Tadas Norvydas

Projektų administravimo skyriaus vyresnysis projektų vadovas

  • Titulinis
  • Projektų administravimo skyriaus vyresnysis projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRESNIAJAM PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo srityje;

3. Žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir priskirtų projektų vadovų darbą.

VYRESNIOJO PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir koordinuoja klausimų, susijusių su lėšų administravimu, išlaidų tinkamumu, administruojant ir (ar) įgyvendinant Skyriaus kompetencijai priskirtus energetikos valstybės veiklos srities jungtinius projektus ar kitas energetikos sektoriaus priemones, finansuojamas ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – energetikos sektoriaus priemonės), sprendimą;

2. Organizuoja pagal kuruojamą sritį priskirtų projektų vadovų veiklą, planuoja ir paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja, kad jos būtų atliktos kokybiškai ir laiku;

3. Atsako Skyriaus vadovui už pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą kuruojamoje srityje, užtikrina parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

4. Organizuoja ar renka, sistemina, apdoroja ir analizuoja informaciją, reikalingą pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vykdytojo funkcijas, susijusias su lėšų administravimu, išlaidų tinkamumu, energetikos sektoriaus priemonių lėšų administravimu ir išlaidų tinkamumu, prireikus organizuoja ar rengia informacijos suvestines;

5. Organizuoja ar rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų ir Agentūros vidaus dokumentų projektus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus priemonių lėšų administravimo, išlaidų tinkamumo klausimus;

6. Pagal kompetenciją organizuoja ar rengia finansinę informaciją, duomenis ir dokumentus, pagal taikomus teisės aktus ir Agentūros vidaus procedūras reikalingus pateikti kompetentingoms institucijoms, Agentūros padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims dėl energetikos sektoriaus priemonių lėšų administravimo, išlaidų tinkamumo;

7. Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vykdytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti energetikos sektoriaus priemones, išlaidų tinkamumo, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

8. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;

9. Pagal kompetenciją organizuoja ar analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų;

10. Pagal kompetenciją organizuoja ar dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

11. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant pasiūlymus LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) priemonių įgyvendinimo, rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas Energetikos ministerijai;

12. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja atnaujinant LR nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 m. (toliau – NEKSP), rengiant NEKSP įgyvendinimo ataskaitas;

13. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

14. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

15. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

16. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

17. Pagal kompetenciją organizuoja ar rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

18. Pagal kompetenciją organizuoja ar kaupia ir pateikia informaciją su priskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse;

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).