Tadas Norvydas

Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo skyriaus vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos arba viešojo administravimo srityje;

3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį projektų administravimo srityje;

4. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sritį;

5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Skyriaus veiklą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Skyriaus darbuotojams, užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatyto Skyriaus veiklos tikslo ir funkcijų įgyvendinimą bei Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Skyriui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Skyriaus parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Skyriaus veiklą Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams);

4. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Skyriaus darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

6. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

7. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdant NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

7.1. organizuoja ir dalyvauja atliekant NENS įgyvendinimo priemonių, vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo srityje, poveikio vertinimą, teikia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;

7.2. organizuoja ir dalyvauja atliekant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, dalyvauja rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;

8. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengime, atnaujinime, vykdant NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

9. Organizuoja ir koordinuoja energetikos sektoriaus duomenų pagal Skyriaus kompetenciją rinkimą, kaupimą ir sisteminimą, jų pagrindu energetikos sektoriaus analizės rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

10. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, organizuoja pasiūlymų, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje, rengimą ir teikimą;

11. Organizuoja ir koordinuoja didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos Baltijos jūros akvatorijoje projektams įgyvendinti būtinų dokumentų rengimą;

12. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir dalyvauja vykdant didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos Baltijos jūros akvatorijoje projektų įgyvendinimo priežiūrą;

13. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos apie didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos Baltijos jūros akvatorijoje projektus rengimą ir teikimą suinteresuotoms šalims;

14. Nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus, būtinus didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektų įgyvendinimui;

15. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą, rengia energetikos srities teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų projektus;

16. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, Agentūros darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus;

17. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, rengimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

18. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Skyriui nustatytų priemonių įgyvendinimą;

19. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms rengimą ir teikimą;

20. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

21. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

22. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

23. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

24. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).