Tadas Norvydas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro energijos vartojimo efektyvumo duomenų analitikas

  • Titulinis
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro energijos vartojimo efektyvumo duomenų analitikas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DUOMENŲ ANALITIKUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti technologijos mokslų arba gamtos mokslų, arba socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį, arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, tarptautinius susitarimus, reglamentuojančius efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo sritį;

3. Labai gerai mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4. Mokėti naudotis duomenų analizavimo programine įranga ir duomenų valdymo programomis;

5. Gebėti kurti algoritmus, modelius iš mažos ir didelės apimties duomenų;

6. Gebėti analizuoti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, nustatyti problemas ir rengti išvadas;

7. Gebėti vykdyti Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius projektus, teikti susistemintas ataskaitas;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

9. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

10. Mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

11. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DUOMENŲ ANALITIKO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Vykdo energijos vartojimo audito atlikimo sistemos priežiūrą, atlieka energijos vartojimo auditų ataskaitų kokybės vertinimus, rengia išvadas bei teikia ataskaitas;

2. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

3. Teikia siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;

4. Pagal kompetenciją rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir intraneto svetainėse, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Centro vadovo duotus nurodymus (pavedimus).