Tadas Norvydas

Valstybės naftos produktų atsargų skyriaus projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį technologijos, ekonomikos, fizinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos ar viešojo administravimo srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų sudarymą, kaupimą, tvarkymą ir naudojimo kontrolę, pagrindinius viešųjų pirkimų principus, naftos produktų technologinius ir techninius ypatumus;

4. Mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Administruoja Naftos produktų ir naftos atsargų valstybės informacinę sistemą, teikia į ją mėnesines deklaracijas apie Agentūros kaupiamas ir tvarkomas specialiąsias naftos produktų atsargas, suderinęs su Skyriaus vadovu, esant poreikiui, ir su Agentūros direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, Europos Komisijai nustatytais terminais ir tvarka teikia parengtus atsargų informacinės sistemos išrašus;

2. Pagal priskirtą veiklos sritį bendradarbiauja su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Europos Komisija ir parengia šioms institucijoms būtiną teikti suderintą informaciją ir duomenis;

3. Parengia duomenis, derina sutarčių, susitarimų projektus ir kitą informaciją, ruošiantis atlikti ir atliekant naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų kitiems ūkio subjektams teikimą, reikalavimo teisių įsigijimą ir kitus su šia veikla susijusius darbus;

4. Agentūros direktoriui nustatyta tvarka paskyrus, dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų procedūras, reikalingas naftos produktų atsargoms ar reikalavimo teisėms į naftos produktų atsargas įsigyti, taip pat Agentūros kaupiamoms naftos produktų atsargoms pirkti, pakeisti, parduoti, į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) pateikia viešųjų pirkimų duomenis, įvykdytų pirkimų ataskaitas ir kitą informaciją;

5. Agentūros direktoriui paskyrus, dalyvauja mėnesinėse ir metinėse Agentūros kaupiamų naftos produktų valstybės atsargų inventorizacijose ir (ar) inventorizacijose pilnai ištuštinus talpyklas;

6. Rengia raštų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir kitoms organizacijoms projektus dėl reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) informacijos teikimo Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais;

7. Nuolat atlieka Agentūros sudarytų sutarčių dėl naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų kitiems ūkio subjektams teikimo, reikalavimo teisių įsigijimo vykdymo kontrolę;

8. Renka ir analizuoja informaciją apie kitų ES valstybių narių įsteigtas centrines naftos produktų ir naftos atsargų saugyklas, kitų ES valstybių narių subjektus, užsiimančius naftos produktų ir naftos atsargų kaupimu ir (ar) tvarkymu ir teikia Skyriaus vadovui ir Agentūros vadovybei apibendrintą medžiagą, siūlymus dėl bendravimo ir bendradarbiavimo su kitų valstybių narių subjektais;

9. Renka, analizuoja ir teikia Skyriaus vadovui ir Agentūros vadovybei apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl naftos produktų kaupimo reikalavimo teisių būdu kitose valstybėse narėse vykdomos naftos produktų atsargų kaupimo praktikos;

10. Vykdo skyriaus veikloje naudojamo Agentūros tarnybinio automobilio eksploatavimo ir techninę priežiūrą (savalaikis techninės priežiūros darbų atlikimas autoservise), kelionės lapų išrašymą mėnesio pradžioje, jų registravimą žurnale, sunaudoto kuro ir bendros mėnesio automobilio ridos apskaičiavimus mėnesiui pasibaigus, automobilio techninės priežiūros ir remonto paslaugų, degalų automobiliui pirkimo bei draudimo sutarčių sudarymo bei šių paslaugų viešųjų pirkimų procesų inicijavimą ir dokumentų parengimą;

11. Dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Skyriaus funkcijas;

12. Pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, dalyvauja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Skyriui nustatytų priemonių įgyvendinime;

14. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, rengia informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

15. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

16. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

17. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

18. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

19. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

20. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).