Tadas Norvydas

Klimato kaitos valdymo centro vadovas

  • Titulinis
  • Klimato kaitos valdymo centro vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės aplinkos arba elektros, arba energijos inžinerijos, arba technologijų mokslų studijų krypčių grupės gamtos išteklių technologijų aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos ir (arba) klimato kaitos valdymo srityse;

3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4. Žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos, klimato kaitos valdymo sritis;

5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo teisinį reguliavimą;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Centro veiklą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Centro darbuotojams, užtikrina Centro nuostatuose nustatyto Centro veiklos tikslo ir funkcijų įgyvendinimą bei Centro kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Centrui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Centro parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Centro veiklą;

4. Teikia pasiūlymus dėl Centro nuostatų, Centro pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Centro darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Centro darbuotojų veiklos vertinimo, Centro darbuotojų skatinimo ir kitais Centro veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Centro darbuotojų veiklą;

6. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja koordinuojant energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų įgyvendinimą ir vykdant jų įgyvendinimo stebėseną;

7. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja koordinuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdant NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

7.1. organizuoja NENS įgyvendinimo priemonių, AIE srityje, poveikio vertinimą, teikia siūlymus dėl šių priemonių tikslinimo;

7.2. dalyvauja atliekant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, dalyvauja rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;

8. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengime, atnaujinime, vykdant NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

8.1. organizuoja NEKSVP priemonių įgyvendinimo poveikio vertinimą, modeliavimą ir prognozavimą, rengia ir teikia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;

8.2. dalyvauja vykdant NEKSVP priemonių įgyvendinimo ir jų rodiklių stebėseną, kaupiant ir analizuojant stebėsenos rodiklių duomenis, rengiant ir teikiant siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių rodiklių tikslinimo;

8.3. organizuoja NEKSVP priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitų Energetikos ministerijai ir Europos Komisijai pateikimą;

9. Pagal Centro kompetenciją organizuoja energetikos sektoriaus duomenų rinkimą, kaupiamą ir sisteminimą;

9.1. dalyvauja kuriant ir administruojant energetikos sektoriaus duomenų bazę;

9.2. dalyvauja renkant, sisteminant ir teikiant Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms energetikos sektoriaus duomenis, atliekant energetikos sektoriaus duomenų analizę ir modeliavimą;

9.3. dalyvauja vertinant, modeliuojant ir prognozuojant energetikos sektoriaus plėtros tendencijas;

10. pagal Centro kompetenciją, esant poreikiui, organizuoja pasiūlymų, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje parengimą ir pateikimą Energetikos ministerijai;

11. Organizuoja atsinaujinančių išteklių energetikos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimą;

12. Organizuoja AIE vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius viešinimo darbus;

13. Organizuoja pažangos skatinant ir naudojant AIE ataskaitų parengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

14. Organizuoja AIE panaudojimo transporto sektoriuje įgyvendinimo stebėseną;

15. Pagal Centro kompetenciją rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų;

16. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, pagal Centro kompetenciją užtikrina Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane nustatytų priemonių įgyvendinimą;

17. Pagal Centro kompetenciją užtikrina vykdomų projektų, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, tinkamą įgyvendinimą;

18. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, Agentūros veiklos viešinimo priemones, rengia ir dalyvauja skelbiant informaciją apie Centro veiklą Agentūros interneto svetainėje, rengia ir nustatyta tvarka teikia informaciją apie Centro veiklą žiniasklaidai, visuomenei, įstaigoms ir organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims;

19. Nustatyta tvarka organizuoja ir dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, kurių reikia Centro veiklos tikslui pasiekti ir nustatytoms funkcijoms atlikti;

20. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

21. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja teisės aktų ir Agentūros vidaus dokumentų projektų, reikalingų užtikrinti Centro funkcijas, parengimą;

22. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

23. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

24. Nustatyta tvarka pagal Centro kompetenciją rengia informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai;

25. Pagal Centro kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).