Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse

2022-10-28; Nr. 03-002-J-0001-J04

(kvietimas galiojo iki 2023-02-28)

      Mokymo medžiaga apie paramą juridiniams asmenims, siekianties įrengti įrovimo elektromobiliams prieigas savo darbuotojų reikmėms:
            1. Pranešimo medžiaga (pdf).
            2. Vaizdo įrašas:

BENDRI REIKALAVIMAI

1. Bendra kvietimui teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto (toliau – JP) projektus skirta finansavimo lėšų suma (eurais): 4 309 400 eurų.

2. Finansuojama JP projektų veikla: privačių elektromobilių  įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse (įmonėse, įstaigose, organizacijose ir t. t.).

3. Galimi JP projektų pareiškėjai: viešasis arba privatus juridinis asmuo, siekiantis stotelę (-es) su prieiga (-omis) įrengti savo darbuotojų reikmėms (įmonėse, įstaigose, organizacijose ir t. t.) (toliau – pareiškėjas).

4. JP projektų atrankos būdas: tęstinis.

5. Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai: įrengtų ir pradėjusių veikti privačių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.

6. Siekiama reikšmė: 5493 prieigos.

7. Reikalavimai JP projektams:
   7.1. Partneriai negalimi;
   7.2. finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   7.3. finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga (-omis);
   7.4. įrengta stotelė su prieiga (-omis) (priedai ar papildoma įranga) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkciją;
   7.5. ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
   7.6. lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę ir ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
   7.7. viduje įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IP-44 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
   7.8. įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi turėti ne žemesnį kaip OCPP 1.6  komunikacijos protokolą ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumą;
   7.9. turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
   7.10. stotelės su prieiga (-omis) montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Elektros įrenginių įrengimo atestatą;
   7.11. įrengiamos EV prieigos negali būti mažesnės nei 7 ir didesnės kaip 22 kW galios;
   7.12. didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius už vienos prieigos įrengimą ir nepažeidžiant 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas) reikalavimų (kai taikoma);
   7.13. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
   7.14. tinkamų išlaidų kategorijos:
   7.14.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
   7.14.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos;
   7.14.3. papildomų būtinųjų priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos;
   7.14.4. montavimo darbų išlaidos;
   7.14.5. papildomos išlaidos, susijusios su komunikacijos protokolu ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumu;
   7.14.6. ženklinimo darbų išlaidos.
   7.15. JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis: nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;
   7.16. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos pareiškėjo nuosavomis lėšomis iki JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, JP projekto išlaidų tinkamumo laikotarpiu;
   7.17. netiesioginės JP išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos;
   7.18. kryžminis finansavimas netaikomas.
   7.19. Taisyklių 314 punkte nurodytų pareiškėjų (valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų bei viešųjų įstaigų, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė) JP projektų mišrusis PVM ir PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šiame papunktyje nurodytų pareiškėjų JP projektams tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimui taikomi kvietimo 8 punkte nurodyti fiksuotieji įkainiai su PVM.

8. Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai:

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, Eur

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai
FĮ-03-05 01 Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM 908,84

   1) įrengtos stotelės (-ių) su prieiga (-omis) ir priedų ar papildomos įrangos įsigijimą pagrindžiantis (-ys) dokumentas (-ai) (PVM sąskaita (-os) faktūra (-os) / sąskaita (-os) faktūra (-os), išrašyta (-os) pareiškėjo vardu);

   2) įrengtos stotelės (-ių) su prieiga (-omis) perėmimo juridinio asmens nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (perdavimo-priėmimo aktas (-ai), kuriame (-iuose) turi būti nurodyta, kad stotelė (-ės) su prieiga (-omis), turinti dinaminio galios (apkrovos) valdymo funkciją įrengta ir priedai (dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklis) yra įrengti, tinkamai veikia ir užtikrina dinaminio galios (apkrovos) valdymo veikimą); 

   3) įrengtos stotelės (-ių) su prieiga (-omis) techninė specifikacija ar lygiavertis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kad ji atitinka kvietime nustatytus techninius reikalavimus stotelės su prieiga (-omis) įrengimui (viduje įrengiama stotelė turi atitikti IP-44, lauke įrengiama stotelė IP-54, IK-8, prieigos galia 7 – 22 kW) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija  bei ne žemesnis kaip OCPP 1.6  komunikacijos protokolas ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumas;

   4) įrengtos stotelės (-ių) su prieiga (-omis) ir (ar)  ženklinimu nuotrauka (-os);

   5) JP projekto vykdytojo deklaracija pagal prie kvietimo pridedamą formą.

FĮ-03-06

01 Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM 1099,70

FĮ-03-07

01 Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, be PVM  1077,09

FĮ-03-08

01 Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, su PVM 1303,28

FĮ-03-09

01 Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM 1346,70

FĮ-03-10

01 Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM 1629,50

FĮ-03-11

01 Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, be PVM 1977,12

FĮ-03-12

01 Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės (7–22 kW galios)**, su PVM 2392,31

*fiksuotųjų vieneto įkainių vienetų skaičius yra lygus įkrovimo prieigų skaičiui ir turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės papildomų būtinųjų priedų ir įrengimo darbų fiksuotuoju vieneto įkainiu.
**fiksuotasis vieneto įkainis turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga fiksuotuoju vieneto įkainiu.

9. JP projektų atrankos kriterijai:
   9.1. JP projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
   9.2. specialieji ir (arba) prioritetiniai JP projektų atrankos kriterijai netaikomi;
   9.3. gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
   9.4. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 10 (dešimt) darbo dienų;
   9.5. paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
   9.6. jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
   9.7. paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) veikia De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytame neremtiname sektoriuje ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai, ir tokie dokumentai nėra pateikiami vieną kartą paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. Pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
   9.8. jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
   9.9. pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju.

10. Horizontaliųjų principų ir su jais susijusių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai:
   10.1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
   10.2. nenumatomi  apribojimai pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

11. JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė: ne daugiau kaip 6 mėn. nuo sprendimo dėl finansavimo datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn. JP projekto įgyvendinimo trukmė pratęsiama JP projekto vykdytojo pagrįstu rašytiniu prašymu, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

12. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti (eurais): netaikoma.

13. Nuosavo įnašo dydis: nuosavo įnašo dalis – 70 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų.

14. Regionas, kuriam priskiriamas (-i) projektas (-ai): netaikoma.

15. Reikalavimai valstybės pagalbai:
   15.1. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamento nuostatomis. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui (pareiškėjui) per 3 mokestinius metus, suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje) (De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalis). Finansavimas nėra skiriamas ūkio subjektams (pareiškėjams), nurodytiems De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje;
   15.2. finansavimo JP projektui atitikties De minimis reglamentui vertinimą atlieka LEA pagal Projekto finansavimo sąlygų aprašo 2 priede nustatytą atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą;
   15.3. LEA prieš suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą pareiškėjui Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) turi patikrinti ar, pareiškėjui suteikus numatytą finansavimą, nebūtų viršyta leistina nereikšmingos pagalbos riba, taip pat patikrinti kitus Registre pateikiamus duomenis apie pareiškėją;
   15.4. Jeigu LEA nustato, kad ūkio subjektui (pareiškėjui) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis), kurią sudaro De minimis reglamente nustatyta didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

16. Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo:
   16.1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus trejus kalendorinius metus po finansavimo išmokėjimo JP projekto vykdytojui dienos, pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus dėl investicijų tęstinumo;
   16.2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;
   16.3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
   16.4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
   16.5. jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

17. Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka:
   17.1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
   17.2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, dėl JP projekto vykdytojo faktiškai patirtų ir apmokėtų iš JP projekto vykdytojo nuosavų lėšų JP projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
   17.3. JP projekto vykdytojo užpildyta prie kvietimo pridėta mokėjimo prašymo forma kartu su kvietimo 8 punkte nurodytais dokumentais teikiama raštu LEA el. p. adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu;
   17.4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 10 (dešimt) darbo dienų;
   17.5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
   17.6. LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka patvirtinus mokėjimo prašymą, finansavimo lėšos išmokamos JP projekto vykdytojui per 10 (dešimt) darbo dienų;
   17.7. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per sprendime dėl finansavimo nustatytą terminą, įskaitant šiame kvietime numatytą galimą pratesimą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
   17.8. jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

18. Taikomi teisės aktai:
   18.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP);
   18.2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
   18.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – De minimis reglamentas);
   18.4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
   18.5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
   18.6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
   18.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
   18.8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
   18.9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
   18.10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
   18.11. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;
   18.12. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas, skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje;
   18.13. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

19. Paraiškos pateikimo terminas: nuo 2022 m. spalio 28 d. 14:00 val. iki 2023 m. vasario 28 d. 17:00 val.

20. Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka:
   20.1. JP projekto paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
   20.2. internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali neatitikti Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
   20.3. vienas JP projekto pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti tik vieną JP projekto paraišką;
   20.4. vienoje JP projekto paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę (-es) su prieiga (-omis) ir planuojamų įrengti stotelių su prieiga (-omis), skaičius;
   20.5.  JP projekto pareiškėjas teikdamas JP projekto paraišką patvirtina, kad JP projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus, yra priėmęs sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui;
   20.6. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte.

21. Privalomi priedai:
   21.1. Pareiškėjo nuosavybės teisę į nekilnojamo turto objektą įrodantis dokumentas - VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas, arba  nekilnojamojo turto objekto valdymą (ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė su galimu pratęsimu) kitais teisėtais pagrindais įrodantys dokumentai ir (arba) panaudos davėjo ar nuomotojo raštiškas sutikimas vykdyti JP projekto veiklas nekilnojamo turto objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį  ir jei toks sutikimas nėra suteikiamas nuomos ar panaudos sutartyje;
   21.2. „Viena įmonė“ deklaracija (teikia viešieji juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, ir privatūs juridiniai asmenys), kurios forma nustatyta Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6 priede;
   21.3. Forma dėl mišraus PVM ir PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (teikia Taisyklių 314 punkte nurodyti pareiškėjai (valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinių mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė)).

22. Kontaktai: viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA), konsultacijos teikiamos el. paštu [email protected], telefonu +370 687 98039.

23. Kita aktuali informacija:
   23.1. Kvietimas ir visa su kvietimu susijusi informacija skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt;
   23.2. paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
   23.3. paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
   23.4. kvietimas baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl finansavimo ir pateiktas paraiškas galima paskirstyti visą kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą, arba kai dėl nepakankamo susidomėjimo kvietimu teikti paraiškas bei pateiktų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių, kad bus nepanaudotos kvietimui numatytos lėšos;
   23.5. JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:
   23.5.1. pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl finansavimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomo įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklas ir rezultatus ir informuoja apie gautą ES finansavimą. Projekto ir JP projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama);
   23.5.2. JP projekto vykdytojas, įgyvendindamas informavimo apie projektą veiklą turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“;
   23.5.3. Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikiama informacija apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikiama informacija apie ES indėlį ir naudą;
   23.5.4. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti galimybę ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu susipažinti su komunikacijos ir matomumo medžiaga, taip pat užtikrinti, kad ES būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą ir visas su ja susijusias ankstesnes teises pagal Reglamento (ES) 2021/1060 49 straipsnio 6 dalį ir IX priedą ir pagal EGADP finansinio susitarimo tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos (toliau – finansinis susitarimas) 10 straipsnio 6 punktą. Pagal Reglamento (ES) 2021/1060 49 straipsnio 3 ir 5 dalis ir finansinio susitarimo 10 straipsnio 2 dalies c punktą svetainėje esinvesticijos.lt, Finansų ministerijos interneto svetainėje finmin.lrv.lt, EK interneto svetainėje kohesio.eu ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse bus skelbiama: projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos data, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir ES lėšų šaltinio (fondo) finansavimo dydis, projekto veiklų įgyvendinimo regionas ir regionui skirto finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto šalies ir vietos nuoroda arba geografinė padėtis; paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data, bendra JP projektui skiriama finansavimo lėšų suma, JP projekto veiklų vykdymo vieta; kita informacija apie projektą ir JP projektą, kurios viešinimas neprieštarauja teisės aktams dėl su ES investicijomis susijusių duomenų viešinimo;
   23.5.5. ES investicijų komunikacija neturi būti naudojama politinei reklamai;
   23.6. asmens duomenis, nurodytus paraiškoje, mokėjimo prašyme ir kituose LEA pateiktuose dokumentuose, LEA, Europos Komisija, vadovaujančioji, administruojančioji, audito institucijos tvarkys stebėsenos, ataskaitų teikimo, komunikacijos, skelbimo, vertinimo, finansų valdymo, patikrinimų ir audito, taip pat, kai taikytina, dalyvių atitikties nustatymo vykdymo tikslais (teisinis pagrindas – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ 4.20, 5.14 papunkčiai ir 6 punktas) ir (arba) lėšų naudojimo, susijusio su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytomis reformų ir investicijų projektų įgyvendinimo priemonėmis, įvykdymo, audito ir kontrolės tikslais (teisinis pagrindas – 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, (toliau – EGADP) 22 straipsnio 2 dalies d punktas ir 3 dalis, Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijos funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo” 6.2 papunktis). Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), arba 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikytinas, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

24. Priedai: