Tadas Norvydas

Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti darbo patirties energetikos srityje arba ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo ir (arba) įgyvendinimo srityje;

3. Žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Koordinuoja ir (arba) dalyvauja rengiant ir vykdant Skyriaus administruojamų priemonių/projektų kvietimus teikti paraiškas finansavimui gauti, gautų paraiškų vertinimą ir atrinktų projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymą, konsultuoja pareiškėjus;

2. Koordinuoja priskirtų administruoti projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoja projektų viešuosius pirkimus, lėšų panaudojimą, išlaidų tinkamumą, nustatytų rezultatų pasiekimą;

3. Vertina rizikas priskirtų administruoti projektų įgyvendinimui, pagal kompetenciją inicijuoja rizikų valdymo priemones;

4. Konsultuoja projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo, finansavimo ir atsiskaitymo klausimais;

5. Rengia reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų administruoti projektų audituose ir kituose kompetentingų institucijų atliekamuose kontrolės veiksmuose;

6. Renka, analizuoja ir rengia priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją ataskaitoms, viešinimo veikloms parengti;

7. Tvarko su priskirtų administruoti projektų administravimu susijusius dokumentus;

8. Kaupia ir pateikia priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse;

9. Atlieka priskirtų administruoti projektų patikras projektų įgyvendinimo vietose bei duomenų patikras susijusiuose registruose;

10. Pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Skyriuje ir Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų, vidaus dokumentų;

11. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

12. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant pasiūlymus LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) priemonių įgyvendinimo, rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas Energetikos ministerijai;

13. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja atnaujinant LR nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 m. (toliau – NEKSP), dalyvauja rengiant NEKSP įgyvendinimo ataskaitas;

14. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

15. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;

16. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

17. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

18. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

19. Pagal kompetenciją rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).