Tadas Norvydas

Valstybės naftos produktų atsargų skyriaus vadovas

  • Titulinis
  • Valstybės naftos produktų atsargų skyriaus vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį ekonomikos ar technologijos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo srityje patirtį sprendžiant komercinius, teisinius, ekonominius atsargų saugojimo, kaupimo ir tvarkymo klausimus;

4. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius naftos ir naftos produktų sektoriaus veiklą, naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų sudarymą, kaupimą, tvarkymą ir naudojimo kontrolę, pagrindinius naftos produktų technologinius ir techninius ypatumus;

5. Mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

6. Gerai mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterinės programos paketu;

7. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Skyriaus veiklą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Skyriaus darbuotojams, užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatyto Skyriaus veiklos tikslo ir funkcijų įgyvendinimą bei Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Skyriui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Skyriaus parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Skyriaus veiklą Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams);

4. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Skyriaus darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

6. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padededančius Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

7. Esant poreikiui, pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdant NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

8. Esant poreikiui, pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja pasiūlymų Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengimui, atnaujinimui parengimą ir pateikimą, NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

9. Organizuoja ir koordinuoja energetikos sektoriaus duomenų pagal Skyriaus kompetenciją rinkimą, kaupimą ir sisteminimą, jų pagrindu energetikos sektoriaus analizės rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

10. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, organizuoja pasiūlymų Energetikos ministerijai, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje, parengimą ir pateikimą;

11. Esant poreikiui, organizuoja informacijos apie kitų ES valstybių narių įsteigtas centrines naftos produktų ir naftos atsargų saugyklas, subjektus, kaupiančius ir (ar) tvarkančius naftos produktų ir naftos atsargas, rengimą ir teikimą, apibendrintos informacijos ir (ar) siūlymų dėl bendravimo ir bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių subjektais rengimą ir teikimą;

12. Esant poreikiui, Agentūros vadovybei teikia apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl naftos produktų kaupimo reikalavimo teisių būdu kitose ES valstybėse narėse vykdomos naftos produktų atsargų kaupimo praktikos;

13. Organizuoja ir koordinuoja valstybės naftos produktų atsargų pirkimo, saugojimo, keitimo (atnaujinimo), pardavimo, naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų kitiems ūkio subjektams teikimo, reikalavimo teisių įsigijimo ir kitus su šia veikla susijusius darbus;

14. Organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų informacinės sistemos duomenų valdymą ir tvarkymą, užtikrina naftos produktų ir naftos atsargų informacinės sistemos išrašų ir ataskaitų Europos Komisijai teikimą laiku;

15. Teikia siūlymus dėl savalaikio Agentūros kaupiamų naftos produktų valstybės atsargų keitimo, atnaujinimo ar realizavimo, ar reikalavimo teisių į perteklines atsargas suteikimo, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi;

16. Pagal kompetenciją organizuoja naftos produktų – valstybės atsargų saugojimo, apskaitos ir inventorizavimo kontrolę, siekiant išvengti viršnorminių atsargų netekčių;

17. Organizuoja nuolatinę Agentūros kaupiamų naftos produktų atsargų kokybės rodiklių kontrolę, seka jų kitimą, siekiant užtikrinti, kad Agentūros kaupiamų naftos produktų atsargų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

18. Dalyvauja mėnesinėse ir metinėse Agentūros kaupiamų naftos produktų valstybės atsargų inventorizacijose ir (ar) inventorizacijose pilnai atkrovus talpyklas;

19. Dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų procedūras, reikalingas naftos produktų atsargoms ar reikalavimo teisėms į naftos produktų atsargas įsigyti, taip pat Agentūros kaupiamoms naftos produktų atsargoms pirkti, pakeisti, parduoti, kontroliuoja, kad į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) būtų pateikti teisingi viešųjų pirkimų duomenys, įvykdytų pirkimų ataskaitos ir kita informacija;

20. Nustatyta tvarka dalyvauja apskaičiuojant ir keičiant Agentūros darbuotojų funkcijų sąsajas, susijusias su Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme Agentūrai nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

21. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektų, reikalingų užtikrinti Skyriaus funkcijas, parengimą, pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;

22. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, Agentūros darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus;

23. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, rengimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

24. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Skyriui nustatytų priemonių įgyvendinimą;

25. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms rengimą ir teikimą;

26. Pagal priskirtą veiklos sritį, esant poreikiui, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

27. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

28. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

29. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

30. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

31. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).