Tadas Norvydas

Energetikos duomenų analizės centro vadovas

  • Titulinis
  • Energetikos duomenų analizės centro vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį energetikos arba kitų sričių duomenų analitikos srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektorių;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Centro veiklą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Centro veiklą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Centro darbuotojams, užtikrina Centro nuostatuose nustatyto Centro veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą bei Centro kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Centrui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Centro parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Centro veiklą Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams);

4. Teikia pasiūlymus dėl Centro nuostatų, Centro pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Centro darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Centro darbuotojų veiklos vertinimo, Centro darbuotojų skatinimo ir kitais Centro veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Centro darbuotojų veiklą;

6. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

7. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Agentūros veiksmus, padedančius Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą, organizuoja ir koordinuoja NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą Agentūroje:

7.1. organizuoja ir koordinuoja NENS įgyvendinimo priemonių poveikio vertinimą, Agentūros siūlymų dėl šių priemonių tikslinimo rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

7.2. organizuoja ir koordinuoja NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitų rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

8. Organizuoja ir koordinuoja Agentūros pasiūlymų Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengimui, atnaujinimui parengimą ir pateikimą, NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą Agentūroje;

9. Organizuoja ir koordinuoja energetikos sektoriaus duomenų rinkimą, kaupimą ir sisteminimą, jų pagrindu energetikos sektoriaus analizės rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

10. Pagal Centro kompetenciją, esant poreikiui, organizuoja pasiūlymų Energetikos ministerijai, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje, parengimą ir pateikimą;

11. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektų, reikalingų užtikrinti Centro funkcijas, parengimą, pagal Centro kompetenciją organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;

12. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus Centro funkcijoms vykdyti, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

13. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

14. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Centrui nustatytų priemonių įgyvendinimą;

15. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms rengimą ir teikimą;

16. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, rengimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

17. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

18. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

19. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

20. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

21. Teikia siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).