Tadas Norvydas

Valstybės naftos produktų atsargų skyriaus projektų vadovas

  • Titulinis
  • Valstybės naftos produktų atsargų skyriaus projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį technologijos, ekonomikos, fizinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos ar viešojo administravimo srityje;

3. Išmanyti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų sudarymą, kaupimą, tvarkymą ir naudojimo kontrolę, pagrindinius viešųjų pirkimų principus, naftos produktų technologinius ir techninius ypatumus;

4. Mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Parengia duomenis, derina sutarčių, susitarimų projektus ir kitą informaciją, ruošiantis atlikti ir atliekant Agentūros kaupiamų valstybės naftos produktų atsargų įsigijimo, keitimo, pardavimo ir kitus su šia veikla susijusias sutartis ir susitarimus;

2. Analizuoja ir kontroliuoja Agentūros kaupiamų naftos produktų atsargų kokybės rodiklių duomenis, siekiant užtikrinti, kad naftos produktų atsargų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme nustatytus reikalavimus, apie kokybės rodiklių pasikeitimo tendencijas informuoja Skyriaus vadovą;

3. Analizuoja duomenis apie Agentūros kaupiamų naftos produktų atsargų natūralias netektis, jų dinamiką, teikia siūlymus dėl priemonių, skirtų netekčių sumažinimui, įgyvendinimo;

4. Agentūros direktoriui paskyrus, dalyvauja mėnesinėse ir metinėse Agentūros kaupiamų naftos produktų valstybės atsargų inventorizacijose ir (ar) inventorizacijose pilnai ištuštinus talpyklas;

5. Agentūros direktoriui nustatyta tvarka paskyrus, dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų procedūras, reikalingas naftos produktų atsargoms ar reikalavimo teisėms į naftos produktų atsargas įsigyti, taip pat Agentūros kaupiamoms naftos produktų atsargoms pirkti, pakeisti, parduoti;

6. Atlieka gaunamų ir atiduodamų atsargų kiekio ir kitų duomenų suderinimus, parengia ir paslaugos teikėjams pateikia PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus ir atlieka kitus būtinus atlikti darbus naftos produktų atsargų keitimo proceso metu;

7. Rengia raštų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir kitoms organizacijoms projektus dėl reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) informacijos teikimo Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais;

8. Analizuoja ir apibendrina naftos produktų suvartojimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje statistinius duomenis;

9. Vykdo Naftos produktų ir naftos atsargų valstybės informacinės sistemos saugos įgaliotinio funkcijas;

10. Nustatyta tvarka dalyvauja apskaičiuojant ir keičiant Agentūros darbuotojų funkcijų sąsajas, susijusias su Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme Agentūrai nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

11. Dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Skyriaus funkcijas;

12. Pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, dalyvauja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Skyriui nustatytų priemonių įgyvendinime;

14. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, rengia ir (ar) pristato informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

15. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

16. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

17. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

18. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

19. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

20. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).