Tadas Norvydas

Projektų administravimo skyriaus vadovo pavaduotojas

  • Titulinis
  • Projektų administravimo skyriaus vadovo pavaduotojas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SKYRIAUS VADOVO PAVADUOTOJUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo srityje;

3. Žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių administravimą ir (ar) įgyvendinimą;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių (priskirtų) projektų vadovų darbą.

SKYRIAUS VADOVO PAVADUOTOJO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir koordinuoja klausimų, susijusių su tinkamu jungtinio projekto vykdytojo funkcijų, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje (toliau – jungtinio projekto vykdytojo funkcijos), nustatytų teisės aktuose, vykdymu, administraciniais ginčais, skundais ir kitų teisinių ir procedūrinių su Skyriaus funkcijomis susijusių klausimų sprendimą;

2. Esant poreikiui organizuoja ir koordinuoja jungtinių projektų projektų patikrų vietoje atlikimą ir jungtinių projektų projektų patikrų vietoje išvadų rengimą;

3. Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų gavimą iš valstybės informacinių sistemų/registrų, duomenų valdymui reikalingų IT įrankių įsigijimą ar sukūrimą;

4. Organizuoja pagal kuruojamą sritį pavaldžių (priskirtų) projektų vadovų veiklą, planuoja ir paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja, kad jos būtų atliktos kokybiškai ir laiku;

5. Atsako Skyriaus vadovui už pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą kuruojamoje srityje, užtikrina parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

6. Pavaduoja laikinai nesantį Skyriaus vadovą;

7. Organizuoja ir/ar renka, sistemina, apdoroja ir analizuoja informaciją, reikalingą pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vykdytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti Skyriaus kompetencijai priskirtas kitas energetikos sektoriaus priemones, finansuojamas ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – kitos energetikos sektoriaus finansavimo priemonės), prireikus rengia ir/ar organizuoja informacijos suvestinių parengimą;

8. Pagal kompetenciją organizuoja ir/ar rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų ir/ar Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vykdytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones;

9. Pagal kompetenciją organizuoja ar rengia, dalyvauja rengiant informaciją, duomenis ir dokumentus, pagal taikomus teisės aktus ir Agentūros vidaus procedūras reikalingus pateikti kompetentingoms institucijoms, Agentūros padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims dėl jungtinio projekto, kitų energetikos sektoriaus finansavimo priemonių administravimo ir (ar) įgyvendinimo;

10. Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vykdytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

11. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;

12. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) priemonių įgyvendinimo, dalyvauja rengiant NENS priemonių įgyvendinimo plano (įskaitant nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano) ataskaitas Energetikos ministerijai;

13. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

14. Pagal kompetenciją organizuoja ar analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų;

15. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

16. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

17. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

18. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir/ar Agentūros veiklos gerinimo;

19. Pagal kompetenciją organizuoja, rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

20. Pagal kompetenciją organizuoja ar kaupia ir pateikia informaciją su priskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse;

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).