Veiklos viešinimas

Šioje dalyje skelbiama viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros darbuotojų viešų pranešimų medžiaga

2020 metai


„Konsultacija su auditoriais dėl energijos vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos keitimo“
Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2020-05-14 surengtos viešosios konsultacijos medžiaga dėl energijos vartojimo audito atlikimo įrenginiuose ir technologiniams procesams kokybės gerinimo. Šios konsultacijos tikslas – gauti atestuotų auditorių siūlymus Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikai tobulinti. Auditorių buvo prašoma iš anksto pateikti jiems aktualius klausimus ir konkrečius pasiūlymus bei nurodyti problemas, kylančias atliekant energijos vartojimo auditus įrenginiuose ir technologiniams procesams bei rengiant minėtų auditų ataskaitas. 
„Energijos vartotojų švietimas ir konsultavimas 2019 metais“

Pranešimas „Energijos vartotojų švietimas ir konsultavimas 2019 metais“ pristatytas 2020-04-20 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje 

„Energijos vartojimo audito ypatumai viešuosiuose pastatuose“

Pranešimas „Energijos vartojimo audito ypatumai viešuosiuose pastatuose“ pristatytas 2020-04-17 uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūroje vykusioje valstybės valdomų viešųjų pastatų savininkų bei valdytojų konsultacijoje

„Pokyčiai Lietuvos energetikos sektoriuje“

Pranešimas „Pokyčiai Lietuvos energetikos sektoriuje“ pristatytas 2020-02-20 Kauno technologijos universitete surengtoje konferencijoje „Energetika 2020“ (pdf)

„Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas“

Pranešimas „Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas“ pristatytas 2020-01-28 susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nariais

2019 metai

„Kaip matome energetikos sektorių 2021–2030 metais: iššūkiai ir tyrimų poreikiai“

Pranešimas „Kaip matome energetikos sektorių 2021–2030 metais: iššūkiai ir tyrimų poreikiai“ pristatytas 2019 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Seime surengtame seminare-diskusijoje apie tiesiogines ES finansuojamas mokslinio tyrimo programas energetikos, aplinkosaugos bei susijusiose tematikose „ES finansuojamos mokslinių tyrimų programos energetikos bei aplinkosaugos srityse – jų svarba Lietuvai ir kaip suaktyvinti Lietuvos dalyvavimą šiose programose“