Tadas Norvydas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro projektų vadovas

  • Titulinis
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį, arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, tarptautinius susitarimus, reglamentuojančius efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo sritį;

3. Labai gerai mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4. Gebėti analizuoti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas ir rengti išvadas;

5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Atlieka priskirtų projektų veiklų planavimą;

2. Koordinuoja priskirtų projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoja nustatytų veiklų rezultatus;

3. Atsiskaito už priskirtų projektų veiklų rezultatus;

4. Pagal Centro kompetenciją konsultuoja projektų vykdytojus ir projektus administruojančias institucijas paraiškų ir projektų rengimo, projektų įgyvendinimo klausimais;

5. Rengia reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų projektų audituose;

6. Rengia priskirtų projektų įgyvendinimo informaciją ataskaitoms, informavimo veikloms parengti;

7. Tvarko su priskirtų projektų administravimu susijusius dokumentus, bylas, parengia juos perdavimui į archyvą;

8. Dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Centro funkcijas, pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

9. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, dalyvauja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Centrui nustatytų priemonių įgyvendinime;

10. Pagal priskirtą veiklos sritį, esant poreikiui, rengia ir (ar) pristato informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

11. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

12. Inicijuoja ir, esant poreikiui, dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, reikalingus nustatytoms funkcijoms vykdyti;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

14. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

15. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

16. Teikia siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;

17. Pagal kompetenciją rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir intraneto svetainėse, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Centro vadovo duotus nurodymus (pavedimus).