Tadas Norvydas

Projektų administravimo skyriaus vadovas

  • Titulinis
  • Projektų administravimo skyriaus vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo srityje;

3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4. Žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių administravimą ir (ar) įgyvendinimą;

5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Skyriaus veiklą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Skyriaus darbuotojams, užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatyto Skyriaus veiklos tikslo ir funkcijų įgyvendinimą bei Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Skyriui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Skyriaus parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Skyriaus veiklą Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams);

4. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Skyriaus darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

6. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

7. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdant NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

8. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, organizuoja ir koordinuoja pasiūlymų Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengimui, atnaujinimui parengimą ir pateikimą, NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

9. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, organizuoja pasiūlymų Energetikos ministerijai, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje, parengimą ir pateikimą;

10. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Agentūros pasirengimą vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje (toliau – jungtinio projekto vystytojo funkcijos), organizuoja ir koordinuoja jungtinio projekto vystytojo funkcijų įgyvendinimą;

11. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų kitų energetikos sektoriaus priemonių, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, administravimą ir (ar) įgyvendinimą;

12. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektų, reikalingų užtikrinti Skyriaus funkcijas, parengimą;

13. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

14. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja pastabų ir pasiūlymų dėl Agentūroje rengiamų ir (ar) kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų;

15. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

16. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane Skyriui nustatytų priemonių įgyvendinimą;

17. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

18. Nustatyta tvarka dalyvauja apskaičiuojant ir keičiant Agentūros darbuotojų funkcijų sąsajas, susijusias su projektų, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimu;

19. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

20. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

21. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

22. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, Agentūros veiklos viešinimo priemones;

23. Rengia ar organizuoja informacijos apie Skyriaus veiklą parengimą ir paskelbimą Agentūros interneto svetainėje;

24. Rengia ar organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Skyriaus veiklą parengimą ir nustatyta tvarka pateikimą žiniasklaidai, visuomenei, įstaigoms ir organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims, visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai;

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).