Tadas Norvydas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovas

  • Titulinis
  • Kontaktai
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. Tturėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje;

3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sritį;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Centro veiklą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Centro veiklą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Centro darbuotojams, užtikrina Centro nuostatuose nustatyto Centro veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą bei Centro kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Centrui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Centro parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Centro veiklą Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams);

4. Teikia pasiūlymus dėl Centro nuostatų, Centro pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Centro darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Centro darbuotojų veiklos vertinimo, Centro darbuotojų skatinimo ir kitais Centro veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Centro darbuotojų veiklą;

6. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

7. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdant NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

7.1. organizuoja ir koordinuoja NENS įgyvendinimo priemonių energetinio efektyvumo didinimo srityje poveikio vertinimą, siūlymų dėl šių priemonių tikslinimo rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

7.2. organizuoja ir koordinuoja NENS įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių energetinio efektyvumo didinimo srityje vykdymo stebėseną, dalyvauja rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;

8. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja pasiūlymų Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengimui, atnaujinimui parengimą ir pateikimą, NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

9. Organizuoja ir koordinuoja energetikos sektoriaus duomenų pagal Centro kompetenciją rinkimą, kaupimą ir sisteminimą, jų pagrindu energetikos sektoriaus analizės rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

10. Pagal Centro kompetenciją, esant poreikiui, organizuoja pasiūlymų Energetikos ministerijai, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje, parengimą ir pateikimą;

11. Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 28 straipsnyje nurodytų energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą ir kitas susijusias procedūras;

12. Organizuoja ir koordinuoja įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, audito atlikimo proceso administravimo vykdymą ir priežiūrą, informaciją apie įpareigojimų vykdymą rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

13. Organizuoja ir koordinuoja Energetikos ministerijos, energetikos įmonių ir energijos tiekėjų susitarimų dėl energijos sutaupymo, sudarytų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka, įgyvendinimo priežiūrą;

14. Organizuoja ir koordinuoja energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projekto rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai, valstybės institucijų, įstaigų ir energetikos įmonių pateiktų duomenų apie įdiegtų energijos vartojimo efektyvumą didinančių efektyvumo priemonių sutaupytą energiją vertinimą ir analizę, ataskaitų rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

15. Organizuoja ir koordinuoja efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius viešinimo darbus;

16. Dalyvauja administruojant ir (ar) įgyvendinant priemones, įskaitant finansinės paskatos priemones, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas, vystoma atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) plėtra:

16.1. organizuoja ir koordinuoja metodinės pagalbos ir konsultacijų projektų vykdytojams ir institucijoms rengiant ir įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus, taip pat ir integruojančius energijos gamybos iš AIE priemonių plėtros ir tvarių sprendimų diegimą, teikimą;

16.2. organizuoja ir koordinuoja kitų teisės aktuose nustatytų funkcijų, susijusių su priemonių administravimu ir įgyvendinimu, kuriomis didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir saugumas, vystoma AIE plėtra, atlikimą;

17. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektų, reikalingų užtikrinti Centro funkcijas, parengimą, pagal Centro kompetenciją organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;

18. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus Centro funkcijoms vykdyti, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

19. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

20. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Centrui nustatytų priemonių įgyvendinimą;

21. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms rengimą ir teikimą;

22. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, rengimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

23. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

24. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

25. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

26. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

27. Teikia siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;

28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).