansavimas nėra skiriamas ūkio subjektams (pareiškėjams), nurodytiems De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje;
   15.2. finansavimo JP projektui atitikties De minimis reglamentui vertinimą atlieka LEA pagal Projekto finansavimo sąlygų aprašo 2 priede nustatytą atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą;
   15.3. LEA prieš suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą pareiškėjui Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) turi patikrinti ar, pareiškėjui suteikus numatytą finansavimą, nebūtų viršyta leistina nereikšmingos pagalbos riba, taip pat patikrinti kitus Registre pateikiamus duomenis apie pareiškėją;
   15.4. Jeigu LEA nustato, kad ūkio subjektui (pareiškėjui) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis), kurią sudaro De minimis reglamente nustatyta didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

16. Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo:
   16.1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus vienerius kalendorinius metus po finansavimo išmokėjimo JP projekto vykdytojui dienos, pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus dėl investicijų tęstinumo;
   16.2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;
   16.3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
   16.4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
   16.5. jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

17. Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka:
   
17.1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
   17.2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, dėl JP projekto vykdytojo faktiškai patirtų ir apmokėtų iš JP projekto vykdytojo nuosavų lėšų JP projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
   17.3. JP projekto vykdytojo užpildyta prie kvietimo pridėta mokėjimo prašymo forma kartu su kvietimo 8 punkte nurodytais dokumentais teikiama raštu LEA adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);
   17.4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 10 (dešimt) darbo dienų;
   17.5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
   17.6. LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka patvirtinus mokėjimo prašymą, finansavimo lėšos išmokamos JP projekto vykdytojui per 10 (dešimt) darbo dienų;
   17.7. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, įskaitant šiame kvietime numatytą galimą pratesimą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
   17.8. jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

18. Taikomi teisės aktai:
   
18.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
   18.2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
   18.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – De minimis reglamentas);
   18.4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
   18.5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
   18.6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
   18.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
   18.8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
   18.9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
   18.10. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
   18.11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
   18.12. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;
   18.13. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas, skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje.

INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

19. Paraiškos pateikimo terminas: nuo 2022 m. rugsėjo 07 d.  14:00 val. iki 2023 m. vasario 28 d.  17:00 val.

20. Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka:
   
20.1. JP projekto paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
   20.2. internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali neatitikti Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
   20.3. vienas JP projekto pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti tik vieną JP projekto paraišką;
   20.4. vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga, skaičius;
   20.5. jei paraišką teikia įgaliotas asmuo, kartu su paraiška pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti  pareiškėjui, kuriame  nurodyta kokius veiksmus įgaliojama atlikti (pateikti paraišką, mokėjimo prašymą ar kitus su JP projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus) (toliau - Įgaliojimas);
   20.6. pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte.

21. Privalomi priedai:
   21.1. Pareiškėjo nuosavybės teisė į nekilnojamojo turto objektą: Nekilnojamo turto registro suteiktą unikalų objekto numerį;
   21.2. „Viena įmonė“ deklaracija (jei pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą), kurios forma nustatyta Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6 priede;
   21.3. Įgaliojimas (jei taikoma).

22. Kontaktai: viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA), konsultacijos teikiamos el. paštu [email protected] ir telefonu +370 687 98039.

23. Kita aktuali informacija:
   
23.1. Kvietimas ir visa su kvietimu susijusi informacija skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt;
   23.2. paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
   23.3. paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
   23.4. kvietimas baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl finansavimo ir pateiktas paraiškas galima paskirstyti visą kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą, arba kai dėl nepakankamo susidomėjimo kvietimu teikti paraiškas bei pateiktų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių, kad bus nepanaudotos kvietimui numatytos lėšos.

24. Priedas: